Prackovice nad Labem - CZ042.3506.4208.0198.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Prackovice nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0198
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0198
  Kód obce 565458
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0198.01 Prackovice nad Labem 12695 126951
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obce Prackovice nad Labem leží u severozápadní hranice okresu na levém břehu Labe. Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je poměrně soustředěná. Obec leží v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 150 - 212 m n.m., řeka Labe protéká východní částí obce. Svým územím Prackovice nad Labem plně zasahují do CHKO České středohoří a okrajově do ochranného pásma vodního zdroje. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel i rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 306 323 355 341 328 320
   přechodně bydlící 100 106 29 33 33 33
   celkem 406 429 384 374 361 353
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   305 322 350 374 361 353
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Prackovice nad Labem je zásobena ze zářezu Prackovice nad Labem odkud je voda dováděna do VDJ Prackovice (60 m3) a do VDJ Prackovice- dolní (40 m3) a následně do rozvodné sítě obce.

   Zdrojem vody pro obec je ÚV Velké Žernoseky, vodovod je tedy napojen na skupinový vodovod Velké Žernoseky (LT.004). Od provozovatele vodovodu nebyly získány podklady přiváděcího řadu napojující obec na SK Velké Žernoseky, z tohoto důvodu není zákres v mapových podkladech.

   V Prackovicích nad Labem je vybudovaná zásobní síť v celé obci.
   Vodovod je v majetku obce Prackovice nad Labem, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém obce Prackovice se v budoucnu nebude měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Prackovice VDJ Prackovice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Prackovice - dolní VDJ Prackovice - dolní 40 40 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Prackovice - horní VDJ Prackovice - horní- odstav 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Prackovice 1a ZD Prackovice 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Prackovice 2a ZD Prackovice 2a PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 313 341 328 353
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Přes opakovanou urgenci nebyly obcí poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci popisu řešení likvidace odpadních vod v obci. Z tohoto důvodu předpokládáme, že byl v celém rozsahu realizován návrh odkanalizování obce z původního PRVKUK z r.2004. 

   Znění návrhu z roku 2004:

   V obci Prackovice nad Labem bylo uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,120 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,330 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Je navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody z obce Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem.
   Čistírenskou linku budou tvořit jemné ručně stírané česle, horizontální lapák písku, dvojice monoblokových mechanicko-biologických aktivačních čistíren odpadních vod typového označení AS-ANAcomb 300 a měrný Parshalův žlab.
   Půdorysný rozměr jedné aktivační stanice činí 7,00 x 2,16 m. ČOV bude osazena ve zděném provozním objektu se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12,0 x 11,00 m a vnitřní provozní výšce 3,5 m.

   Projektované parametry ČOV:
   EO 600
   Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 = 90 m3/den
   Max. bezdeštný denní přítok Q24 = 296,35 m3/den

   Přítok:
   BSK5 = 400 mg/l
   CHSKCr = 800 mg/l
   NL = 366,7 mg/l
   Nanorg = 70 mg/l
   N-NH4+ = 45 mg/l
   Pcelk = 15 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 20 mg/l
   CHSKCr = 18,32 mg/l
   NL = 39,96 mg/l
   Nanorg = 3,5 mg/l
   N-NH4+ = 2,25 mg/l
   Pcelk = 0,75 mg/l

   Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice).
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Labe.

   Ze dvanácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Litoměřice.

   V obci je dešťová kanalizace, která je na třech místech zaústěna do Labe. Stoky jsou z betonových trub převážně DN 800/1000 mm, vyhovujících spádů, ve špatném stavu. Kanalizační síť není zmapovaná. Z části jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků a následně jsou vsakovány do terénu.

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Prackovice nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém obce se v budoucnu nebude měnit.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS1 Praskovice nad Labem PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Praskovice nad Labem PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory