Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.05 - stav 2004

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.05 Lipá 40905 409057
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice – Lipá leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 30 obyvatel, je zde 16 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 370 - 394 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Zástavbou protéká místní vodoteč, potok Modla protéká ve vzdálenosti 1 km. Svým územím Lipá plně zasahuje do CHKO České středohoří a cele do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný nárůst v počtu obyvatel a rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 16 16 18 20 - - -
   přechodně bydlící 54 55 58 62 - - -
   celkem 70 71 76 82 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   16 16 18 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice – Lipá je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.26), konkrétně jeho provozní částí Medvědice, která zajišťuje vodu pro Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Pitná voda do Lipé je dopravována řadem AC 80 z vodojemu Lipá 50 m3 (423,25/ 419,76), který je zásoben ze tří zdrojů. Za prvé přetokem ze zdroje (zářez), který zásobuje vodojemy pro Medvědice, za druhé z přebytků zdroje (prameniště Kačenka) pro Mrsklesy, a protože v letních měsících kapacita těchto zdrojů nepostačuje, byl vybudován přivaděcí řad LT, PVC 100 z úpravny vody ve Vlastislavi. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, je napojeno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Lipé se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.
   Vzhledem ke stáří potrubí a druhu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Lipé není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do vodoteče (20 %), nebo do vsaku (20 %), v bezodtokových jímkách (40 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Zbývající splaškové vody jsou vypouštěny přímo bez čištění do místní vodoteče (20 %).
   Dešťové vody jsou odváděny především pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, částečně dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Lipá není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kal z mikročistíren bude likvidován na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je v rámci architektonická studie Medvědice, Mrklesy, Lipá uvažováno s výstavbou splaškových kanalizací v těchto místních částí s likvidací odpadních vod na společné ČOV v Mrsklesích.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 92,0 92,0

  Mapa