Sedlec - CZ042.3506.4208.0200.01 - stav 2004

 1. Obec

  Sedlec

  Číslo obce PRVKUK 0200
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0200
  Kód obce 546721
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0200.01 Sedlec 14677 146773
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedlec leží jihozápadně od Lovosic. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel s 21 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi je soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198 - 232 m n.m., náleží do povodí Ohře. Obcí protéká Podsedický potok. Výrazný rozvoj se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 176 176 178 180 - - -
   přechodně bydlící 52 52 52 52 - - -
   celkem 228 228 230 232 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   165 165 168 171 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sedlec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.17). Voda ze skupinového vodovodu je přiváděna potrubím DN 150 přes VDJ Sedlec 2 x 250 m3 (232,67/229,60) s ATS s kapacitou 1,7 l/s do obce Sedlec.
   Z vodovodní sítě je zásobeno 94 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS.a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Sedlec se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Sedlec není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody od 85 % trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo, bez čištění do dešťové kanalizace. Od 15 % trvale žijících obyvatel zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody téměř v celé obce jsou odváděny do dešťová kanalizace V roce 1973 byla postavena z betonových trub hlavní stoka z ulice směřující k hradu Hazmburku přes náves k Podsedickému potoku. Stoka v ulici na Lkáň byla postavena v roce 1979 a je z kameninových trub. Použité profily jsou od DN 300 do DN 600, stoky mají dostatečný spád, jsou v dobrém technickém stavu, jsou zaústěny do Podsedického potoka. Majitelem kanalizace je obec Sedlec, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou domovních mikročistíren a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebenice nebo na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je v obci Sedlec uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,970 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podsedického potoka.
   Ze tří objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Sedlec nebo na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  308,0 13 086,0 13 394,0

  Mapa