Podsedice - CZ042.3506.4208.0197.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Podsedice

  Číslo obce PRVKUK 0197
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0197
  Kód obce 565415
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0197.02 Děkovka 03280 32808
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Podsedice - Děkovka leží jihozápadně od Lovosic. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru v zemědělské oblasti. Rozkládá se v nadmořské výšce 430 - 468 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Podsedický potok protéká ve vzdálenosti 1,5 km. Svým územím Děkovka plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. V Děkovce jsou Čížkovické cementárny a.s. a Lovochemie a.s. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 15 15 20 19 18 18
   přechodně bydlící 6 6 0 0 0 0
   celkem 21 21 20 19 18 18
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Podsedice - Děkovka je zásobena místním vodovodem ze studny. Tento vodovod nesplňuje statut vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobena je většina obyvatel. Majitelem i provozovatelem je obec Podsedice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Děkovky se nebude v budoucnosti měnit. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody využívaných zdrojů a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb., 83/2014 Sb., 70/2018 Sb. bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Podsedice – Děkovce není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a dále jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Dlažkovice nebo na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 32090/2019 manipulační řád VD Dlažkovice
  25. 9. 2019