Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.06 - stav 2004

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.06 Medvědice 09269 92690
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice – Medvědice leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 120 obyvatel, je zde 29 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 372-455 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká občasná vodoteč, potok Modla protéká ve vzdálenosti 1,5 km od obce. V obci je jeden významnější podnik – dislokované pracoviště Agrosonep Skalka (zemědělská výroba). Svým územím Medvědice plně zasahují do CHKO České středohoří a okrajově do ochranného pásma vodního zdroje. Plánuje se výstavba rekreačního zařízení s 15 lůžky.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 102 103 106 110 - - -
   přechodně bydlící 96 99 105 112 - - -
   celkem 198 202 211 222 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   102 103 106 110 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice – Medvědice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.24), konkrétně jeho provozní částí Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Medvědice jsou zásobeny ze zářezu gravitačně dvěma tlakovými pásmy vodojemů Medvědice – horní 45 m3 (475,36/464,85), ze kterého vede přetok řadem LT 70 do vodojemu Medvědice – dolní 20 m3 (428,31/ 425,15). Vodovod je dále z Medvědic propojen s Lipou, přebytek ze zářezu Medvědice je využíván pro zásobení vodojemu Lipá 50 m3 (423,25/ 419,76) této obce.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Medvědic se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Medvědice a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Medvědice b PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Medvědicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do vodoteče (18 %) nebo do vsaku (15 %), v bezodtokových jímkách (33 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky, a nebo jsou odpadní vody vypouštěny přímo bez čištění do místních vodotečí (16 %).
   V majetku obce Třebenice je malá domovní mikročistírna DBČ 6,3 pro cca 20 trvale žijících obyvatel (18 %) ve skupině čtyř domů typu OKAL.
   V části obce je stará dešťová kanalizace, vybudovaná pravděpodobně za první republiky. Je z betonových trub DN 300 - 400. Podchycuje vývěr vody a odvádí ho do rybníku na návsi. Od přepadu z rybníka pokračuje až na konec obce, kde je zaústěna do silničního příkopu. Kanalizace je v majetku obce, její technický stav je špatný. Dešťové vody jsou dále odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Medvědice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních vod na společné ČOV v Mrsklesích.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  645,0 1 930,0 2 575,0

  Mapa