Podsedice - CZ042.3506.4208.0197.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Podsedice

  Číslo obce PRVKUK 0197
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0197
  Kód obce 565415
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0197.03 Chrášťany 03282 32824
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Podsedice - Chrášťany leží jihozápadně od Lovosic. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená podél místní komunikace v ovocnářské oblasti. Rozkládá se v nadmořské výšce 312 - 380 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, Vovačkovka protéká ve vzdálenosti 0,5 km. Svým územím Chrášťany částečně zasahují do CHKO České středohoří a OPVZ 1. a 2. pásma prameniště Chrášťany a do 2. stupně OPVZ prameniště Kačenka. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 142 152 187 180 173 169
   přechodně bydlící 34 34 0 0 0 0
   celkem 176 186 187 180 173 169
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   142 152 170 178 173 169
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Podsedice - Chrášťany je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.6). Obec je zásobena přes vodojem Chrášťany 100 m3 (382,36/379,06) a odtud potrubím do obce. Stávající místní zdroj prameniště Chrášťany byl odstaven a je veden jako záložní.

   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z důvodu stáří potrubí a vzhledem k použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 016/4 Chrášťany 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 016/2 Chrášťany 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 016/5 Chrášťany 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD Pnětluky zářez- záložn ZD Pnětluky zářez- záložní 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 016/1 Chrášťany 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 016/4 Chrášťany 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 016/3 Chrášťany 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 180 173 169
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části Chrášťany byl vybudován gravitační kanalizační řad s přečerpáváním odpadních vod na ČOV Podsedice. Gravitační kanalizační řad je vystavěn z trub o průměru DN 250 v celkové délce cca 1,7 km. Tlakový kanalizační řad, sloužící k odvodu splaškových vod z místní části Chrášťany, je vystavěn z trub o průměru DN 80 v celkové délce cca 1,9 km. Jako součást výtlačného řadu byla vystavěna čerpací stanice odpadních vod. 

   V obci je dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 - 600 mm. Budována byla pravděpodobně v šedesátých a sedmdesátých letech. Mimo dešťových vod je do kanalizace zaústěn přepad z vodní nádrže a je zde podchycen menší vývěr podzemní vody. Kanalizace není v dobrém technickém stavu, netěsná, některé šachty jsou poškozené. Dešťové vody z ní jsou vypouštěny do silničního příkopu. Kanalizaci vlastní a provozuje obec Podsedice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření. Po roce 2030 se plánuje vybudovat napojení spolu s obcí Obřice a Chrášťany na kanalizační síť obce Dlažkovice a odtud pak k likvidaci na centrální ČOV Dlažkovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 152,0 0,0 5 152,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 32090/2019 manipulační řád VD Dlažkovice
  25. 9. 2019