Prackovice nad Labem - CZ042.3506.4208.0198.01 - stav 2004

 1. Obec

  Prackovice nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0198
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0198
  Kód obce 565458
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0198.01 Prackovice nad Labem 12695 126951
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obce Prackovice nad Labem leží u severozápadní hranice okresu na levém břehu Labe. Jedná se o obec do 310 trvale žijících obyvatel, se 70 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je poměrně soustředěná. Obec leží v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 150 - 212 m n.m., řeka Labe protéká východní částí obce. Svým územím Prackovice nad Labem plně zasahují do CHKO České středohoří a okrajově do ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel i rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 306 323 351 380 - - -
   přechodně bydlící 100 106 118 130 - - -
   celkem 406 429 469 510 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   305 322 350 379 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Prackovice nad Labem je zásobena z místního vodovodu (M-LT.035) ze dvou nezávislých zdrojů (zářezy). Voda z jednoho zářezu je vedena přes horní vodojem 10 m3 (233,80/232,80) potrubím DN 50 do horního tlakového pásma obce. Voda z druhého zářezu a přetok DN 50 z horního vodojemu je vedena přes dolní vodojem 40 m3 (191,99/189,56) OC DN 100 do dolního tlakového pásma obce.
   V Prackovicích nad Labem je vybudovaná zásobní síť v celé obci s připojením 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu a také s ohledem na stáří potrubí a použité materiály navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V rámci rekonstrukce vodovodních řadů v obci Prackovice nad Labem dojde k propojení místních vodovodů Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem potrubím DN 110 HDPE v délce 0,600 km. Součástí je vybudování nového vodojemu na vyšší kótě a objemu 70 m3.
   V souvislosti s výstavbou dálnice D8 patrně zanikne jeden zdroj a jako náhradní řešení je navrhováno připojení na obcí Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem na ocelové potrubí DN 800 mm oblastního vodovodu Žernoseky severně od Prackovic potrubím DN 110 HDPE v délce 1,100 km, které bude financováno investorem dálnice D8.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 035/2 60 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Prackovice nad Labem 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Prackovice nad Labem 2a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 313 338 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Prackovice nad Labem není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km.
   Chovná stanice psů Ministerstva vnitra má DČOV.
   V obci je dešťová kanalizace, která je na třech místech zaústěna do Labe. Stoky jsou z betonových trub převážně DN 800/1000 mm, vyhovujících spádů, ve špatném stavu. Kanalizační síť není zmapovaná. Z části jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků a následně jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Prackovice nad Labem je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,120 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,330 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Je navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody z obce Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem.
   Čistírenskou linku budou tvořit jemné ručně stírané česle, horizontální lapák písku, dvojice monoblokových mechanicko-biologických aktivačních čistíren odpadních vod typového označení AS-ANAcomb 300 a měrný Parshalův žlab.
   Půdorysný rozměr jedné aktivační stanice činí 7,00 x 2,16 m. ČOV bude osazena ve zděném provozním objektu se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12,0 x 11,00 m a vnitřní provozní výšce 3,5 m.

   Projektované parametry ČOV:
   EO 600
   Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 = 90 m3/den
   Max. bezdeštný denní přítok Q24 = 296,35 m3/den

   Přítok:
   BSK5 = 400 mg/l
   CHSKCr = 800 mg/l
   NL = 366,7 mg/l
   Nanorg = 70 mg/l
   N-NH4+ = 45 mg/l
   Pcelk = 15 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 20 mg/l
   CHSKCr = 18,32 mg/l
   NL = 39,96 mg/l
   Nanorg = 3,5 mg/l
   N-NH4+ = 2,25 mg/l
   Pcelk = 0,75 mg/l

   Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice).
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Labe.

   Ze dvanácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV v Prackovicích nebo na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa