Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.08 Sutom 18347 183474
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice – Sutom leží západním směrem od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 336-400 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Potok Modla protéká ve vzdálenosti 1 km od obce. Nachází se zde ubytovna o kapacitě 40 osob. Svým územím Sutom plně zasahuje do CHKO České středohoří a OPVZ Malé Žernoseky. Předpokládá se výstavba ubytovacího zařízení pro cca 20 osob. Nepočítá se s výrazným nárůstem počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 45 46 44 48 46 45
   přechodně bydlící 68 69 26 30 30 30
   celkem 113 115 70 78 76 75
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   30 32 36 59 59 59
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice – Sutom je pitnou vodou zásobena z vodovodu, který je v majetku a správě Města Třebenice. Zdrojem pro vodovod je částečně místní pramen a částečně skupinový vodovod Lovosice. Voda je akumulována v zemním vodojemu 10 m3 a zásobuje celou obec. U vodojemu je AT stanice, která slouží pro výše položené 4 RD. Místním zdrojem jsou zářezy, které stačí v průměru pokrýt spotřebu vody pro cca jednu polovinu obce. Druhým zdrojem je oblastní vodovod Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.21), konkrétně jeho provozní část Vlastislav. Od úpravny vody ve Vlastislavi je voda dopravována přiváděcím řadem LT 80 na akumulaci ve vodojemu Skalka 100 m3 (335,04/ 331,34), odkud vede zásobní řad LT 100 do Vlastislavi. Z tohoto řadu je vysazena samostatná odbočka PVC 100, na které se nachází čerpací stanice, která čerpá vodu řadem PVC 100 do vodojemu Sutom 10 m3.

   Vlastníkem vodovodu je obec Vlastislav a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Sutom se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 48 6 7 55
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Sutom se nachází splašková kanalizace, která je napojena na síť obce Vlastislav. Gravitační část oddílné kanalizace je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300. Na kanalizační síti se nachází ČSOV Sutom- č.p.67 s výtlakem PE D90, odkud jsou splaškové vody čerpány do ČOV Vlastislav.

   Obcí prochází jedna stoka dešťové kanalizace. Je převážně z betonových trub DN 300. Budována byla svépomocí v šedesátých letech. Je téměř bez šachet, pravděpodobně v dobrém stavu, nezanešená. Stoka končí na okraji obce zaústěním do silničního příkopu. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Sutom PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  940,0 0,0 940,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory