Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.03 Kololeč 16958 169587
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice - Kololeč leží jihozápadním směrem od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 245 - 270 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Potok Modla protéká ve vzdálenosti 0,5 km. Svým územím Kololeč částečně zasahuje do CHKO České středohoří. Kololeč leží v bezprostřední blízkosti Třebenic (proto urbanisticky přirozeně vytváří jeden územní celek). Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 71 77 73 96 92 90
   přechodně bydlící 38 39 30 35 35 35
   celkem 109 116 103 131 127 125
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   71 77 88 84 84 84
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebenice - Kololeč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.13), konkrétně jeho provozní částí Třebenice, která zajišťuje vodu pro Třebenice, Kololeč, Chodovlice, Jenčice, Košťálov, Podsedlice, Obřice, Vlastislav, Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Kololeč je zásobena gravitačně z vodojemu Třebenice 2x250 m3 (279,65/ 276,85), kam přitéká voda z úpravny vody Vlastislav. Tato úpravna čerpá vodu z vrtů MO 1-5. Do sítě je přidávána také voda z vývěru pod kaplí. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Z vodojemu je dále do Kololeče voda vedena zásobním řadem DN 150 pro Třebenice, z něhož je vysazena samostatná odbočka z PVC 100.
   Rozvodná síť je na celém území obce. 
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Kololeč se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Kololeči není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody zachycovány v septicích, jejichž přepady zasakují do terénu (25 %) či odtékají do stávající dešťové kanalizace (25 %), nebo jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (50 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny jednak dvěma stokami dešťové kanalizace, které byly postaveny v šedesátých letech. Jsou z betonových trub DN 400 – DN 500, mírně zanesené, funkční. Odpadní vody z kanalizace jsou vypouštěny do příkopu. Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Třebenice – Kololeč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2030 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,120 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Třebenice a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Třebenice.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 108,0 108,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory