Lukavec - CZ042.3506.4208.0195.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lukavec

  Číslo obce PRVKUK 0195
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0195
  Kód obce 565237
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0195.01 Lukavec 08879 88790
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lukavec leží ve středu litoměřického okresu, jihovýchodně od Lovosic. Jedná se o obec do 310 trvale žijících obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (Zemědělská farma Lukavec). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 149 – 152 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde potok Modla. Na potoce je boční rybniční nádrž s nevyhovujícím odtokem přívalových vod. Již v roce 1972 došlo po přívalových deštích k totální zátopě obce. Dále se nepředpokládá výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 309 311 315 320 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 309 311 315 320 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   309 311 315 320 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lukavec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.10). Do Lovosic je dodávána voda z ÚV Velké Žernoseky čerpáním shybkou 2 x DN 200 pod Labem do vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53) a z vodojemu je gravitačně dopravována do Lovosic. Lukavec a Keblice jsou připojeny ze stávající rozvodné sítě Lovosic. Rozvodná síť v obci je provedena pro celou zástavbu. Na vodovod je připojeno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku obce Lukavec, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Lukavec se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci ocelových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   164 166 168 320 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lukavec je nově vybudovaná oddílná kanalizační síť (K-LT.018.1-S.C) s čistírnou odpadních vod. Na veřejnou kanalizaci a ČOV je napojeno 53 % obyvatel. Kanalizační síť je vybudovaná pro celou zástavbu. Gravitační stoková síť je DN 300 z potrubí PVC. V rozvodné síti je vybudována jedna čerpací stanice splašků s výtlačným řadem DN 100 z PVC trub délky 0,035 km. Celková délka kanalizační sítě je 2,356 km.
   Majitelem kanalizace je obec Lukavec, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Od zbývající části obyvatel (47 %) jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti cca 8 km.
   Vlastníkem ČOV je obec Lukavec a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Lukavec do recipientu – Modla v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ Lovosice, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 30. 12. 2003, pod čj. 14032-1773/03/ŽP/Zm
   Platnost rozhodnutí do 12. 2012
   Q = 40 515 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   90
   150
   25
   40
   25
   35
   20
   40
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   900 EO
   Q = 1,74 l/s = 54 750 m3/rok
   Přítok:    BSK5 = 360 mg/l
       NL = 366mg/l
       
   Skutečné parametry:
   453 EO
   Q = 0,40 l/s = 130870 m3/r
   Přítok:    CHSK = 2 571 mg/l
       BSK5 = 786 mg/l
       NL = 2 590 mg/l
   Odtok:    CHSK = 86 mg/l
       BSK5 = 20 mg/l
       NL = 27 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 3t/r, odvoz kalu na ČOV Litoměřice.

   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu CFR s kapacitou Q24 = 150 m3/den a BSK5 = 54 kg/den. Tato čistírna pracuje na principu nízkozatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace.
   Čistírna CFR-2 x 75 Lukavec je vytvořena ze sedmi betonových nádrží, z nichž jsou dvě nitrifikace, dvě dosazovací nádrže, kalojem, zahušťovací nádrž, přečepávací nádrž a čerpací šachta.
   Odpadní voda natéká do čerpací šachty, ze které je čerpána na jemné strojně stírané česle se šnekovým dopravníkem.
   Takto předčištěné odpadní vody přitékají rozdělovacím žlabem do nitrifikačních nádrží (AK), které jsou provzdušňovány provzdušňovacími elementy ASEKO. Dále odpadní vody odtékají přes odplyňovací žlab do dosazovací nádrže (DN).
   Zde dochází k separaci kalu a vyčištěné odpadní vody. Odsazený kal je vytlačován do přečerpací jímky a čerpány zpět do nitrifikace. Přebytečný kal se přečerpává po odsazení vody a zahuštění do kalojemu, kde je uskladňován a po naplnění kapacity odvážen k likvidaci. Odsazené vody z kalojemu odtékají přes plovák do čerpací šachty.
   Odsazená a vyčištěné vody odtékají přes měrnou šachtu vybavenou Thomsonovým přelivem do potoka Modly.

   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. V obci jsou tři svody dešťové kanalizace, odvodňující nejnižší místa zpevněných komunikací. Vybudovány byly pravděpodobně za první republiky. Odvádí se jimi vody přímo do místní vodoteče - Modly. Stoky jsou částečně zanešené, zůstávají však funkční.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající splašková kanalizační síť obce Lukavec je vybudovaná pro celou zástavbu a je nová. Po dobudování kanalizačních přípojek bude možno na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod napojit 100 % obyvatel.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Lukavec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lukavec u Lovosic PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lukavec ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  87,0 0,0 87,0

  Mapa