Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.09 Teplá 16959 169595
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice -Teplá leží jihozápadně od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 260 – 276 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Modla a meliorační kanály. Nachází se zde školící středisko typu hotelového bydlení (bývalý dětský domov - kapacita 35 lůžek). Svým územím Teplá plně zasahuje do CHKO České středohoří. Teplá sloužila do 1. světové války jako lázně pro duchovní. Jsou zde dva prameny léčivých vod. Obec Třebenice usiluje pro Teplou o vrácení lázeňského statutu. Výraznější rozvoj se nepředpokládá pokud nedojde k vrácení lázeňského statutu. Plánuje se rozšíření ubytovací kapacity veřejných ubytovacích zařízení na 50 lůžek.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 70 76 73 67 64 63
   přechodně bydlící 45 46 30 35 35 35
   celkem 115 122 103 102 99 98
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice -Teplá je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí domovních studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody je dobrá.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní část obce Třebenice - Teplá bude připojena na oblastní vodovod Žernoseky. Obec bude zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice, konkrétně jeho provozní částí Vlastislav, která zajišťuje vodu pro obce Vlastislav, Sutom, Mrklesy, Lipá, Medvědice. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb., 83/2014 Sb.a 70/2018 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity. Na vodovodní síť Vlastislav bude připojen navrhovaný zásobní řad do Teplé DN 63 z HDPE délky 0,228 km, DN 110 z HDPE délky 1,465 km.

   Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Teplé není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do vodoteče (35 %) a dešťové kanalizace (35 %) nebo jsou vypouštěny přímo do toků (30 %).
   Školící středisko je odkanalizováno do vlastního septiku, jehož přepad je odveden do Modly.
   V části zvané Dřínek je stoka z betonových trub DN 300, odvádějící mimo dešťových vod i odpadní vody ze septiků od bytovek. Je v dobrém stavu. Přes náves je veden odtok od pramene z kapličky a jedna stoka dešťové kanalizace. Nejsou na ní šachty, proto se nepodařilo zjistit její trasu a stav. Zbývající dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části Třebenice - Teplá není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren a intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. V cílovém roce budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory