Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.06 Medvědice 09269 92690
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice – Medvědice leží západním směrem od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 372-455 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká občasná vodoteč, potok Modla protéká ve vzdálenosti 1,5 km od obce. V obci je jeden významnější podnik – dislokované pracoviště Agrosonep Skalka (zemědělská výroba). Svým územím Medvědice plně zasahují do CHKO České středohoří a okrajově do ochranného pásma vodního zdroje Vlastislav vrty a OPVZ Malé Žernoseky. Plánuje se výstavba rekreačního zařízení s 15 lůžky.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 102 103 117 115 110 108
   přechodně bydlící 96 99 17 20 20 20
   celkem 198 202 134 135 130 128
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   102 103 106 108 108 108
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice – Medvědice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.24), konkrétně z jeho provozní části Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Zdrojem vody je ÚV Vlastislav, která je dováděna do VDJ Medvědice – horní 45 m3 (475,36/464,85), ze kterého vede přetok řadem LT 70 do vodojemu Medvědice – dolní 20 m3 (428,31/ 425,15). Vodovod je dále z Medvědic propojen s Lipou, přebytek ze zářezu Medvědice je využíván pro zásobení vodojemu Lipá 50 m3 (423,25/ 419,76) této obce.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Medvědice - horní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Medvědice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Medvědice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Medvědicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do vodoteče (18 %) nebo do vsaku (15 %) a v bezodtokových jímkách (49 %).
   V majetku obce Třebenice je malá domovní mikročistírna DBČ 6,3 pro cca 20 trvale žijících obyvatel (18 %) ve skupině čtyř domů typu OKAL.
   V části obce je stará dešťová kanalizace, vybudovaná pravděpodobně za první republiky. Je z betonových trub DN 300 - 400. Podchycuje vývěr vody a odvádí ho do rybníku na návsi. Od přepadu z rybníka pokračuje až na konec obce, kde je zaústěna do silničního příkopu. Kanalizace je v majetku obce, její technický stav je špatný. Dešťové vody jsou dále odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Medvědice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   Výhledově po roce 2030 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních vod na společné ČOV v Mrsklesích.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Medvědice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 220,0 0,0 3 220,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory