Heřmanov - CZ042.3502.4202.0018.03 - stav 2004

 1. Obec

  Heřmanov

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0018
  Kód obce 562483
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0018.03 Fojtovice 03864 38644
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Heřmanov – Fojtovice se nachází jihozápadně od Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 335,00 – 465,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel s 24 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální, soukromé zemědělství. Obcí protéká Fojtovický potok, tři místní potoky a je zde požární nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Obec se nachází v CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 144 136 123 110 - - -
   přechodně bydlící 85 85 85 85 - - -
   celkem 229 221 208 195 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   57 66 78 89 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Heřmanov - Fojtovice má samostatný místní vodovod Fojtovice (M-DC.029). Voda z pramenní jímky (0,13 l/s) – zdroj U Váňů s akumulací 4 m3 je gravitačně dopravována vodovodním řadem DN 50 přímo do spotřebiště. Z tohoto vodovodu je v současné době napojeno 40 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
   Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Heřmanov. Zdroj pitné vody vyhovuje kvalitou, ale vydatnost je omezená a po dokončení výstavby III. etapy vodovodu nebude další rozšiřování možné. Pro zdroj je nutné vytyčit ochranné pásmo vodního zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový a jeho technický stav je dobrý, obec má zájem na připojení dalších obyvatel. V roce 2003 navržena výstavba III. etapy vodovodu DN 50 v délce 765 m a dále propojení s vodovodem Heřmanov potrubím DN 80 dl. 0,1 km.
   Výhledové rozšíření vodovodní sítě, po roce 2015, je navrženo nad bývalou školou s využitím stávajícího zdroje 0,15 l/s a s výstavbou VDJ 10 m3+zásobních řadů DN 60-1,0 km. Doporučuje se zkoordinování jednotlivých záměrů pro vodovody v obci Heřmanov a Fojtovice včetně jejich propojení. Vytvořit systém jednoho vodovodu s vodojemem Blankartický 60 m3 (334 m n.m.), u Váňů 50 m3 (385 m n.m.), Nad školou 10 m3 (425 m n. m.).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 029/1 ZD.DC 029/1 PRVK/2020
  Vodojem Návrh M-DC.029 M-DC.029 PRVK/2020
  Vodojem Návrh M-DC.029 M-DC.029 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Fojtovicích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (18 km) – napojeno 100 % obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2010 bude u bytovek vybudován septik s půdním filtrem ve zbývající části obce vzhledem rozptýlené zástavbě a využití velké části objektů k rekreaci se doporučuje individuelní likvidování splaškových vod. Pomocí domovní mikročistírny odpadních vod, nebo bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 900,0 3 395,0 6 295,0

  Mapa