Třebívlice - CZ042.3506.4208.0205.03 - stav 2004

 1. Obec

  Třebívlice

  Číslo obce PRVKUK 0205
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0205
  Kód obce 565776
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0205.03 Dřemčice 03281 32816
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebívlice - Dřemčice leží jihozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 130 obyvatel, nachází se zde 10 objektů pro rodinnou rekreaci, rozkládá se v nadmořské výšce 330-360 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, potok Žejdlík a Vovačovka protékají ve vzdálenosti 0,5 km. Na území obce je požární nádrž a rybník. Velkoodběratelem vody je statek Lo – Pe ubytovna. Svým územím Dřemčice plně zasahují do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 126 120 110 100 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 166 160 150 140 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   108 108 108 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebívlice - Dřemčice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.8), který zajišťuje vodu pro obce Třebívlice, Semeč, Solany, Děčany, Lukořany, Šepetely, Dřemčice a Chrášťany. Od úpravny vody v Třebívlicích je voda čerpána výlačným řadem DN 150 do obce, obec je dále propojena také s vodojemem Chrášťany 100 m3 (382,36/379,06). Zásobení z vodojemu Chrášťany při běžném provozu není využíváno (tlak čerpací stanice u úpravny vody Třebívlice je vyšší), může však sloužit jako rezervní zdroj. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4.
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je odstavena.
   Vodovod v Dřemčicích byl vybudován v roce 1997, rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 86% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. Po přivedení vody z Přísečnice, a tedy zásobení z vodojemu Šepetely 2x150 m3 (370,80/367,60), bude nutno pro zástavbu nad kótou zhruba 350 m n.m. vybudovat AT stanici.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třebívlice KU3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebívlice - Dřemčicích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. 50% odpadních vod je vypouštěno do bezodtokých jímek se svozem na zemědělsky využívané pozemky, 50% do septiků s přepadem do dešťové kanalizace.
   V letech 1970 - 73 byla v obci vybudována dešťová kanalizace z kameninových a betonových trub DN 300 – 400, délka kanalizace je přibližně 700 m. Páteř kanalizační sítě tvoří dvě stoky. První z nich je zaústěna do rybníka pod obcí a druhá do odvodňovacího příkopu pod areálem Pyropu Třebívlice (dříve Státního statku Lovosice). Majitelem dešťové kanalizace je obec Třebívlice, provozuje ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Třebívlice – Dřemčice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je v místní části obce Třebívlice – Dřemčicích uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 0,960 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  192,0 8 125,0 8 317,0

  Mapa