Třebívlice - CZ042.3506.4208.0205.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebívlice

  Číslo obce PRVKUK 0205
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0205
  Kód obce 565776
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0205.05 Leská 15408 154083
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebívlice - Leská leží jihozápadním směrem od Lovosic, téměř na hranici litoměřického okresu. Rozkládá se v nadmořské výšce 390-420 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká místní bezejmenná vodoteč. V obci je Turistická základna Leská (Dům mládeže Magnolie) se 40 lůžky. Svým územím Leská plně zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 49 48 48 46 44 43
   přechodně bydlící 45 45 2 2 2 2
   celkem 94 93 50 48 46 45
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   47 47 46 48 46 45
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebívlice - Leská je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Leská (M-LT.038). Voda, která je jímána ze zářezu Leská o vydatnosti 0,06 l/s je svedena do vodojemu Leská 10 m3 (421,15/419,50). Z vodojemu zásobním řadem DN 50 je voda dopravována do spotřebiště.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku obce Třebívlice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z důvodu stáří vodojemu Leská 10 m3 (421,15/419,50) navrhujeme jeho rekonstrukci.
   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby LT111022 - "Třebívlice, Leská – náhrada VZ a rekonstrukce vodovodu" je navržena nová ČS s přiváděcím řadem PE DN80 v délce cca 1472 m do VDJ Leská. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Leská 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Leská a ZD Leská a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Leská b ZD Leská b PRVK\2021
  Vodojem zemní Rekonstrukce VDJ Leská- rekonstrukce 10 10 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 10 10 9
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebívlice - Leské je oddílná splašková kanalizační síť (K-LT.044-S.C) čištěná DČOV a oddílná splašková kanalizační síť (K-LT.076-S.N) zaústěná bez čištění do místní vodoteče. Kanalizace jsou v dobrém stavu a jsou v majetku i správě obce Třebívlice. Kanalizační systémy jsou z PVC trub DN 300, celkové délky 0,250 km.

   Na kanalizaci čištěnou na DČOV je napojeno 22 % trvale žijících obyvatel, na kanalizaci zaústěnou bez čištění do místní vodoteče 41 %, zbývajících 37 % je napojeno na bezodtokové jímky.

   DČOV nacházející se v blízkosti Turistické základny Leská je naddimenzována a kapacitně stačí pro čištění odpadních vod z celé obce. Její kapacita je navržena pro 70 EO.
   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q = 10,5 m3/den a BSK5 = 4,2 kg/d. Čistírnu tvoří sedimentace a filtrační těleso (zemní filtr).
   Odpadní vody přitékají gravitačně oddílnou kanalizaci na mechanické předčištění, které tvoří septik SL-4, kde dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody přitékají gravitačně do filtračního tělesa zemního filtru.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků (100%) do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je potřeba provést napojení stávající nečištěné splaškové kanalizace na DČOV Leská s rozšířením kanalizačního systému potrubím DN 300 z korugovaného PVC celkové délky 0,700 km. Po dobudování kanalizace pro celou obec bude nutné zajistit odstranění stávajících bezodtokových jímek.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2030.
   Kal z mikročistírny bude likvidován na ČOV Litoměřice.

   Výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 044/1/K ČOV LESKÁ PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 21576/2012 A-14 tůň Staré
  25. 6. 2012