Lkáň - CZ042.3506.4208.0193.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lkáň

  Číslo obce PRVKUK 0193
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0193
  Kód obce 546691
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0193.01 Lkáň 08623 86231
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lkáň leží v západní části okresu Litoměřice, severozápadně od Libochovic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Klapý), v provozu je zde Pekařství. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 – 215 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Rosovka, jsou zde meliorační kanály. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 152 152 182 192 200 206
   přechodně bydlící 55 55 3 3 3 3
   celkem 207 207 185 195 203 209
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 138 195 203 209
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Libčeves (LT.016) napojením na vodovod v obci Lukohořany. Jedná se o vodovod Třebívlice – Děčany, který zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany, částečně Třebívlice a Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80). Do Děčan je z PK veden přívodní řad PVC 150 a AC 125. Pokračuje do Solan a dále po západním okraji Lukohořan vodovodní řad z AC 125 do Vojniček – okres Louny. Lukohořany jsou z tohoto řadu napojeny litinovým vodovodním řadem DN 80. Vodovod pro Lkáň je dlouhý 6,813 km.

   Vlastníkem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Lkáně se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 203 209
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lkáň není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (90 %) a zbývajících 10 % splaškových vod je vody bez čištění vyústěno do dešťové kanalizace, která je zaústěna do potoka Rosovka.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, vodních nádrží nebo jsou vsakovány do terénu. Pouze v západní části obce se nachází stoka dešťové kanalizace z beton. trub DN 300.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V lokalitě Lkáň je připravena k realizaci výstavba kanalizační sítě, která by měla být uvedena do provozu roku 2022. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,857 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO.
   Navrhuje se mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Přebytečný kal bude odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do potoka Rosovka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Lkáň PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 22 962,0 22 962,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory