Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.07 - stav 2004

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.07 Mrsklesy 09270 92703
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice – Mrsklesy leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 40 obyvatel, je zde 24 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru s drobnou zemědělskou výrobou, rozkládá se v nadmořské výšce 358-380 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, územím obce protéká potok Modla a občasná vodoteč. Svým územím Mrsklesy plně zasahují do CHKO České středohoří, PP Lipská hora a okrajově do ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se výstavba penzionu pro cca 20 osob.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 33 34 37 40 -
   přechodně bydlící 67 68 71 75 -
   celkem 100 102 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   33 34 37 40 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice – Mrsklesy je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.25), konkrétně jeho provozní částí Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Mrsklesy jsou zásobeny z prameniště Kačenka, od kterého je do obce voda vedena řadem PE 2“. Mrsklesy jsou dále propojeny s Lipou řadem OC 2“, v období s přebytkem vody ze zdroje Kačenka je přebytečné množství využíváno pro zásobení Lipé. Protože v suchém období kapacita zdrojů nepostačovala byla Lipá i Mrsklesy propojeny řadem LT, PVC 100 s úpravnou vody ve Vlastislavi. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, využívá ji 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Mrsklesů se nebude v budoucnosti měnit. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.
   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Mrsklesích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody zachycovány v septicích (50 %), jejichž přepady ústí do vodoteče nebo jsou odpadní vody vypouštěny přímo bez čištění do potoka Modla (50 %).
   V obci je dešťová kanalizace z betonových trub DN 200 - 300. Její nejmladší část pochází z roku 1975. Jsou jí podchyceny místní vývěry vody. Je v ní stálý průtok. Vody z kanalizace jsou vypouštěny do Modly a do silničního příkopu. Majitelem dešťové kanalizace je město Třebenice. Jinak jsou dešťové vody odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části Třebenice - Mrsklesy není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren a intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních vod na společné ČOV v Mrsklesích.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 132,0 132,0

  Mapa