Podsedice - CZ042.3506.4208.0197.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Podsedice

  Číslo obce PRVKUK 0197
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0197
  Kód obce 565415
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0197.05 Pnětluky 12449 124494
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Podsedice - Pnětluky leží jihozápadně od Lovosic. Zástavba venkovskými domy je soustředěná se zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 318 - 360 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Podsedický potok protéká ve vzdálenosti 0,2 km. Svým územím Pnětluky plně náležejí do CHKO České středohoří. Vývoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 56 57 71 68 65 64
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 56 57 71 68 65 64
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   56 57 59 62 62 62
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Podsedice - Pnětluky je zásobena z  oblastní vodovod Přísečnice skupinový vodovod Libčeves (LT.016) před vodojem 40 m3 (386,94/384,59) a potrubím DN 70 do obce. Stávající zdroj vody byl odstaven a je veden jako záložní.

   Síť pokrývá celé zastavěné území obce.

   Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Podsedice- Pnětluky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 037/1 Pnětluky PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Podsedice - Pnětluky není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %).
   V letech 1992 - 93 byla v obci vybudována nová dešťová kanalizace z betonových trub jejichž profil postupně přechází z DN 400 na DN 600. Kanalizace je zaústěna pod obcí do Podsedického potoka. Majitelem kanalizace je obec Podsedice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 544,0 0,0 1 544,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 32090/2019 manipulační řád VD Dlažkovice
  25. 9. 2019