Lovosice - CZ042.3506.4208.0194.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lovosice

  Číslo obce PRVKUK 0194
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0194
  Kód obce 565229
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0194.01 Lovosice 40900 409006
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Lovosice leží jihozápadně od Litoměřic na levém břehu Labe. Zástavba je městského charakteru s průmyslovou oblastí ve východní části města. Průmyslové závody jsou Danone čokoládovny a.s. – závod Deli, Lovochemie a.s., Glanzstop Bohemia s. r.o., Aniveg cz s.r.o., ČSAD, ČSPLO, PS, ZNZ (zeměděl. zásob), Rýžová společnost a.s. Lovosice (ve velké části areálu ZNZ), další drobné průmyslové a výrobní závody. Cukrovar je zrušen a Drůbežárna je umístěna mezi Lovosicemi a Vchynicí na katastrálním území Vchýnice. Město se rozkládá v nadmořské výšce 144 – 168 m n. m. Územím prochází řeka Labe, severovýchodním okrajem protéká potok Modla. Svým územím Lovosice zasahují částečně do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída a do OPVZ Myslivecká studna. Předpokládá se mírný rozvoj města a mírný nárůst počtu obyvatel. Nejdůležitější aktivitou rozvoje města je areál Dopravně-zbožového centra Lovosice rozděleného do 4 základních etap, pro který je připravovaná plocha 217 ha na území východně a jižně od areálu Lovochemie a.s. Areál má možnost připojení na všechny druhy medií plyn, elektřina, pitná voda, splašková i dešťová kanalizace, napojení na telekomunikace a dopravní sítě.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 9 312 9 328 8 814 8 463 8 155 7 936
   přechodně bydlící 414 414 294 309 309 309
   celkem 9 726 9 742 9 108 8 772 8 464 8 245
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   9 278 9 301 9 340 8 772 8 464 8 245
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Lovosice je zásobováno ze skupinového vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.1), který zásobuje: Lovosice, Lhotka, Malé Žernoseky, Bílinku, Režný Újezd, Vchynice, Sulejovice, Lukavec, Keblice. Ze zdroje Vlastislav je pitná voda dopravována přivaděčem DN 250 do vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97 / 210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Do Lovosic je dále dodávána voda z ÚV Velké Žernoseky s akumulací 800 m3 + 4000 m3 (149,60/147,50) čerpáním shybkou 2 x DN 200 pod Labem do vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53) a z vodojemu je gravitačně dopravována do Lovosic.
   Zdroj Mi-6, ÚV Lovoš stejně jako vodojem Lovoš 2 x 500 m3 (212,46/208,22) je dnes mimo provoz.
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zahrádkářské kolonie na úpatí Lovoše jsou zásobeny pitnou vodou vodovody napojenými na zásobní síť města. Tyto vodovody jsou částečně v majetku Zahrádkářského svazu.

   Skupina Libochovice je propojena mezi vodojemem Hazmburk a Slatina řadem DN 100 na skupinový vodovod Lovosice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Lovosice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 015/1 LOVOSICE Mi6 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 015/1 Lovoš 1000 1000 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lovosice Myslivecká PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   9 275 9 291 9 318 8 772 8 464 8 245
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lovosicích je vybudována jednotná kanalizační síť s čerpáním veškerých odpadních vod přes Labe na ČOV Litoměřice (K- LT.001.4-J.C) a dále je zde malá část území odkanalizována jednotnou kanalizací bez čištění vypouštěnou do vodoteče (K-LT.046-J.N). Do recipientu Modla jsou bez čištění zaústěny 2 výusti. První se nachází cca 860 m nad soutokem Modly s Labem a je na ni napojena jedna menší provozovna. Druhá výust se nachází cca 300 m nad soutokem Modly s Labem a jedná se o stoku, která odvádí odpadní vody z nemovitostí na pravé straně příjezdové komunikace od Litoměřic.
   Území Lovosic je ploché s malými spády, odkanalizovaná plocha je cca 176 ha. Kanalizační síť je v celém rozsahu zástavby s odkanalizováním na ČOV Litoměřice (99,6 %) a jednotnou kanalizací bez čištění vypouštěnou do vodoteče (0,4 %). Páteř kanalizace tvoří stoka od cukrovaru a kmenová stoka procházející městem podél řeky. Kanalizační stoky jsou zaústěny do čerpací stanice. Provozování lovosické stokové sítě je náročné vzhledem k malým spádům, nutnost častého proplachování a čištění stok. Celková délka stokové sítě je 26,896 km, z toho 22,840 km jsou stoky kruhového profilu DN 250 – 1600 z betonových, kameninových, PVC, ale též zděných a ocelových trub a 4,056 km jsou stoky vejčitého profilu 500/700 – 1300/1700 betonové nebo zděné.
   Po odlehčení je odpadní voda čerpána z čerpací stanice Lovosice (2 x 23 l/s + 2 x 53 l/s) na ČOV Litoměřice výtlačným řadem, který se skládá z několika úseků. U čerpací stanice je umístěna dešťová zdrž užitného objemu 540 m3 pro zachycení dešťových přívalů.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s., z části Města Lovosice a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizaci, a.s.
   Hlavními průmyslovými znečišťovateli v Lovosicích je ČSAD a Mondelez.

   V roce 2004 byla dokončena nová kanalizace DN 300 z korugovaného PVC délky 0,550 km s napojením pomocí ČSOV (Q 10 l/ls, H 10 m) a výtlakem DN 80 z HDPE dlélky 0,240 km na kanalizační systém Města Lovosice v části sportovního areálu tj.Zimní stadion, Plavecký stadion, Hala pro házenou a dalších objektů v daném území u Labe.
   Samostatnou čistírnu odpadních vod má závod Lovochemie+Glanzstoff (150 m3/den).

   Odpadní vody jednotlivých firem jsou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod v oddělovacích komorách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roce 2050.
   Je potřeba provést zrušení stávajících výústí u nečištěné kanalizace napojením na kanalizační systém čištěný na ČOV Litoměřice.
   Studie Lovosice – dostavba kanalizace řeší převedení odpadních vod z významné druhé výusti do recipientu do stávající centrální čerpací stanice. To vyžaduje překonání výškového rozdílu pomocí čerpací stanice a výtlaku délky cca 60 m nebo gravitační prodloužení stoky délky cca 500 m.

   Na kanalizační siť města a následně na čistírnu odpadních vod Litoměřice budou ještě přiváděny splaškové vody z obcí Vchynice, Radostice, Lhotka, Malé Žernoseky a přes obec Sulejovice Siřejovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Lovosice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Lovosice - Zámecká PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Lovosice Kmochova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  32 664,0 2 712,0 35 376,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 28048/2014 P-5 výsadba dřevin Lovosice, ZÚ Labe
  22. 8. 2014
  Lovosice 36349/2009 C-4 Lovosice kotviště pro osobní vodní dopravu - stavební povolení
  16. 9. 2009
  Lovosice MULO 5017/2013 C-4 Lovosice, kotviště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi - změna stavby
  12. 2. 2013
  Lovosice MULO 6511/2014 A-17 VD Lovosice vzdouvání a akumulace
  24. 2. 2014
  Lovosice MULO 9551/2013 H-513 studna pro TČ Lovosice
  22. 3. 2013
  Ústecký kraj 2839/zpz/2018/Sc-44 sanační čerpání DKV Lovosice
  21. 8. 2018