Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.08 - stav 2004

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.08 Sutom 18347 183474
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice – Sutom leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 50 obyvatel, je zde 25 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 336-400 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Potok Modla protéká ve vzdálenosti 1 km od obce. Nachází se zde ubytovna o kapacitě 40 osob. Svým územím Sutom plně zasahuje do CHKO České středohoří. Předpokládá se výstavba ubytovacího zařízení pro cca 20 osob. Nepočítá se s výrazným nárůstem počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 45 46 48 50 - - -
   přechodně bydlící 68 69 72 75 - - -
   celkem 113 115 120 125 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 32 36 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice – Sutom je pitnou vodou zásobena z vodovodu, který je v majetku a správě Města Třebenice. Zdrojem pro vodovod je částečně místní pramen a částečně skupinový vodovod Lovosice. Voda je akumulována v zemním vodojemu 10 m3 a zásobuje celou obec. U vodojemu je AT stanice, která slouží pro výše položené 4 RD. Místním zdrojem jsou zářezy, které stačí v průměru pokrýt spotřebu vody pro cca jednu polovinu obce. Druhým zdrojem je oblastní vodovod Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.21), konkrétně jeho provozní část Vlastislav. Od úpravny vody ve Vlastislavi je voda dopravována přiváděcím řadem LT 80 na akumulaci ve vodojemu Skalka 100 m3 (335,04/ 331,34), odkud vede zásobní řad LT 100 do Vlastislavi. Z tohoto řadu je vysazena samostatná odbočka PVC 100, na které se nachází čerpací stanice, která čerpá vodu řadem PVC 100 do vodojemu Sutom 10 m3. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa.
   Vodovodem je celkem zásobeno 67% obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Sutom se nebude v budoucnosti měnit. V roce 2004 je plánována dostavba vodovodu ke Košťálovu DN 80 z HDPE v délce 0,250 km.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 48 50 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Sutom není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do vsaku (46 %) a dále v bezodtokových jímkách (54 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.
   Obcí prochází jedna stoka dešťové kanalizace. Je převážně z betonových trub DN 300. Budována byla svépomocí v šedesátých letech. Je téměř bez šachet, pravděpodobně v dobrém stavu, nezanešená. Stoka končí na okraji obce zaústěním do silničního příkopu. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Třebenice – Sutom je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě společně s obcí Vlastislav. Gravitační část oddílné kanalizace v délce 1,220 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 300.
   Po uvedení kanalizace a ČOV ve Vlastislavy do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa