Třebívlice - CZ042.3506.4208.0205.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebívlice

  Číslo obce PRVKUK 0205
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0205
  Kód obce 565776
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0205.06 Skalice 15409 154091
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebívlice - Skalice leží u západích hranic litoměřického okresu, severně od Třebívlic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 486 – 525 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, zástavbou protéká bezejmenný potok, na území obce je požární nádrž. Svým územím Skalice zasahuje plně do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel ani rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 33 34 33 32 30 30
   přechodně bydlící 135 135 0 0 0 0
   celkem 168 169 33 32 30 30
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 29 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebívlice - Skalice je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody není známa.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V místní část obce Třebívlice – Skalice navrhujeme vybudování vodovodu DN 63, HDPE délky 0,320 km. Zdrojem bude vývěr nad obcí. Voda bude svedena do navrhované akumulační nádrže 4 m3, ze které bude spotřebiště zásobeno gravitačně.

   Výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebívlice - Skalici není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%).
   Ve Skalici odvádí dešťové vody jedna stoka dešťová kanalizace, ústící do strouhy pod obcí. Je z betonových trub DN 600 mm, má dostatečný spád, je v dobrém stavu, nezanesená.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2030 je možné realizovat projekt kanalizace a čištění splaškových vod z místních částí Dřevce a Skalice na společné ČOV podle zpracovávané studie projekční kanceláře INDORS Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 432,0 432,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 21576/2012 A-14 tůň Staré
  25. 6. 2012