Slatina - CZ042.3506.4208.0202.01 - stav 2004

 1. Obec

  Slatina

  Číslo obce PRVKUK 0202
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0202
  Kód obce 565601
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0202.01 Slatina 14964 149641
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slatina leží jižně od Lovosic na východním úpatí zříceniny hradu Hazmburk. Jedná se o obec do 220 trvale žijících obyvatel s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domky je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZDV Slatina). Nachází se zde i jedna provozovna NARCIS a.s. (sadové a parkové úpravy). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 176 - 198 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Jsou zde meliorační kanály, potok Rosovka protéká ve vzdálenosti cca 1 km od obce. Na návsi je požární nádrž. Počítá se s výstavbou cca 16 rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 211 226 251 276 - - -
   přechodně bydlící 48 48 48 48 - - -
   celkem 259 274 299 324 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   211 226 251 276 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slatina je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.23) přes vodojem Sedlec 2 x 250 m3 (232,67/229,60) s ATS 1,7 l/s.
   Obec může být zásobena i ze skupinového vodovodu Libochovice přes vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) s čerpací stanicí 4,5 l/s. Do obce je voda přiváděna potrubím DN 100.
   Zásobní síť pokývá celé zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Slatina se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 276 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Slatina je vybudován systém jednotné kanalizace (K.LT.043-J.N) ve špatném technickém stavu zaústěné do strouhy, vedoucí do potoka Rosovka. Stoky jsou převážně z betonových trub DN 300 - 700 mm. Skoro všechny mají nedostatečné spády a jsou silně zaneseny až ucpány. 100% splašků je odváděno do septiků s přepadem do kanalizace.
   Kanalizaci vlastní i provozuje Obec Slatina.
   Firma Narcis vlastní dvě DČOV u svých objektů.
   V extravilánu obce bylo vybudováno systematické odvodnění, které se dosud udrželo a je i částečně funkční. Povrchová voda z těchto příkopů se přivádí do kanalizace, chybí tu však zařízení pro zachycení splavenin. Kanalizace je v majetku a ve správě obce Slatina.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Slatina je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,510 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na ČOV Litoměřice. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče a následně pak do Rosovky.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa