Lovosice - CZ042.3506.4208.0194.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lovosice

  Číslo obce PRVKUK 0194
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0194
  Kód obce 565229
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0194.01 Lovosice 40900 409006
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Lovosice leží jihozápadně od Litoměřic na levém břehu Labe. Jedná se o město do 9320 trvale žijících obyvatel, se 138 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a třemi ubytovacími zařízeními, celkem se 171 lůžky. Zástavba je městského charakteru s průmyslovou oblastí ve východní části města. Průmyslové závody jsou Danone čokoládovny a.s. – závod Deli, Lovochemie a.s., Glanzstop Bohemia s. r.o., Aniveg cz s.r.o., ČSAD, ČSPLO, PS, ZNZ (zeměděl. zásob), Rýžová společnost a.s. Lovosice (ve velké části areálu ZNZ), další drobné průmyslové a výrobní závody. Cukrovar je zrušen a Drůbežárna je umístěna mezi Lovosicemi a Vchynicí na katastrálním území Vchýnice. Město se rozkládá v nadmořské výšce 144 – 168 m n. m. Územím prochází řeka Labe, severovýchodním okrajem protéká potok Modla. Svým územím Lovosice zasahují částečně do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný rozvoj města a mírný nárůst počtu obyvatel. Nejdůležitější aktivitou rozvoje města je areál Dopravně-zbožového centra Lovosice rozděleného do 4 základních etap, pro který je připravovaná plocha 217 ha (pro návrhové období do roku 2015) na území východně a jižně od areálu Lovochemie a.s. Areál má možnost připojení na všechny druhy medií plyn, elektřina, pitná voda, splašková i dešťová kanalizace, napojení na telekomunikace a dopravní sítě. Zajišťování území pro cca 1200 pracovních míst se předpokládá postupně do roku 2005.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 9 312 9 328 9 355 9 382 - - -
   přechodně bydlící 414 414 414 414 - - -
   celkem 9 726 9 742 9 769 9 796 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   9 278 9 301 9 340 9 382 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Lovosice je zásobováno z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.1), který zásobuje: Lovosice, Lhotka, Malé Žernoseky, Bílinku, Režný Újezd, Vchynice, Sulejovice, Lukavec, Keblice. Ze zdroje Vlastislav je pitná voda dopravována přivaděčem DN 250 do vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97 / 210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Do Lovosic je dále dodávána voda z ÚV Velké Žernoseky s akumulací 800 m3 + 4000 m3 (149,60/147,50) čerpáním shybkou 2 x DN 200 pod Labem do vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53) a z vodojemu je gravitačně dopravována do Lovosic.
   Zdroj Mi-6, ÚV Lovoš stejně jako vodojem Lovoš 2 x 500 m3 (212,46/208,22) je dnes mimo provoz.
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zahrádkářské kolonie na úpatí Lovoše jsou zásobeny pitnou vodou vodovody napojenými na zásobní síť města. Tyto vodovody jsou částečně v majetku Zahrádkářského svazu.

   Skupina Libochovice je propojena mezi vodojemem Hazmburk a Slatina řadem DN 100 na skupinový vodovod Lovosice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Lovosic se nebude v budoucnosti měnit.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 015/2 CS.LT 015/2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 015/1 CS.LT 015/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 015/1 1000 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lovosice Myslivecká PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   9 275 9 291 9 318 9 382 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lovosicích je vybudována jednotná kanalizační síť s čerpáním veškerých odpadních vod přes Labe na ČOV Litoměřice (K- LT.001.4-J.C) a dále je zde malá část území odkanalizována jednotnou kanalizací bez čištění vypouštěnou do vodoteče (K-LT.046-J.N). Do recipientu Modla jsou bez čištění zaústěny 2 výusti. První se nachází cca 860 m nad soutokem Modly s Labem a je na ni napojena jedna menší provozovna. Druhá výust se nachází cca 300 m nad soutokem Modly s Labem a jedná se o stoku, která odvádí odpadní vody z nemovitostí na pravé straně příjezdové komunikace od Litoměřic.
   Území Lovosic je ploché s malými spády, odkanalizovaná plocha je cca 176 ha. Kanalizační síť je v celém rozsahu zástavby s odkanalizováním na ČOV Litoměřice (99,6 %) a jednotnou kanalizací bez čištění vypouštěnou do vodoteče (0,4 %). Páteř kanalizace tvoří stoka od cukrovaru a kmenová stoka procházející městem podél řeky. Kanalizační stoky jsou zaústěny do čerpací stanice. Provozování lovosické stokové sítě je náročné vzhledem k malým spádům, nutnost častého proplachování a čištění stok. Celková délka stokové sítě je 26,896 km, z toho 22,840 km jsou stoky kruhového profilu DN 250 – 1600 z betonových, kameninových, PVC, ale též zděných a ocelových trub a 4,056 km jsou stoky vejčitého profilu 500/700 – 1300/1700 betonové nebo zděné.
   Po odlehčení je odpadní voda čerpána z čerpací stanice Lovosice (2 x 23 l/s + 2 x 53 l/s) na ČOV Litoměřice výtlačným řadem, který se skládá z několika úseků. První úsek je zdvojené potrubí z ČS ke shybce přes Labe 2 x DN 250 z PVC trub délky 2 x 2,547 km = 5,094 km, druhý úsek je trojnásobná shybka přes Labe 3 x DN 250 délky 3 x 152 m = 0,456 km z potrubí HOBAS, poslední je zdvojený úsek od shybky až na ČOV Litoměřice 2 x DN 300 délky 2 x 2,530 km = 5,060 km z PVC trub. Celková délka výtlačného řadu je 10,610 km. U čerpací stanice je umístěna dešťová zdrž užitného objemu 540 m3 pro zachycení dešťových přívalů.
   Do výtlačného potrubí z Lovosic do Litoměřic bylo v Žalhosticích přičerpáváno 10 l/s splaškových vod ze závodu Rybenor Žalhostice, který byl v září přestěhován 2004 do k.ú.Mlékojedy.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s., z části Města Lovosice a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizaci, a.s.
   Hlavními průmyslovými znečišťovateli v Lovosicích jsou závody Danone čokoládovny a.s. – závod Deli, Aniveg cz s.r.o.( Setuza), ČSAD.
   Samostatnou čistírnu odpadních vod mají závody Lovochemie+Glanzstoff (150 m3/den) a Cukrovar (dnes mimo provoz).

   Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v Lovosicích vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

   Poř. číslo
   Název producenta
   Charakter
   výroby
   Počet zam.
   Množ.OV
   m3/den
   BSK5
   kg/den
   NL
   kg/den
   CHSKCr
   kg/den
   N - celk.
   kg/den
   N - NH4+
   kg/den
   P - celk.
   kg/den
   1
   Danone a.s. Deli
   potravin. výroba
   631
   142,00
   108,50
   93,20
   217,40
   1,68
   1,05
   0,42
   2
   UL Četrans s.r.o
   doprava
   322
   150,00
   33,00
   20,85
   70,50
   0,40
   0,25
   0,10
   3
   Aniveg CZ s.r.o.
   zprac. rostl. olejů
   70
   11,38
   3,41
   1,93
   6,83
   0,28
   0,18
   0,07

   Odpadní vody jednotlivých firem jsou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod v oddělovacích komorách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roce 2050.
   Je potřeba provést zrušení stávajících výústí u nečištěné kanalizace napojením na kanalizační systém čištěný na ČOV Litoměřice.
   Studie Lovosice – dostavba kanalizace řeší převedení odpadních vod z významné druhé výusti do recipientu do stávající centrální čerpací stanice. To vyžaduje překonání výškového rozdílu pomocí čerpací stanice a výtlaku délky cca 60 m nebo gravitační prodloužení stoky délky cca 500 m.
   V roce 2004 byla dokončena nová kanalizace DN 300 z korugovaného PVC délky 0,550 km s napojením pomocí ČSOV (Q 10 l/ls, H 10 m) a výtlakem DN 80 z HDPE dlélky 0,240 km na kanalizační systém Města Lovosice v části sportovního areálu tj.Zimní stadion, Plavecký stadion, Hala pro házenou a dalších objektů v daném území u Labe (postiženo povodněma v srpnu 2002), původní kanalizace však nebyla čištěna a přes septiky nebo přímo odtékala do Labe.
   Na kanalizační siť města a následně na čistírnu odpadních vod Litoměřice budou ještě přiváděny splaškové vody z obcí Vchynice, Radostice, Lhotka, Malé Žernoseky a přes obec Sulejovice Siřejovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Lovosice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lovosice - Zámecká PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lovosice Kmochova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 141,0 0,0 3 141,0

  Mapa