Podsedice - CZ042.3506.4208.0197.04 - stav 2004

 1. Obec

  Podsedice

  Číslo obce PRVKUK 0197
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0197
  Kód obce 565415
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0197.04 Obřice 12448 124486
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Podsedice - Obřice leží jihozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 30 obyvatel, je zde jeden objekt využívaný k rodinné rekreaci. Zástavba venkovskými domy je soustředěná podél místní komunikace. Rozkládá se v nadmořské výšce 312 - 335 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Podsedický potok protéká ve vzdálenosti 0,5 m. Svým územím Obřice plně zasahují do CHKO České středohoří. Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 21 21 21 22 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 27 27 27 28 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 21 21 22 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Podsedice - Obřice je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.11), přesněji z propojovacího řadu mezi skupinovým vodovodem Libčeves a skupinovým vodovodem Lovosice. Hlavním zdrojem je úpravna vody v Třebívlicích. V úpravně vody je AT stanice, kterou je pitná voda čerpána do Podsedic. Na potrubí DN 100 do Obřic je umístěna AT stanice (Q = 0,7 l/s). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Třebílice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa.
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je odstavena.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice.
   Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 22 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Podsedice - Obřicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V Obřicích je jedna stoka vedoucí od studny na návsi pod obec, kde je zaústěna do příkopu. Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků a následně vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Podsedice - Obřice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 0,660 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .
   Splaškové vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Podsedice, ze které budou přečerpávány, společně s odpadními vodami z obce Podsedice a místní části Chrášťany, výtlačným řadem DN 100 délky 0,750 km do kanalizační sítě obce Dlažkovice a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální ČOV Dlažkovice.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit zrušení stávajících bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 889,0 889,0

  Mapa