Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.02 - stav 2004

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.02 Kocourov 09267 92673
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebenice - Kocourov leží západním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 20 obyvatel, je zde 10 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci, ubytovací zařízení pro 20 lůžek. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 392 – 420 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Potok Modla protéká ve vzdálenosti 2 km od obce. Svým územím Kocourov plně zasahuje do CHKO České středohoří.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 12 13 16 20 - - -
   přechodně bydlící 44 44 45 47 - - -
   celkem 56 57 61 67 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   9 10 13 16 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Kocourov je starý obecní vodovod (M-LT.060) z období po 1. světové válce. Voda je jímána na štěrkovém poli na Medvědické hoře a dále samospádem přes vodojem 5 m3 (max. hl. 450 m n.m.) rozváděna do obce. Kapacita zdroje je nedostačující, z vodovodu je zásobováno 75% trvale bydlících obyvatel. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech mikrobiologie. Vlastní ho i provozuje Město Třebenice, nemá parametry vodovodu pro veřejnou potřebu, chybí zdravotní zabezpečení.
   Jinak je zásobování pitnou vodou individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody je dobrá.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Kocourov se nebude v budoucnosti měnit. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojů a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 060/1 VDJ.LT 060/1 5 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 060/1 ZD.LT 060/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebenice - Kocourově není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou z 50 % zachycovány v septicích, jejichž přepady do vsaku nebo v bezodtokových jímkách vyvážených na pole (50 %).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren, intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 525,0 525,0

  Mapa