Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.07 Mrsklesy 09270 92703
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice – Mrsklesy leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 40 obyvatel, je zde 24 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru s drobnou zemědělskou výrobou, rozkládá se v nadmořské výšce 358-380 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, územím obce protéká potok Modla a občasná vodoteč. Svým územím Mrsklesy plně zasahují do CHKO České středohoří, PP Lipská hora a okrajově do ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se výstavba penzionu pro cca 20 osob.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 33 34 42 38 36 36
   přechodně bydlící 67 68 17 20 20 20
   celkem 100 102 59 58 56 56
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   33 34 37 33 33 33
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice – Mrsklesy je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.25), konkrétně jeho provozní částí Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Protože v suchém období kapacita zdrojů nepostačovala byla Lipá i Mrsklesy propojeny řadem LT, PVC 100 s úpravnou vody Vlastislav.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Třebenice- Mrsklesy předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Kačenka Kačenka Mrsklesy 2a- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kačenka Kačenka Mrsklesy 3a- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kačenka Kačenka Mrsklesy 3b- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kačenka Kačenka Mrsklesy 1a- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kačenka Kačenka Mrsklesy 1b- odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Mrsklesích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody zachycovány v septicích (50 %) s vyvážením na ČOV Litoměřice nebo jsou odpadní vody vypouštěny přímo bez čištění do potoka Modla (50 %).
   V obci je dešťová kanalizace z betonových trub DN 200 - 300. Její nejmladší část pochází z roku 1975. Jsou jí podchyceny místní vývěry vody. Je v ní stálý průtok. Vody z kanalizace jsou vypouštěny do Modly a do silničního příkopu. Majitelem dešťové kanalizace je město Třebenice. Jinak jsou dešťové vody odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části Třebenice - Mrsklesy není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren a intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2030 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních vod na společné ČOV v Mrsklesích.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh COV Mrsklesy PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 636,0 216,0 4 852,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory