Podsedice - CZ042.3506.4208.0197.01 - stav 2017

 1. Obec

  Podsedice

  Číslo obce PRVKUK 0197
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0197
  Kód obce 565415
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0197.01 Podsedice 12450 124508
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Podsedice leží jihozápadně od Lovosic. Jedná se o obec do 360 trvale žijících obyvatel, je zde jeden objekt pro rodinnou rekreaci. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím a jednou malou provozovnou - Český granát DUV Turnov (těžba pyritu). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 276 - 295 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Podsedický potok. Na území obce jsou dva rybníky a jedna požární nádrž. Pod Podsedicemi je ve stavbě retenční nádrž Dlažkovice. Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 354 362 375 389 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 362 370 383 397 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   314 326 346 370 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Podsedice je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.9), přesněji z propojovacího řadu mezi skupinovým vodovodem Lovosice a skupinovým vodovodem Třebívlice, z dílčího vodovodu, který zásobuje Podsedice a Dlažkovice. Hlavním zdrojem této podskupiny je úpravna vody v Třebívlicích. V úpravně vody je AT stanice, kterou je pitná voda čerpána do Podsedic a dále pokračuje zásobním řadem PVC 100 do Dlažkovic. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4.
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je odstavena.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 89 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice.
   Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 353 367 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Podsedice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (35 %), přepady ze septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (45 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody ze tří obytných domů, kde trvale žije 20 % obyvatel, jsou odváděny do mikročistírny MIKRO 9 - AQVATECH a.s. Srbsko. Kapacita čistírny odpadních vod je Q = 9 m3 /den, BSK5 = 40 kg/den, EO = 100.
   Majitelem a provozovatelem MČOV je Obecní úřad Podsedice.
   V obci byla převážně v sedmdesátých letech vybudována dešťová kanalizace, do které jsou též napojeny přepady ze septiků. Kanalizace ve východní části návsi a v části obce, odkud jsou dešťové vody odváděny do Podsedického potoka, je v dobrém stavu. Zbývající stoky jsou zanesené, v některých místech je pravděpodobně jejich konstrukce narušena, některé dešťové vpusti jsou poškozeny, případně zaneseny. Kanalizací odváděné dešťové vody společně s přepady ze septiků jsou vypouštěny do Podsedického potoka a také do místních rybníků. Kanalizace je v majetku obce, která jí též provozuje.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Podsedice bude vybudován gravitační kanalizační řad, část výtlačného kanalizačního řadu, který poslouží k přivedení odpadních vod z okolních místních částí do kanalizačního systému obce a ČOV o kapacitě 700 EO. Gravitační kanalizační řad bude vystavěn z trub o průměru DN 250 v celkové délce cca 3,3 km. Výtlačný kanalizační řad bude vystavěn z trub o průměru DN 80 v celkové délce cca 0,3 km. Jako součást výtlačného řadu bude vystavěna čerpací stanice odpadních vod. Plánovaná ČOV o kapacitě 700 EO bude pracovat na principu biologického čištění odpadních vod s hrubým předčištěním (česle). Následné vyústění ČOV je svedeno do přilehlé vodoteče (Podsedický potok). Realizace výstavby kanalizačního systému a ČOV je plánována v letech 2017 – 2018.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 160,0 0,0 1 160,0

  Mapa