Libochovice - CZ042.3506.4208.0192.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libochovice

  Číslo obce PRVKUK 0192
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0192
  Kód obce 565164
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0192.03 Poplze 12577 125776
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Libochovice - Poplze navazuje na jižní část Libochovic, hranici tvoří řeka Ohře. Poplze leží na pravém břehu řeky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, je zde ZD AGROPOL a.s., Lesprodukt s.r.o., RAXIS s.r.o (výroba nábytku), Intop Fictum s.r.o. (výroba bazénů). Poplze se rozkládají v nadmořské výšce 162 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která 100 m severně protéká, zástavbou protéká Evaňský potok. Svým územím zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 401 405 386 385 390 394
   přechodně bydlící 138 138 146 171 179 186
   celkem 539 543 532 556 569 580
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   386 390 397 383 387 391
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Libochovice - Poplze je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.2), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov. Zdroj Poplze je odstaven a veden jako záložní. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37).
   Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02). Z vodojemu vede přiváděcí řad DN 200 do Libochovic, na tento řad jsou napojeny i Poplze.
   Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Poplze se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 017/8 CS.LT 017/8 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 017/11 Poplze - hydrofor PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 017/6 Poplze PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 017/6 Libochovice Poplze PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 017/9 Libochovice Poplze PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 017/7 Libochovice Poplze PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 017/8 Libochovice Poplze PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 017/10 Libochovice Poplze pozorovací PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 541 554 564
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V této místní části byla vybudována nová kanalizační síť. Oddílná splaškové kanalizace v celkové délce 3,080 km byla vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i pět čerpacích stanice a výtlačné řady DN 80. Jedním se přečerpávají splaškové vody po mostě přes Ohři do čerpací stanice na síti města Libochovic a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně odpadních vod Libochovice.
   Z patnácti objektů se odpadní vody odvážejí fekálními vozy k likvidaci na ČOV Litoměřice.
   Počátkem osmdesátých let byly zde vybudovány tři stoky dešťové kanalizace z betonových trub. Jedna ze stok odvádí dešťové vody z ulice v jihozápadní části obce, další dvě pak odvádí dešťové vody od nových rodinných domků v jižní části obce. Všechny tři stoky jsou zaústěny do Evaňského potoka. Ve zbylé části obce není kanalizace žádná, dešťové vody jsou odváděny povrchově pomocí příkopů a struh částečně do Evaňského potoka a částečně zasakují do terénu. Uvažuje se o doplnění dešťové kanalizace dle zpracovaného projektu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační síť je nová, další investiční opatření do roku 2030 nejsou navrhována.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Poplze 1- Na rybníce PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS2 Poplze PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Libochovice - Purkyňova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Poplze 3. Komáří údolí PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Poplze 2-ul. Nová PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Poplze 4- ul. Brníkovská PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Poplze 5- U Mlýna PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory