Malé Žernoseky - CZ042.3506.4208.0196.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malé Žernoseky

  Číslo obce PRVKUK 0196
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0196
  Kód obce 565245
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0196.01 Malé Žernoseky 09058 90581
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malé Žernoseky leží ve středu litoměřického okresu, severně od Lovosic na levém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 180 m n. m., náleží do povodí řeky Labe a protéká zde Milešovský potok. V obcí je požární nádrž a rybník. Svým územím Malé Žernoseky plně zasahují do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída. Území obce zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 669 699 722 701 702 703
   přechodně bydlící 500 511 497 523 509 500
   celkem 1 169 1 210 1 219 1 224 1 211 1 203
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   664 694 743 724 725 726
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Žernoseky je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.5). Z úpravny vody Velké Žernoseky s akumulací 800 m3 + 4000 m3 (149,60/147,50) je voda čerpána shybkou 2 x DN 200 pod Labem do Lovosic. Obec Lhotka a dále Malé Žernoseky jsou připojeny ze stávající rozvodné sítě Lovosic.
   Pro zásobování Malých Žernosek je také využíváno prameniště Malé Žernoseky v Opárenském údolí, odkud se voda svádí do vodojemu 50 m3 (179,12/176,56). Dle vyhlášky 252/2004 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech Rn. Rozvodná síť v obci je provedena pro celou zástavbu bez rekreačních chat. 
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Malé Žernoseky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Malé Žernoseky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malé Žernoseky PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malé Žernoseky je pro větší část obce vybudovaný systém veřejné (jednotné) kanalizace, který však není zakončen čistírnou odpadních vod. Splaškové vody jsou před vypuštěním do této jednotné kanalizace předčištěny v septicích (83 %). Zbývající část obce je řešena zadržováním odpadní vody v bezodtokových jímkách (10 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 12 km a v domovních čistírnách (7 %) jejichž odtoky jsou vyvedeny také do jednotné kanalizace určené pro veřejnou potřebu.

   V obci je ještě druhý systém kanalizace, která odvádí dešťové vody a vyčištěné vody z domovní čistírny u bytového domu (40 obyvatel) a z domovních čistíren od 5 RD. Další 2 RD jsou rozestavěny. Tato větev kanalizace je zaústěna do Milešovského potoka.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající jednotná kanalizace, která odvádí odpadní vodu z větší části obce bude zakončena vegetační čistírnou odpadních vod ve velikosti pro minimálně 900 EO umístěnou dle územního plánu obce. Pro snížení přítoku dešťové vody do kanalizace budou využity prvky modrozelené infrastruktury pro retenci a vsakování dešťové vody, co nejblíže místa dopadu. Přebytek dešťové vody bude dočištěn před vypuštěním do řeky Labe.

   Stávající kanalizační řady mají celkovou délku cca 3000 m a v rámci této části obce se předpokládá připojení cca 800 EO.

   Plochy určené pro novou výstavbu rodinných domů na pravém břehu Milešovského potoka by měly být napojeny na stávající kanalizaci.

   Menší, severovýchodní část obce bude odkanalizována novou oddílnou gravitační kanalizací DN 250 o délce cca 450 metrů, zakončenou vlastní obecní ČOV o kapacitě cca 60 EO, popř. řešeno lokálními ČOV s napojením na kanalizaci.

   Druhý systém jednotné kanalizace, na který je napojen bytový dům a přepady z DČOV od rodinných domů bude výhledově zakončen samostatnou obecní čistírnou pro cca 80 EO. Po ukončení životnosti jednotlivých DČOV budou tyto odpojeny a jednotlivé rodinné domy budou napojeny přímo na kanalizaci.

   Samoty a rodinné domy v okrajových objektech obce, kde není dosahováno potřebné hustoty EO pro nákladově-efektivní napojení na jednu z obecních čistíren, budou řešeny individuálně, a to přednostně domovními čistírnami odpadních vod se vsakem, pokud to dovoluje hydrogeologická situace v místě.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS1 Malé Žernoseky PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS2 Malé Žernoseky PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS3 Malé Žernoseky PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Malé Žernoseky PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  15 456,0 0,0 15 456,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory