Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.05 Lipá 40905 409057
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice – Lipá leží západním směrem od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 370 - 394 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Zástavbou protéká místní vodoteč, potok Modla protéká ve vzdálenosti 1 km. Svým územím Lipá plně zasahuje do CHKO České středohoří a cele do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný nárůst v počtu obyvatel a rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 16 16 28 29 27 27
   přechodně bydlící 54 55 17 20 20 20
   celkem 70 71 45 49 47 47
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   16 16 18 18 19 21
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice – Lipá je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.26), konkrétně jeho provozní částí Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Pitná voda do Lipé je dopravována řadem AC 80 z vodojemu Lipá 50 m3 (423,25/ 419,76), který je zásoben z ÚV Vlastislav. 
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Třebenice- Lipá předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 015/11 Lipá PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Lipé není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do vodoteče (20 %), nebo do vsaku (20 %), v bezodtokových jímkách (40 %). Zbývající splaškové vody jsou vypouštěny přímo bez čištění do místní vodoteče (20 %).
   Dešťové vody jsou odváděny především pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, částečně dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Lipá není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. Kal z mikročistíren bude likvidován na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2030 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních vod na společné ČOV v Mrsklesích.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 440,0 108,0 6 548,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory