Slatina - CZ042.3506.4208.0202.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Slatina

  Číslo obce PRVKUK 0202
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0202
  Kód obce 565601
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0202.01 Slatina 14964 149641
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slatina leží jižně od Lovosic na východním úpatí zříceniny hradu Hazmburk. Zástavba rodinnými domky je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZDV Slatina). Nachází se zde i jedna provozovna NARCIS a.s. (sadové a parkové úpravy). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 176 - 198 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Jsou zde meliorační kanály, potok Rosovka protéká ve vzdálenosti cca 1 km od obce. Na návsi je požární nádrž. Počítá se s výstavbou cca 16 rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 211 226 271 259 255 253
   přechodně bydlící 48 48 15 17 12 10
   celkem 259 274 286 276 267 263
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   211 226 251 266 262 260
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slatina je zásobována ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.23) přes vodojem Sedlec 2 x 250 m3 (232,67/229,60) s ATS 1,7 l/s. Zdrojem vody pro skupinový vodovod je ÚV Vlastislav.
   Obec může být zásobena i ze skupinového vodovodu Libochovice přes vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) s čerpací stanicí 4,5 l/s. Do obce je voda přiváděna potrubím DN 100.
   Zásobní síť pokývá celé zastavěné území.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Slatina předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 017/5 Hazmburk PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 235 231
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Slatina je vybudován systém jednotné kanalizace (K.LT.043-J.N) ve špatném technickém stavu zaústěné do strouhy, vedoucí do potoka Rosovka. Stoky jsou převážně z betonových trub DN 300 - 700 mm. Skoro všechny mají nedostatečné spády a jsou silně zaneseny až ucpány. 100% splašků je odváděno do septiků s přepadem do kanalizace.

   Kanalizaci vlastní i provozuje Obec Slatina.
   Firma Narcis vlastní dvě DČOV u svých objektů.
   V extravilánu obce bylo vybudováno systematické odvodnění, které se dosud udrželo a je i částečně funkční. Povrchová voda z těchto příkopů se přivádí do kanalizace, chybí tu však zařízení pro zachycení splavenin. Kanalizace je v majetku a ve správě obce Slatina.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Slatina v současnosti probíhá výstavba nové kanalizační sítě, pánovaná dostavba je v roce 2021. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,510 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod s kapacitou 320 EO.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. 
   Přebytečný kal bude odváděn k odvodnění na ČOV Litoměřice. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče a následně pak do Rosovky.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Slatina PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 232,0 22 311,0 28 543,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory