Sulejovice - CZ042.3506.4208.0203.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Sulejovice

  Číslo obce PRVKUK 0203
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0203
  Kód obce 565695
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0203.01 Sulejovice 15941 159417
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sulejovice leží nedaleko od Lovosic. Jedná se o obec do 720 trvale žijících obyvatel, s 15 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Je příměstskou obcí, která leží ve výrazně zemědělské krajině, půda je intenzivně zemědělsky využívána. Zástavba se skládá z rodinných domů a panelové výstavby. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 157-168 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Územím protéká Modla, jsou zde meliorační kanály. Svým územím obec zasahuje do CHKO České středohoří. Významnými podniky v obci jsou zemědělské závody TERRA Kaplíř s.r.o. a Agroservis s.r.o. Sulejovice. Podnik Labena a.s. Ústí nad Labem, závod Sulejovice (který sídlí v areálu bývalé FRUTY). Část areálu Čížkovické cementárny a areál firmy AG servis, které leží na jižním okraji katastrálního úřadu Sulejovice, je od obce zcela izolována. Dle urbanistické studie Sulejovic je počítáno s územní rezervou pro maximálně 58 nových rodinných domů, výhledově se počítá s výstavbou domu sociální péče pro cca 15 osob. Předpokládá se však spíše stagnace počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 717 713 818 785 756 736
   přechodně bydlící 30 30 0 0 0 0
   celkem 747 743 818 785 756 736
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   705 705 705 774 756 736
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sulejovice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.3), konkrétně jeho provozní částí Lovosice, která zajišťuje vodu pro obce Lovosice, Sulejovice, Vchýnice, Režný Újezd, Bílinka, Lhotka, Malé Žernoseky, Lukavec a Keblice. Zdrojem skupinového vodovodu je úpravna vody Vlastislav. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Obec Sulejovice je zásobena pitnou vodou řadem LT 150 z vodojemu Sulejovice 2x650 m3 (216,97/ 210,53). Do něho je voda dopravována řadem LT 250 z vodojemu Čížkovice - nový 2x100 m3 (245,35/243,28). Pro posílení zdrojové kapacity ve skupině byl vybudován přivaděč z úpravny Velké Žernoseky přes Labe do Lovosic. Napájení umožňuje převedení uvedeného zdroje do vodojemu Sulejovice, čímž se zvýšila zabezpečenost dodávky vody. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Pro zásobování užitkovou vodou byly na území vystavěny řady závlahového zemědělského vodovodu, náležejícího k systému „Závlaha Ohře I. – 2. Stavba“. K zavlažování zemědělských plodin je možno používat vodu z Labe i Ohře. Systém byl uveden do provozu v r. 1981, je plně funkční, i když se poměrně málo využívá. Zařízení je v majetku společnosti Agrokomplex Ohře a.s. Bohušovice nad Ohří.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Sulejovice se nebude v budoucnosti měnit.
   Vzhledem ke stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   466 464 459 510 492 478
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Sulejovice je jednotná kanalizace (K-LT.001.5-J.C.). Na kanalizaci je připojeno 65% obyvatel, 35% splaškových vod odchází do bezodtokých jímek.

   Kanalizační sít je postavena z materiálu beton, kamenina, PE v dimenzi (DN100- DN1000), na kmenovém sběrači se nacházejí dva dešťové oddělovače. Kanalizace potřebuje pročištění a stavební úpravy dle ČSN, je do ní napojena také povrchová voda z melioračního odpadu. Kanalizace pokrývá plochu téměř celé obce. Kmenovým sběračem jsou odpadní vody přivedeny na ČS v podniku Labena a.s. – bývalá ČOV (areál zrušeného podniku FRUTA). V roce 2000 byla původní ČOV Sulejovice přebudována na čerpací stanici s přečerpáváním odpadních vod do Lovosic výtlačným řadem, který je veden nejprve v souběhu se stávající kmenovou stokou, dále pak severozápadním směrem obcí k místu, kde se rozděluje trať Lovosice – Louny s vlečkou do podniku Labena. Tento úsek výtlačného řadu je z PVC trub DN 100 délky 0,674 km. Dále se napojuje do bývalého vodovodního potrubí, které se nadále využívá pouze jako kanalizační výtlak. Stávající potrubí z litinových trub DN 100, délky cca 1,220 km, vede podél tratě do Lovosic. Na bývalé vodovodní potrubí se napojuje ještě 0,076 km PVC trub DN 100. Celková délka výtlačného řadu je 1,970 km. Výtlačný řad je zaústěn do gravitační kanalizace města Lovosic. Z Lovosic jsou odpadní vody odváděny do kanalizační sítě Litoměřic a následně pak k likvidaci na centrální ČOV LItoměřice.
   Kanalizace patří do majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Sulejovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 500,0 2 208,0 10 708,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory