Podsedice - CZ042.3506.4208.0197.03 - stav 2017

 1. Obec

  Podsedice

  Číslo obce PRVKUK 0197
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0197
  Kód obce 565415
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0197.03 Chrášťany 03282 32824
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Podsedice - Chrášťany leží jihozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 150 obyvatel, je zde 5 objektů využívaných k rodinné rekreaci. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená podél místní komunikace v ovocnářské oblasti. Rozkládá se v nadmořské výšce 312 - 380 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, Vovačkovka protéká ve vzdálenosti 0,5 km. Svým územím Chrášťany částečně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 142 152 170 189 - - -
   přechodně bydlící 34 34 34 34 - - -
   celkem 176 186 204 223 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   142 152 170 189 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Podsedice - Chrášťany je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.6). Ze zdroje prameniště Chrášťany (0,4 l/s) je voda svedena do vodojemu Chrášťany 100 m3 (382,36/379,06) a odtud potrubím do obce.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na náhradu zdroje vody pro místní část Podsedice – Pnětluky bude nutné provést strojní a elektroinstalační úpravy ve VDJ Chrášťany.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Z důvodu stáří potrubí a vzhledem k použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chrášťany b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chrášťany studna PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kačenka Mrsklesy 2a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kačenka Mrsklesy 4a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pnětluky 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chrášťany a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chrášťany d PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chrášťany c PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 182 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Podsedice - Chrášťany nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V obci je dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 - 600 mm. Budována byla pravděpodobně v šedesátých a sedmdesátých letech. Mimo dešťových vod je do kanalizace zaústěn přepad z vodní nádrže a je zde podchycen menší vývěr podzemní vody. Kanalizace není v dobrém technickém stavu, netěsná, některé šachty jsou poškozené. Dešťové vody z ní jsou vypouštěny do silničního příkopu. Kanalizaci vlastní a provozuje obec Podsedice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Chrášťany bude vybudován gravitační kanalizační řad s přečerpáváním odpadních vod na ČOV Podsedice. Gravitační kanalizační řad bude vystavěn z trub o průměru DN 250 v celkové délce cca 1,7 km. Tlakový kanalizační řad, sloužící k odvodu splaškových vod z místní části Chrášťany, bude vystavěn z trub o průměru DN 80 v celkové délce cca 1,9 km. Jako součást výtlačného řadu bude vystavěna čerpací stanice odpadních vod. Realizace výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2018.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 153,0 0,0 1 153,0

  Mapa