Podsedice - CZ042.3506.4208.0197.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Podsedice

  Číslo obce PRVKUK 0197
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0197
  Kód obce 565415
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0197.01 Podsedice 12450 124508
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Podsedice leží jihozápadně od Lovosic. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím a jednou malou provozovnou - Český granát DUV Turnov (těžba pyritu). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 276 - 295 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Podsedický potok. Na území obce jsou dva rybníky a jedna požární nádrž. Pod Podsedicemi je ve stavbě retenční nádrž Dlažkovice. Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 354 362 357 624 601 585
   přechodně bydlící 8 8 51 60 60 60
   celkem 362 370 408 684 661 645
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   314 326 346 624 601 585
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Podsedice je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.9), přesněji z propojovacího řadu mezi skupinovým vodovodem Lovosice a skupinovým vodovodem Třebívlice do Podsedic a dále pokračuje zásobním řadem PVC 100 do Dlažkovic.
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Roku 2004 byla dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Obřice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 353 501 482 468
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Podsedice byl vybudován gravitační kanalizační řad, část výtlačného kanalizačního řadu, který slouží k přivedení odpadních vod z okolních místních částí do kanalizačního systému obce a ČOV o kapacitě 700 EO. Gravitační kanalizační řad byl vystavěn z trub o průměru DN 250 v celkové délce cca 3,3 km. Výtlačný kanalizační řad byl vystavěn z trub o průměru DN 80 v celkové délce cca 0,3 km. Jako součást výtlačného řadu byla vystavěna čerpací stanice odpadních vod. ČOV o kapacitě 700 EO pracuje na principu biologického čištění odpadních vod s hrubým předčištěním (česle). Následné vyústění ČOV je svedeno do přilehlé vodoteče (Podsedický potok). Splaškové vody ze tří obytných domů, kde trvale žije 20 % obyvatel, jsou odváděny do mikročistírny MIKRO 9 - AQVATECH a.s. Srbsko. Kapacita čistírny odpadních vod je Q = 9 m3 /den, BSK5 = 6 kg/den, EO = 100.
   Majitelem a provozovatelem MČOV je Obec Podsedice.
   V obci byla převážně v sedmdesátých letech vybudována dešťová kanalizace. Kanalizace ve východní části návsi a v části obce, odkud jsou dešťové vody odváděny do Podsedického potoka, je v dobrém stavu. Zbývající stoky jsou zanesené, v některých místech je pravděpodobně jejich konstrukce narušena, některé dešťové vpusti jsou poškozeny, případně zaneseny. Kanalizací odváděné dešťové vody společně s přepady ze septiků jsou vypouštěny do Podsedického potoka a také do místních rybníků. Kanalizace je v majetku obce, která jí též provozuje.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření. Po roce 2030 se plánuje vybudovat napojení spolu s obcí Obřice a Chrášťany na kanalizační síť obce Dlažkovice a odtud pak k likvidaci na centrální ČOV Dlažkovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Podsedice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 728,0 0,0 7 728,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 32090/2019 manipulační řád VD Dlažkovice
  25. 9. 2019