Prackovice nad Labem - CZ042.3506.4208.0198.02 - stav 2004

 1. Obec

  Prackovice nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0198
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0198
  Kód obce 565458
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0198.02 Litochovice nad Labem 08541 85413
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem leží u severozápadní hranice okresu na levém břehu řeky Labe. Trvale zde žije do 210 obyvatel a je zde 11 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je soustředěná podél trati a místní komunikace, leží v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 150 - 182 m n.m. Řeka Labe protéká východní částí obce, je zde také občasná vodoteč. Svým územím Litochovice nad Labem plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 201 203 206 210 - - -
   přechodně bydlící 35 39 47 55 - - -
   celkem 236 242 253 265 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   197 199 202 206 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem je zásobena z místního vodovodu (M-LT.034). Voda ze zdroje je přiváděna potrubím DN 100 přes obec do vodojemu 40 m3 (186,20 - 183,60).
   V Litochovicích nad Labem je vybudovaná zásobní síť v celé obci s připojením 98% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je nutné provést výměnu olověných řadů.
   Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V rámci rekonstrukce vodovodních řadů v obci Litochovice nad Labem dojde k propojení místních vodovodů Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem potrubím DN 110 HDPE v délce 0,600 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 034/1 ZD.LT 034/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Litochovice nad Labem PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 206 210 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Prackovice nad Labem - Litochovicích nad Labem není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 16 km.
   V obci je dešťová kanalizace, která je na dvou místech zaústěna do Labe. Tato kanalizace také odvádí vody z drobné vodoteče, přitékající od Chotiměře. Stoky jsou z betonových trub DN 500 - 1000, větších spádů, ve špatném stavu. Nová dešťová stoka DN 1200 z r. 1997 byla vybudovaná k zachycení přívalových vod z extravilánu. Kanalizační síť není zmapována. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů a propustků odtéká volně po terénu a postupně zasakuje.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Prackovice nad Labem – Litochovicích nad Labem je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,830 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,230 km do kanalizační sítě Prackovice nad Labem a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Prackovice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa