Heřmanov - CZ042.3502.4202.0018.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Heřmanov

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0018
  Kód obce 562483
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0018.03 Fojtovice 03864 38644
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Heřmanov – Fojtovice se nachází jihozápadně od Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 335,00 – 465,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel s 24 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální, soukromé zemědělství. Obcí protéká Fojtovický potok, tři místní potoky a je zde požární nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Obec se nachází v CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 144 136 143 137 131 128
   přechodně bydlící 85 85 0 0 0 0
   celkem 229 221 143 137 131 128
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   57 66 78 55 55 55
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Heřmanov - Fojtovice má samostatný místní vodovod Fojtovice (M-DC.029). Voda z pramenní jímky (0,13 l/s) – zdroj U Váňů s akumulací 4 m3 je gravitačně dopravována vodovodním řadem DN 50 přímo do spotřebiště. 
   Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Heřmanov. Zdroj pitné vody vyhovuje kvalitou, ale vydatnost je omezená a po dokončení výstavby III. etapy vodovodu nebude další rozšiřování možné. Pro zdroj je nutné vytyčit ochranné pásmo vodního zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vyšší podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Heřmanov- Fojtovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Na základě výpočtů se jedná o rekonstrukci vodovodního řadu v délce cca 0,5 km. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a následně navrhnout rekonstrukci. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Výhledové rozšíření vodovodní sítě, po roce 2035, je navrženo nad bývalou školou s využitím stávajícího zdroje 0,15 l/s a s výstavbou VDJ 10 m3+ zásobních řadů DN 60-1,0 km. Doporučuje se zkoordinování jednotlivých záměrů pro vodovody v obci Heřmanov a Fojtovice včetně jejich propojení. Vytvořit systém jednoho vodovodu s vodojemem Blankartický 60 m3 (334 m n.m.), u Váňů 50 m3 (385 m n.m.), Nad školou 10 m3 (425 m n. m.). Výstavba je navržena po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 029/1 ZD.DC 029/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh VDJ Fojtovice VDJ Fojtovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD.DC 029/3 ZD.DC 029/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD.DC 029/2 VRT PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh 50 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Fojtovicích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (18 km) – napojeno 100 % obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou plánována žádná investiční opatření.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 047,0 0,0 1 047,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/56640/2016 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
  7. 6. 2016