Siřejovice - CZ042.3506.4208.0201.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Siřejovice

  Číslo obce PRVKUK 0201
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0201
  Kód obce 565598
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0201.01 Siřejovice 14783 147834
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Siřejovice leží jižně od Lovosic u dálnice D8. Na území obce se nachází několik menších provozoven (Bramborové lupínky s vlastní MČOV, Dámské prádlo), 2 odpočívadla dálnice D8 (Benzina, OMV) a ZDV Slatina (živočišná a zemědělská výroba). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 181 - 198 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Územím obce procházejí meliorační kanály a závlahové trubní řady, potok Modla je vzdálen 3 km. V obci je rybník. Nepředpokládá se výraznější rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 276 274 270 274 264 257
   přechodně bydlící 2 2 2 2 2 2
   celkem 278 276 272 276 266 259
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   232 237 246 273 264 257
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Siřejovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.22). Voda je z vodojemu Čížkovice (nový) 2x100 m3 (245,35/243,28) přiváděna potrubím DN 150 přes obce Čížkovice, Želechovice do Siřejovic. Zdrojem vody je ÚV Vlastislav.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Siřejovice se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 276 266 259
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Siřejovice se nachází oddílná kanalizace v celkové délce 2,500 km vybudovaná z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice Siřejovice a výtlačný řad D110 v délce 3,050 km.
   Splaškové vody jsou čerpány do kanalizačního systému Sulejovic a déle přes kanalizační systémy Lovosic a Litoměřic budou čištěny na ČOV Litoměřice.

   Dálniční odpočívky (levá i pravá) mají vlastní MČOV.
   Dešťové vody téměř v celé obce jsou odváděny do dešťová kanalizace, která byla budovaná v sedmdesátých letech. Všechny stoky jsou z betonových trub DN 600 mm. Dvě jsou vyústěny do silničních příkopů. Zbývající stoky jsou vyústěny na třech místech do Siřejovického potoka, který se u Lovosic vlévá do Modly. Kanalizace po konstrukční stránce nevyhovuje pro odvádění jiných než dešťových vod (např. vpusti jsou přímo na stokách). V současnosti je kanalizace na více místech zanesena, některé šachty jsou poškozeny. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou SČVK a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Nejsou navrhována žádná investiční opatření.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Siřejovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory