Třebenice - CZ042.3506.4208.0204.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 0204
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0204
  Kód obce 565768
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0204.01 Třebenice 16960 169609
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Třebenice leží jihozápadním směrem od Lovosic. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 203-245 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká tok Modla, jsou zde meliorační kanály. Svým územím obec částečně zasahuje do CHKO České středohoří. Převažuje zemědělská výroba (zvláště ovocnářství). K významným podnikům patří tyto – stavební firma Kapr, stavební firma Renesance Pekařství Šubrtová a Euras systems. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel a zvětšení kapacity ubytovacího zařízení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 333 1 383 1 516 1 287 1 286 1 286
   přechodně bydlící 399 401 611 643 643 643
   celkem 1 732 1 784 2 127 1 930 1 929 1 929
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 333 1 383 1 466 1 525 1 524 1 524
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Třebenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.11), konkrétně jeho provozní částí Třebenice, která zajišťuje vodu pro Třebenice, Kololeč, Chodovlice, Jenčice, Košťálov, Podsedlice, Obřice, Vlastislav, Mrsklesy, Lipou a Medvědice. Třebenice jsou zásobeny gravitačně z vodojemu Třebenice 2x250 m3 (279,65/276,85), kam přitéká voda z úpravny vody Vlastislav. Tato úpravna čerpá vodu z vrtů MO 1-5. Do sítě je přidávána také voda z vývěru pod kaplí . Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Zásobní řad pro Třebenice je DN 150, z tohoto řadu je samostatnou odbočkou PVC 100 zásobena také Kololeč. Část Třebenic je propojena řadem LT 50 s bývalým čpavkovodem OC 80, který propojuje Lovosickou a Třebívlickou skupinu vodovodu, z Třebenic pokračuje vodovod řadem LT 100 do Chodovlic.
   Rozvodná síť v obci byla vybudována v letech 1973 - 76, je na celém území obce.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Třebenice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Se změnou územního plánu se předpokládá rozšíření vodovodní sítě k novým rozvojovým plochám.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Třebenice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 173 1 217 1 320 1 351 1 351 1 929
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Téměř v celém městě Třebenice byla v letech 1992-1994 vybudována jednotná kanalizační síť zaústěná do ČOV Třebenice (K-LT.030.1-J.C). Stoky jsou z poloviny z betonových a z poloviny z PVC trub DN 300 – DN 800. V roce 1997 byla do provozu uvedena čistírna odpadních vod, která v roce 2016 proběhla rekonstrukcí. Na kanalizační síti je jedna čerpací stanice splašků s výtlačným řadem z PVC trub, DN 100. Na kanalizaci je prozatím napojeno 88 % obyvatel. Zbývající obyvatelé (12 %) mají dosud septiky, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace. Vlastníkem kanalizace je částečně obec Třebenice a částečně SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Limity dle rozhodnutí: 6000 EO, Q = 170 000 m3/rok

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod  pracuje na principu technologie TETRA (USA).

   Kapacita ČOV:

   • Qprum = 12,6 l/s= 397 850 m3/ rok = 513 m3/den
   • BSK5 = 228,42 kg/den= 90,88 t/rok

   Mechanický stupeň čistírny tvoří česle HUBER ROTAMAT a zdvojený vertikální lapák písku. Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do vyrovnávací nádrže, která má snížit výrazné výkyvy v přítoku na čistírnu.

   Z vyrovnávací nádrže jsou odpadní vody přiváděny na biologický stupeň čistírny sestávající z usazovací nádrže, denitrifikační nádrže o objemu 130 m3, biologických kolon s náplní z PVC a dosazovací nádrže. K zahuštění a skladování kalu slouží kalové silo.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Modly.

   Dešťové vody jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací, nebo povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V městě Třebenice je stávající stav odvádění splaškových vod kanalizační sítí vyhovující.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu.
   S ohledem použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2030.
   Na tuto čistírnu budou čerpány ještě splaškové vody z obce Jenčice a v dalším výhledu po roce 2030 z obce Chodovlice a z místní části Kololeč.
   Je nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 030/1/K ČOV Třebenice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 030/1 ČS Třebenice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Třebenice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Třebenice, ul. Sv. Čecha PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  21 252,0 1 266,0 22 518,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory