Libochovice - CZ042.3506.4208.0192.03 - stav 2004

 1. Obec

  Libochovice

  Číslo obce PRVKUK 0192
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0192
  Kód obce 565164
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0192.03 Poplze 12577 125776
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Libochovice - Poplze navazuje na jižní část Libochovic, hranici tvoří řeka Ohře. Poplze leží na pravém břehu řeky. Trvale zde žije do 410 obyvatel, je zde 54 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, je zde ZD AGROPOL a.s., Lesprodukt s.r.o., RAXIS s.r.o (výroba nábytku), Intop Fictum s.r.o. (výroba bazénů). Poplze se rozkládají v nadmořské výšce 162 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která 100 m severně protéká, zástavbou protéká Evaňský potok. Svým územím zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 401 405 412 420 -
   přechodně bydlící 138 138 138 138 -
   celkem 539 543 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   386 390 397 404 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Libochovice - Poplze je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.2), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37).
   Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02). Z vodojemu vede přiváděcí řad DN 200 do Libochovic, na tento řad jsou napojeny i Poplze.
   Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 96 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Poplze se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodů, vzhledem k použitým materiálům a stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Libochovice Poplze 1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Libochovice Poplze 2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Libochovice Poplze 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Libochovice Poplze 3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Libochovice Poplze p1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 375 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Libochovice - Poplze není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (30 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, v septicích (50 %), přepady ze septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace. Zbývajících 20 % splaškových vod je vypouštěno přímo do povrchových vod.
   Počátkem osmdesátých let byly zde vybudovány tři stoky dešťové kanalizace z betonových trub, do nichž jsou zaústěny přepady septiků. Jedna ze stok odvádí dešťové vody z ulice v jihozápadní části obce, další dvě pak odvádí dešťové vody od nových rodinných domků v jižní části obce. Všechny tři stoky jsou zaústěny do Evaňského potoka. Ve zbylé části obce není kanalizace žádná, dešťové vody jsou odváděny povrchově pomocí příkopů a struh částečně do Evaňského potoka a částečně zasakují do terénu. Uvažuje se o doplnění dešťové kanalizace dle zpracovaného projektu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splaškové kanalizace v celkové délce 3,080 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,230 km. Jedním se budou přečerpávat splaškové vody po mostě přes Ohři do čerpací stanice na síti města Libochovic a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně odpadních vod Libochovice.
   Z patnácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Libochovice a na ČOV Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Libochovice - Purkyňova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa