Třebívlice - CZ042.3506.4208.0205.01 - stav 2004

 1. Obec

  Třebívlice

  Číslo obce PRVKUK 0205
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0205
  Kód obce 565776
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0205.01 Třebívlice 17002 170020
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třebívlice leží jihozápadním směrem od Lovosic, téměř na hranici litoměřického okresu. Jedná se o obec do 470 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 33 objektů pro rodinnou rekreaci. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 290 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká potok Žejdlík, nazývaný též Granátka či Kuzovský potok. V obci je požární nádrž a dva rybníky. Významnými podniky jsou závody LoPe s.r.o (dříve Statní statek Lovosice), Ekoefekt (výroba ekologických kotlů). Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 467 479 499 520 - - -
   přechodně bydlící 100 102 106 110 - - -
   celkem 567 581 605 630 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   467 479 499 520 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Třebívlice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.1), který zajišťuje vodu pro obce Třebívlice, Semeč, Solany, Děčany, Lukořany, Šepetely, Dřemčice a Chrášťany. Původní zdroj Třebívlic byla studna Mléčnice na návsi. U studny je čerpací stanice pro Třebívlice, přetok jde do akumulace VDJ Mléčnice PK 10 m3 (265,00/263,80), odkud vedou gravitační rozvody do Solan, Lukořan, Děčan, Vojnic a Vojniček (okres Louny). Později byly v povodí Kuzovského potoka vybudovány vrty KU1, KU2 a KU3 s jednostupňovou úpravnou vody (ÚV Třebívlice 15 l/s) a vodojemem Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00), který nyní z hlavní části slouží k zásobení Třebívlic a všech dalších obcí v rámci tohoto skupinového vodovodu. Do vodojemu 2x250 m3 je přes síť Třebívlic čerpána voda ze studny Mléčnice. Naopak do vodojemu 10 m3 lze přepouštet vodu z vodojemu 500 m3. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4.
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je odstavena.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovod napojeno 100 %.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. Je navržen přívodní řad DN 150 z PE HD délky 3,110 km a čerpací stanice (Q 10 l/s, H 38 m).
   Z důvodu stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 016/5 CS.LT 016/5 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 016/4 CS.LT 016/4 PRVK/2020
  Vodojem Stav 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav 500 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třebívlice KU2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třebívlice Mléčnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třebívlice KU1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 499 520 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V cca polovině obce Třebívlice je jednotná kanalizační síť (K-LT.032.J.N) vyústěná do potoka Žejdlík. Je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Větší část této sítě byla pravděpodobně budována v šedesátých letech. Další části kanalizace byly budovány v osmdesátých i počátkem devadesátých let, převážně v souvislosti s novou výstavbou. Přímo do jednotné kanalizace bez čištění jsou odváděny splaškové vody od 58 % obyvatel (sem jsou zahrnuty i splaškové vody od 12 % obyvatel zavedené do štěrbinové nádrže s odlehčovací komorou - vlastní SVS a.s., provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - z roku 1966, která je značně přetížena, odtok z nádrže je zaústěn do jednotné kanalizace). Starší části kanalizace jsou vybudovány z betonových trub hrdlových DN 300 - 600, novější části z kameniny DN 300, a z PVC trub DN 300. Druhá polovina kanalizace v obci je dešťová, která se využívá jako jednotná. Tuto kanalizaci vlastní a provozuje obec a není znám profil ani materiál. Kanalizace byly budovány převážně v akcích „z“ a jejich provedení a vybavení nevyhovuje požadavkům pro jednotnou kanalizaci.
   Splaškové vody od 22 % obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace. Do septiků, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu jsou zaústěny splaškové vody od 8 % obyvatel. Přímo do potoka, bez čištění, jsou zaústěny odpadní vody od 12 % trvale žijících obyvatel.
   Jednotnou a dešťovou kanalizací jsou odváděny dešťové vody téměř z celé obce. Kanalizace zaúsťují do potoka Žejdlík šesti výustěmi.
   Stávající odkanalizování obce je nevyhovující.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2005 bude započata stavba kanalizace a ČOV. Jedná se o vybudování nové ČOV v Třebívlicích s kapacitou 550 EO a vybudování nové splaškové kanalizace, která bude napojena na již existující kanalizaci po jejím odlehčení. ČOV slouží pro čištění pouze splaškových vod, vody průmyslové nejsou uvažovány. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická. Součástí stavby ČOV je i vybudování vodovodní a elektropřípojky pro ČOV a příjezdové komunikace k ČOV včetně mostku.
   Stávající odlehčovací komora před stávající štěrbinovou nádrží zůstane zachována, štěrbinová nádrž bude zrušena. Na kanalizaci budou vybudovány ještě odlehčovací komory OK A na stávající kanalizaci - stávající kanalizace bude sloužit jako odlehčovací stoka - a OK A1 na nově navrhované kanalizaci. Součástí stavby kanalizace je přepojení přepadu z vodojemu AC 200 do potrubí odpadu z vodojemu a tím vyloučení těchto balastních vod ze systému kanalizace.
   Obec Třebívlice má stavební povolení ke stavbě gravitační kanalizace v celkové délce 1,303 km, přepojení septiku školy, 3 odlehčovací komory, likvidaci stávající štěrbinové nádrže, přepojení odpadu z VDJ do potrubí odpadu z VDJ a tím vyloučení těchto vod z kanalizačního systému.
   Kanalizační stoky – korugované PVC DN 200 v délce 0,005 km
        korugované PVC DN 250 v délce 0,049 km
        korugované PVC DN 300 v délce 0,673 km
   korugované PVC DN 400 v délce 0,576 km

   • kmenová stoka A, o délce 0,247 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 300 mm v délce 0,247 km. Součástí stoky je objekt odlehčovací komory, který je navržen vybudovat na stávající kanalizační stoce v místě napojení nově budované stoky A. Jako odlehčovací stoka bude sloužit stávající kanalizace, která zůstane zachována ve stávajícím tvaru.
   • stoka A1, o délce 0,533 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 200 mm v délce 0,005 km, DN 300 mm v délce 0,020 km, DN 400 mm v délce 0,508 km. Stoka slouží k přepojení stávající kanalizace podél místní komunikace k náměstí. Součástí stoky je odlehčovací komora OK A1, včetně odlehčovací stoky DN 400 v délce 0,018 km a protlak pod tratí ČD potrubím z antikorozního materiálu, které bude dále sloužit jako chránička DN 600 v délce 0,014 km.
   • stoka A2, o délce 0,186 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 300 mm v délce 0,186 km. Stoka slouží k přepojení stávající štěrbinové nádrže na nově navrhovanou ČOV.

   Stávající odlehčovací komora zůstane zachována, odtok z odlehčovací komry bude napojen na nově navrhovanou kanalizaci. Stávající odlehčovací stoka zůstane zachována.

   • stoka A4, o délce 0,124 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 300 mm v délce 0,124 km. Stoka je navržena v trase původní kanalizace. Jedná se o rekonstrukci kanalizace. Všechny domovní přípojky budou přepojeny.
   • stoka A5, o délce 0,146 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 300 mm v délce 0,096 km a PVC DN 400 mm v délce 0,050 km. Stoka je navržena v trase původní kanalizace. Jedná se o rekonstrukci kanalizace. Všechny domovní přípojky budou přepojeny.
   • Přepojení septiku školy, o délce 0,043 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 250 mm v délce 0,043 km. Stoka slouží k přepojení stávajícího septik školy. Po přepojení septiku školy bude septik zrušen.
   • Přepojení přepadu z vodojemu, o délce 0,006 km. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC DN 250 mm v délce 0,006 km.

   Dále má obec Třebívlice stavební povolení z 04/2003 ke stavbě ČOV, která je navržena jako mechanicko – biologická s denitrifikací a aerací, s vestavbou dosazovacích nádrží Dortmundského typu.

   Projektované parametry ČOV:
   EO 550
   Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 = 111,7 m3/den
   Max. bezdeštný denní přítok Q24 = 152,2 m3/den
   Přítok:
   BSK = 307,9 mg/l
   CHSKCr = 615,8 mg/l
   NL = 277,1 mg/l
   N-celk = 56,7 mg/l
   Odtok:
   BSK = 15(40) mg/l
   CHSKCr = 75 (120) mg/l
   NL = 20 (50) mg/l
   N-celk = - mg/l
   N-NH4 = 10 (30) mg/l

   ČOV je tvořena následujícími provozními soubory – čerpací stanice a mechanické předčištění, biologické čištění, dmychárna, kalové hospodářství. Sdružený objekt provozní budovy a nádrží bioreaktorů má nadzemní a podzemní část. V podzemí jsou nádrže denitrifikace, kalové jímky a 2 aktivace s vetavěnými dosazováky, v nadzemní části je dmychárna a provozní zázemí.
   Přebytečný kal je čerpán do provzdušňované kalové jímky, kde se zahušťuje.
   Stávající odlehčovací komora před štěrbinovou nádrží zůstane zachována, štěrbinová nádrž bude zrušena.
   Vyčištěná voda je svedena do potoka Žejdlík.

   Povolení k vypouštění odpadních vod ze dne 1.4.2003 vydal MÚ Lovosice, odbor životního prostředí pod č.j. 8717/02/ŽP na tyto parametry: EO 550
   Odtok – povolené množství vypouštěných vod Qprům = 1,3 l/s

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   75
   120
   15
   40
   20
   50
   10
   30
   -
   -
   -
   -

   Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci nebude stavba zahájena.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Třebívlice nová PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Třebívlice nová ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 423,0 0,0 1 423,0

  Mapa