Třebívlice - CZ042.3506.4208.0205.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Třebívlice

  Číslo obce PRVKUK 0205
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0205
  Kód obce 565776
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0205.03 Dřemčice 03281 32816
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebívlice - Dřemčice leží jihozápadním směrem od Lovosic. Rozkládá se v nadmořské výšce 330-360 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, potok Žejdlík a Vovačovka protékají ve vzdálenosti 0,5 km. Na území obce je požární nádrž a rybník. Velkoodběratelem vody je statek Lo – Pe ubytovna. Svým územím Dřemčice plně zasahují do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 126 120 119 114 109 107
   přechodně bydlící 40 40 6 6 6 6
   celkem 166 160 125 120 115 113
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   108 108 108 120 115 113
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebívlice - Dřemčice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.8), který zajišťuje vodu pro obce Třebívlice, Semeč, Solany, Děčany, Lukořany, Šepetely, Dřemčice a Chrášťany. Od úpravny vody v Třebívlicích je voda čerpána výlačným řadem DN 150 do obce, obec je dále propojena také s vodojemem Chrášťany 100 m3 (382,36/379,06). Zásobení z vodojemu Chrášťany při běžném provozu není využíváno (tlak čerpací stanice u úpravny vody Třebívlice je vyšší), může však sloužit jako rezervní zdroj.
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je odstavena.
   Vodovod v Dřemčicích byl vybudován v roce 1997, rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. Po přivedení vody z Přísečnice, a tedy zásobení z vodojemu Šepetely 2x150 m3 (370,80/367,60), bude nutno pro zástavbu nad kótou zhruba 350 m n.m. vybudovat AT stanici.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CS.LT 016/3 CS.LT 016/3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Třebívlice - mimo provoz 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebívlice - Dřemčicích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 50% odpadních vod je vypouštěno do bezodtokých jímek s vyvážením na ČOV Litoměřice a 50% do septiků s přepadem do dešťové kanalizace.
   V letech 1970 - 73 byla v obci vybudována dešťová kanalizace z kameninových a betonových trub DN 300 – 400, délka kanalizace je přibližně 700 m. Páteř kanalizační sítě tvoří dvě stoky. První z nich je zaústěna do rybníka pod obcí a druhá do odvodňovacího příkopu pod areálem Pyropu Třebívlice (dříve Státního statku Lovosice). Majitelem dešťové kanalizace je obec Třebívlice, provozuje ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově po roce 2030 je v místní části obce Třebívlice – Dřemčicích uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 0,960 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Přebytečný kal bude odváděn k odvodnění na některou z ČOV. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Dřemčice 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 512,0 1 512,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 21576/2012 A-14 tůň Staré
  25. 6. 2012