Sedlec - CZ042.3506.4208.0200.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Sedlec

  Číslo obce PRVKUK 0200
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0200
  Kód obce 546721
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0200.01 Sedlec 14677 146773
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedlec leží jihozápadně od Lovosic. Zástavba rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi je soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198 - 232 m n.m., náleží do povodí Ohře. Obcí protéká Podsedický potok. Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 176 176 192 199 219 234
   přechodně bydlící 52 52 11 12 10 10
   celkem 228 228 203 211 229 244
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   165 165 168 143 184 222
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sedlec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.17). Voda ze skupinového vodovodu je přiváděna potrubím DN 150 přes VDJ Sedlec 2 x 250 m3 (232,67/229,60) s ATS s kapacitou 1,7 l/s do obce Sedlec.
   Z vodovodní sítě je zásobena většina obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS.a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Sedlec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Sedlec PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Sedlec PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 244
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Sedlec není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody od 85 % trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo, bez čištění do dešťové kanalizace. Od 15 % trvale žijících obyvatel zachycovány v bezodtokových jímkách.
   Dešťové vody téměř v celé obce jsou odváděny do dešťová kanalizace V roce 1973 byla postavena z betonových trub hlavní stoka z ulice směřující k hradu Hazmburku přes náves k Podsedickému potoku. Stoka v ulici na Lkáň byla postavena v roce 1979 a je z kameninových trub. Použité profily jsou od DN 300 do DN 600, stoky mají dostatečný spád, jsou v dobrém technickém stavu, jsou zaústěny do Podsedického potoka. Majitelem kanalizace je obec Sedlec, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově po roce 2020 je v obci Sedlec uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,970 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podsedického potoka.
   Ze tří objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Sedlec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 832,0 15 970,0 18 802,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory