Heřmanov - CZ042.3502.4202.0018.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Heřmanov

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0018
  Kód obce 562483
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0018.01 Heřmanov 03865 38652
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Heřmanov se nachází jihozápadně od Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 215,00 – 335,00 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale žijících obyvatel s 29 rekreačními objekty. Obcí protéká Fojtovický, Dolský potok a čtyři místní potoky a je zde jedna vodní nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální, soukromé zemědělství. Obec se nachází v CHKO České středohoří.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 296 287 334 321 309 301
   přechodně bydlící 69 69 0 0 0 0
   celkem 365 356 334 321 309 301
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   296 287 272 155 155 155
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V Heřmanově je vybudovaný místní vodovod Heřmanov (M-DC.028). Původní vodovod z roku 1914 byl v osmdesátých letech rekonstruován. Byly vyměněny řady a vybudován nový vodojem. Zdroji vodovodu jsou pramenní jímka v Heřmanově „Za hospodou“ a 2 štoly – stará a nová „U Blankartic“.
   Pramenní jímka „Za hospodou“ se nachází přímo na břehu potoka. Do jímky je sveden jímací zářez a odtud potrubím DN 50 do obce.
   Zdrojem vody „U Blankartic“ jsou stará a nová štola, odkud je voda odváděna do sedimentační jímky a dále do sběrné jímky. Voda je svedena do VDJ Blankartický 2x 30 m3 (324,85/322,24 m n.m.) a dále potrubím DN 100 gravitačně do obce.
   Kvalita zdrojů je vyhovující, vydatnost je nedostatečná.

   Vlastníkem je SVS a.s. a provozovatelem Severočeská vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Heřmanov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Stávající vodní zdroje mají kapacitu na hranici svých možností a další zvýšení odběrů pitné vody z vodovodní sítě pro veřejnou potřebu není možné. Doporučuje se zkoordinování jednotlivých záměrů pro vodovody v obci Heřmanov a Fojtovice včetně jejich propojení. Vytvořit systém jednoho vodovodu s vodojemem Blankartický 60 m3 (334 m n.m.), u Váňů 50 m3 (385 m n.m.), Nad školou 10 m3 (425 m n. m.).

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC015004 - "Heřmanov - náhrada vodního zdroje Heřmanov U Blankartic  " je uvažováno s výstavbou nového  přivaděče z materiálu HDPE De 90 v délce 1580 m, včetně čerpací stanice o výkonu 0,50 l/s a rekonstrukce vodovodního řadu HDPE De 63 v délce 781 m. Výstavba je navržena po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Heřmanov - U Blankartic VDJ Heřmanov - U Blankartic PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Heřmanov V louce 1a ZD Heřmanov V louce 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 028/1B Heřmanov U Blankartic PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Heřmanov V louce PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Heřmanově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (15 km) – napojeno 82 % obyvatel a do septiků – 18% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 306,0 0,0 9 306,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/56640/2016 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
  7. 6. 2016