Třebívlice - CZ042.3506.4208.0205.07 - stav 2004

 1. Obec

  Třebívlice

  Číslo obce PRVKUK 0205
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0205
  Kód obce 565776
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0205.07 Staré 15410 154105
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebívlice - Staré leží jihozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 60 obyvatel, nachází se zde 30 chat pro rodinnou rekreaci, rozkládá se v nadmořské výšce 352 - 370 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, zástavbou protéká potok Žejdlík, jinak též nazývaný Granátka. Na území obce je rybník. Svým územím Staré plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 60 57 53 50 - - -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 - - -
   celkem 150 147 143 140 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   60 57 53 50 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebívlice - Staré má vlastní obecní gravitační vodovod (M-LT.047) z roku 1965. Zdrojem je zářez s pramenní jímkou, vydatnost zdroje činní 0,4 l/s, u zdroje se nachází ochranné pásmo 40x50 m. Voda je akumulována v zemním vodojemu 20 m3 (typ. železobetonový, monolitický). Obcí jsou vedeny dva řady: řad „A“ – PE 63, délky 0,679 km, řad „B“ – PE 63, délky 0,148 km. Protože dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech mikrobiologie je voda chlorována.
   Z vodovodu, který vlastní i provozuje obec, je zásobeno 100 % obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Starého se nebude v budoucnosti měnit, je nutno zajistit zabezpečení zdroje včetně ochranných pásem.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 047/1 VDJ.LT 047/1 20 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 047/1 ZD.LT 047/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebívlice - Staré není vybudován systém veřejné kanalizace, splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané objekty.
   V letech 1972-73 byla postavena dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 – 600, odvádějící dešťové vody z celé místní části. Stoky jsou funkční, v dobrém stavu, pouze některé vpusti jsou zaneseny. Dešťové vody z kanalizace jsou vypouštěny do Granátky. Majitelem kanalizace je obec Třebívlice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části Třebívlice - Staré není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 745,0 1 745,0

  Mapa