Radovesice - CZ042.3506.4208.0199.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Radovesice

  Číslo obce PRVKUK 0199
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0199
  Kód obce 565521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0199.01 Radovesice 13870 138703
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radovesice leží jihovýchodně od Lovosic na levém břehu řeky Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou (ZEPOS Radovesice) a s průmyslovým střediskem Procházka – Elektromontáže. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 160 - 172 m. n.m. Obcí protéká potok Rosovka a řeka Ohře. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Územní plán obce v dlouhodobém výhledu počítá s výstavbou 60 nových rodinných domů. V první etapě, která bude zahájena v roce 2022, je uvažováno s výstavbou 26 rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 427 443 460 442 452 460
   přechodně bydlící 129 132 49 57 57 57
   celkem 556 575 509 499 509 517
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   411 428 458 499 509 517
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radovesice je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.6) přívodnim řadem DN 150. Tento řad dále pokračuje na Žabovřesky nad Ohří a Břežany nad Ohří. Obec je pod tlakem vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), kam je voda čerpána z ÚV Brníkov.
   Vodovod využívá většina obyvatel.
   Majitelem je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   179 187 199 449 458 460
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.022.J.C a K-LT.023.J.N). 93% splaškových vod je odvedeno na ČOV Libochovice, 7% splaškových vod odtéká do septiků s přepadem do kanalizace, zbytek se odvádí do bezodtokých jímek s odvozem na ČOV Litoměřice.

   Původní čistírna odpadních vod v Radovesicích umístěná na levém břehu Ohře byla přebudována na výtlačnou stanici (ČSOV Radovesice 1) a odpadní vody jsou  odtud přečerpávány na ČOV v Libochovicích. D8le jsou na kanalizační síti umístěny další dvě čerpací stanice (ČSOV Radovesice 2 a ČSOV Radovesice 3).

   Majitelem kanalizace a je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny ze dvou třetin do jednotné kanalizace. Část dešťových vod odtéká pomocí příkopů a propustků do recipientu, nebo je zasakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Vyust Radovesice - Rosovka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Radovesice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Radovesice 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Radovesice 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Radovesice 3 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 045,0 3 228,0 4 273,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory