Radovesice - CZ042.3506.4208.0199.01 - stav 2004

 1. Obec

  Radovesice

  Číslo obce PRVKUK 0199
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0199
  Kód obce 565521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0199.01 Radovesice 13870 138703
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radovesice leží jihovýchodně od Lovosic na levém břehu řeky Ohře. Jedná se o obec do 430 trvale žijících obyvatel s 42 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou (ZEPOS Radovesice) a s průmyslovým střediskem Procházka – Elektromontáže. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 160 - 172 m. n.m. Obcí protéká potok Rosovka a řeka Ohře. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 427 443 471 500 - - -
   přechodně bydlící 129 132 138 144 - - -
   celkem 556 575 609 644 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   411 428 458 490 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radovesice je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.6) přívodnim řadem DN 150. Tento řad dále pokračuje na Žabovřesky nad Ohří a Břežany nad Ohří. Obec je pod tlakem vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14).
   Vodovod využívá 96% obyvatel.
   Majitelem je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Radovesice. se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů.
   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   179 187 199 500 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.022.J.C a K-LT.023.J.N). 65% splaškových vod je odvedeno na ČOV Radovesice, 16% splaškových vod odtéká do septiků s přepadem do kanalizace, zbytek se odvádí do bezodtokých jímek s vývozem na zemědělsky využívané pozemky (16%) a na ČOV Radovesice (3%).
   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Radovesice do recipientu Ohře v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 23.6.1992, pod čj. 1979/92
   Q = 25 000 m3/r
   BSK5 = 50 mg/l
   NL = 55 mg/l

   Projektované parametry:
   375 EO
   Q = 0,30 l/s = 9461 m3/rok

   Přítok:    BSK5 = 272 mg/l
       NL = 189 mg/l
   Odtok:    BSK5 = 50 mg/l
       NL = 55 mg/l

   Skutečné parametry:
   207 EO
   Q = 0,42 l/s = 13 250 m3/r
   Přítok:    CHSK = 709 mg/l
       BSK5 = 342 mg/l
       NL = 734 mg/l
   Odtok:    CHSK = 71 mg/l
       BSK5 = 17 mg/l
       NL = 39,90 mg/l

   Čistírna odpadních vod v Radovesicích je umístěna na levém břehu Ohře v zátopové oblasti u hřiště pod silničním mostem Radovesice – Kostelec nad Ohří. Jedná se mechanicko-biologickou čistírnu.
   Odpadní vody přitékají na čistírnu jednotnou kanalizací. Před nátokem na mechanický stupeň jsou odpadní vody přivedeny do odlehčovací komory, která odděluje dešťové vody bočním přepadem s vypouštěním do řeky Ohře.
   Po případném odlehčení jsou odpadní vody přivedeny na hrubé předčištění, tvořené ručně stíranými česlemi, šířky 60 cm s průlinami 2 cm. Shrabky z česlí budou ukládány do kontejnerů.
   Takto předčištěné vody jsou přiváděny na biologický stupeň čistírny, který tvoří nádrž MČ 375 - základní funkční prvek čistírny o velikosti 10,2 x 5,7 m a max. hloubce 3,20 m (vzato k provozní hladině, celkově 4,10 m). Je to v podstatě nádrž, která je třemi nornými stěnami rozdělena na prostor aktivační (max. objem využitelný 104 m3), dosazovací (max. objem 27,4 m3) a prostor pro uskladnění kalu - kalojem (max. objem 27,4 m3). Maximální objem nádrže činí 211 m3, využitelný objem cca 159 m3.
   Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje povrchový aerátor BSK GIGANT.
   Kal se dle potřeby přečerpává z dosazovací části nádrže do kalojemu pomocí kalového čerpadla. Kapacita kalojemu se odhaduje na 8 až 12 týdnů. Vyvážení kalu z kalojemu je fekálním vozem s pravidelným odvážením na pozemky k zemědělskému využití.
   V areálu ZEPOSu a.s. jsou jatka, které mají vlastní ČOV. Ta pochází ze sedmdesátých let a byla v havarijním stavu (v podstatě nefunkční) a proto byla v roce 1994 rekonstruována. Aktivace je v ní prováděna jemnobublinovou aerací - CFR 60. Kapacita této ČOV je 60 m3/den.
   Dešťové vody jsou odváděny ze dvou třetin do jednotné kanalizace. Část dešťových vod odtéká pomocí příkopů a propustků do recipientu, nebo je zasakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Radovesice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,290 km, čímž bude odkanalizována celá obec.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,640 km.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,800 km do kanalizační sítě obce Libochovice a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální ČOV Libochovice.
   Dostavbou budou také podchyceny stávající stoky zaústěné nyní přímo do recipientu.
   Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávající čistírny odpadních vod a stávajících septiků a bezodtokových jímek.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Radovesice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Radovesice - Rosovka PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Radovesice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  403,0 1 082,0 1 485,0

  Mapa