Lkáň - CZ042.3506.4208.0193.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lkáň

  Číslo obce PRVKUK 0193
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0193
  Kód obce 546691
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0193.01 Lkáň 08623 86231
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lkáň leží v západní části okresu Litoměřice, severozápadně od Libochovic. Jedná se o obec do 160 trvale žijících obyvatel s 18 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Klapý), v provozu je zde Pekařství. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 – 215 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Rosovka, jsou zde meliorační kanály. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 152 152 152 153 - - -
   přechodně bydlící 55 55 55 55 - - -
   celkem 207 207 207 208 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 138 145 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lkáň je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování užitkovou vodou je individuelní pomocí studní a veřejného automatu. Jako zdroj pitné vody slouží vrt s max. kapacitou 0,33 l/s. U vrtu je úpravna vody s kapacitou 0,1 l/s, úprava reversní osmózou, uvedeno do provozu 1998. Rozvodná síť v obci není vybudovaná. Majitelem zdroje pitné vody je obec Lkáň. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech železa, manganu a bakteriologického znečištění. Dle krajského hygienika se ve zdroji vyskytuje nadlimitní množství boru. Z těchto důvodů je zdroj mimo provoz.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z důvodů nekvalitního zdroje ve veřejném automatu je navrženo připojení obce Lkáň na oblastní vodovod Přísečnice. Obec bude zásobována ze skupinového vodovodu Libčeves napojením na vodovod v obci Lukohořany.
   Jedná se o vodovod Třebívlice – Děčany, který zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany, částečně Třebívlice a Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80). Do Děčan je z PK veden přívodní řad PVC 150 a AC 125. Pokračuje do Solan a dále po západním okraji Lukohořan vodovodní řad z AC 125 do Vojniček – okres Louny. Lukohořany jsou z tohoto řadu napojeny litinovým vodovodním řadem DN 80.
   Vodovod pro Lkáň bude pokračovat napojením na vodovod v Lukohořanech přívodním řadem DN 80 z HDPE délky 3,100 km a rozvodným řadem DN 50 z HDPE délky 1,253 km, DN 80 z HDPE délky 0,832 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lkáň není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (90 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Zbývajících 10 % splaškových vod je vody bez čištění vyústěno do dešťové kanalizace, která je zaústěna do potoka Rosovka.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, vodních nádrží nebo jsou vsakovány do terénu. Pouze v západní části obce se nachází stoka dešťové kanalizace z beton. trub DN 300.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lkáň není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebenice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je možno uvažovat s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,840 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do potoka Rosovka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 14 610,0 14 610,0

  Mapa