Malé Žernoseky - CZ042.3506.4208.0196.01 - stav 2004

 1. Obec

  Malé Žernoseky

  Číslo obce PRVKUK 0196
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0196
  Kód obce 565245
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0196.01 Malé Žernoseky 09058 90581
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malé Žernoseky leží ve středu litoměřického okresu, severně od Lovosic na levém břehu Labe. Jedná se o obec do 670 trvale žijících obyvatel s 240 chatami využívanými pro rodinnou rekreaci a 120 lůžky v ubytovacích zařízeních. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 180 m n. m., náleží do povodí řeky Labe a protéká zde Milešovský potok. V obcí je požární nádrž a rybník. Svým územím Malé Žernoseky plně zasahují do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída. Území obce zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 669 699 749 800 - - -
   přechodně bydlící 500 511 530 550 - - -
   celkem 1 169 1 210 1 279 1 350 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   664 694 743 794 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Žernoseky je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.5). Z úpravny vody Velké Žernoseky s akumulací 800 m3 + 4000 m3 (149,60/147,50) je voda čerpána shybkou 2 x DN 200 pod Labem do Lovosic. Obec Lhotka a dále Malé Žernoseky jsou připojeny ze stávající rozvodné sítě Lovosic.
   Pro zásobování Malých Žernosek je také využíváno prameniště Malé Žernoseky v Opárenském údolí, odkud se voda svádí do vodojemu 50 m3 (179,12/176,56). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech Rn. Rozvodná síť v obci je provedena pro celou zástavbu bez rekreačních chat. Na vodovod je napojeno 99% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Malé Žernoseky se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvod stáří potrubí a vzhledem k použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě s dotlakováním v souvislosti s výskytem nízkého tlaku v síti.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malé Žernoseky PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 769 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malé Žernoseky není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (83 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, v bezodtokových jímkách (10 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 12 km a v domovních mikročistírnách (7 %) jejichž odtoky jsou vyvedeny do dešťové kanalizace, zaústěné do Labe.
   V obci jsou dva systémy dešťové kanalizace. První systém odvádí dešťové vody z převážné části obce a přes septiky částečně vyčištěné splaškové vody do Labe. Druhá část dešťové kanalizace odvádí dešťové vody a vyčištěné vody z domovní čistírny u bytového domu (40 obyvatel) a z domovních čistíren od 2 RD. Další 4 RD jsou rozestavěny. Tato větev kanalizace je zaústěna do Milešovského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší dobudování kanalizace v obci a převedení odpadních vod přes novou ČS – 2 l/s a výtlak do výtlaku Lhotka – Lovosice, který bude zaústěn na ČOV Litoměřice.
   Na gravitační síti jsou umístěny z důvodů konfigurace terénu dvě čerpací stanice do 1,5 l/s a odlehčovací komora.

   Kanalizační řady mají celkovou délku 2001 m, z toho:
   DN 400    345 m
   DN 250    743 m
   Výtlak DN 110    515 m
   Výtlak DN 90    398 m
   Předpokládá se připojení 700 EO.

   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků
   V cílovém roce 2015 se z deseti objektů budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 243,0 0,0 1 243,0

  Mapa