Heřmanov - CZ042.3502.4202.0018.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Heřmanov

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0018
  Kód obce 562483
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0018.02 Blankartice 03863 38636
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Heřmanov – Blankartice se nachází jižně od Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 460,00 – 525,00 m n. m. Jedná se o obec do 40 trvale žijících obyvatel s 34 rekreačními objekty. Obcí protéká Dolský potok, který náleží do povodí řeky Labe. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Obec se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO České středohoří.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 36 35 41 39 37 37
   přechodně bydlící 120 120 0 0 0 0
   celkem 156 155 41 39 37 37
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Objekty jsou zásobovány individuálně z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou - domovní studny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Blankarticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (20 km) –100 % obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Děčín, nebo v domovních mikročistírnách odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/56640/2016 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
  7. 6. 2016