Třebívlice - CZ042.3506.4208.0205.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebívlice

  Číslo obce PRVKUK 0205
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0205
  Kód obce 565776
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0205.01 Třebívlice 17002 170020
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třebívlice leží jihozápadním směrem od Lovosic, téměř na hranici litoměřického okresu. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 290 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká potok Žejdlík, nazývaný též Granátka či Kuzovský potok. V obci je požární nádrž a dva rybníky. Významnými podniky jsou závody LoPe s.r.o (dříve Statní statek Lovosice), Ekoefekt (výroba ekologických kotlů). Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 467 479 546 797 813 825
   přechodně bydlící 100 102 0 0 0 0
   celkem 567 581 546 797 813 825
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   467 479 499 732 773 808
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Třebívlice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.1), který zajišťuje vodu pro obce Třebívlice, Semeč, Solany, Děčany, Lukořany, Šepetely, Dřemčice a Chrášťany. 
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Třebívlice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Třebívlice ČS Třebívlice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Třebívlice - Mléčnice VDJ Třeb- Mléčnice- odstaven 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ TEBIVLÍCE VDJ TEBIVLÍCE 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Třebívlice - mimo provoz PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Třebívlice Mléčnice ZD Třeb - Mléčnice- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Třebívlice - mimo provoz PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV TŘEBIVLÍCE- MIMO PROVOZ PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 499 399 408 545
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Nová část kanalizační sítě pro obec byla postavena v letech 2003 - 2004. Původní kanalizace byla postavena v 70 letech min. století. Jedná se o gravitační kanalizační systém jednotné kanalizace. Nově vybudovaná kanalizační síť obce je vedena převážně v místních komunikacích a obecních pozemcích. Tato síť doplňuje stávající jednotnou kanalizaci. Jedná se o nově vybudovanou část jednotné kanalizace v celkové délce 1 244 bm a to z PVC 300 korugované. Kanalizační síť je doplněna o 3 odlehčovací komory. Tato nová a stávající gravitační kanalizace je centrálně svedena do nejnižšího místa jižně od centra obce, kde je umístěna ČOV složena z:

   • lapák štěrku
   • ruční hrubé česle
   • čerpací stanice
   • jemné strojní česle Fontana
   • lapák písku
   • aktivace typu D-N s vestavěným dosazovákem (jemnobublinná aerace)
   • dmychadla Kubíček
   • kalojem
   • měrný objekt v dosazovací nádrži

   Finální stabilizace kalu a následné odvádění kalu probíhá na ĆOV Litoměřice.

   Čistírna odpadních vod je v majetku SVS a.s. Teplice. Její kapacita je vyhovující. Jedná se o typ čistírny pro systém jednotné kanalizace. Vyčištěná voda je vypouštěna do Kuzovského potoka. Výstavba čistírny byla zahájena v roce 2003 a dokončena v první polovině roku 2005. 

   Projektované údaje ČOV:

   Kapacita - 550 EO

   Q= 50 324 m3/rok

   Qd - průměrný průtok - 99 m3/d = 1,1 l/s

   Qmax - maximální průtok - 140 m3/d = 1,6 l/s

   Odtok do recipientu: povolené množství vod je Qmax= 5 l/s, 12 000 m3/měs, 70 000 m3/rok

   BSK5 na odtoku - průměr 15 mg/l

   CHSK - průměr 75 mg/l

   N-NH4 - roční průměr 10 mg/l

   NL průměr 20 mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizační sítě se nebude v budoucnosti měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Třebívlice nová PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Třebívlice nová ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 976,0 0,0 11 976,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 21576/2012 A-14 tůň Staré
  25. 6. 2012