Prackovice nad Labem - CZ042.3506.4208.0198.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Prackovice nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0198
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0198
  Kód obce 565458
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0198.02 Litochovice nad Labem 08541 85413
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem leží u severozápadní hranice okresu na levém břehu řeky Labe. Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je soustředěná podél trati a místní komunikace, leží v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 150 - 182 m n.m. Řeka Labe protéká východní částí obce, je zde také občasná vodoteč. Svým územím Litochovice nad Labem plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 201 203 229 220 211 206
   přechodně bydlící 35 39 17 20 20 20
   celkem 236 242 246 240 231 226
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   197 199 202 240 231 226
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V rámci rekonstrukce vodovodních řadů v obci Litochovice nad Labem došlo k propojení místních vodovodů Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem potrubím DN 110 HDPE v délce 0,600 km. Stávající zdroje byly odstaveny a jsou vedeny jako záložní.

   Zdrojem vody pro obec je ÚV Velké Žernoseky, vodovod je tedy napojen na skupinový vodovod Velké Žernoseky (LT.004). Od provozovatele vodovodu nebyly získány podklady přiváděcího řadu napojující obec na SK Velké Žernoseky, z tohoto důvodu není zákres v mapových podkladech.
   V Litochovicích nad Labem je vybudovaná zásobní síť v celé obci.
   Vodovod je v majetku obce., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobování obce pitnou vodou se v budoucnu nebude měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 034/1 ZD.LT 034/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Litochovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Litochovice nad Labem ZD Litochovice nad Labem PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 206 220 211 226
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Přes opakovanou urgenci nebyly obcí poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci popisu řešení likvidace odpadních vod v obci. Z tohoto důvodu předpokládáme, že byl v celém rozsahu realizován návrh odkanalizování obce z původního PRVKUK z r.2004. 

   Znění návrhu z roku 2004:

   V místní části obce Prackovice nad Labem – Litochovicích nad Labem bylo uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,830 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,230 km do kanalizační sítě Prackovice nad Labem a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Prackovice nad Labem.

   V obci je dešťová kanalizace, která je na dvou místech zaústěna do Labe. Tato kanalizace také odvádí vody z drobné vodoteče, přitékající od Chotiměře. Stoky jsou z betonových trub DN 500 - 1000, větších spádů, ve špatném stavu. Nová dešťová stoka DN 1200 z r. 1997 byla vybudovaná k zachycení přívalových vod z extravilánu. Kanalizační síť není zmapována. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů a propustků odtéká volně po terénu a postupně zasakuje.

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Prackovice nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém obce se v budoucnu nebude měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Litchovice nad Labem PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory