Libochovice - CZ042.3506.4208.0192.02 - stav 2004

 1. Obec

  Libochovice

  Číslo obce PRVKUK 0192
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0192
  Kód obce 565164
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0192.02 Dubany 03332 33324
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Libochovice - Dubany leží jihozápadně od Libochovic na levém břehu Ohře. Trvale zde žije do 170 obyvatel, je zde 80 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Dubany se rozkládají v nadmořské výšce 164 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká jižně od zástavby. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 167 174 187 200 -
   přechodně bydlící 215 215 215 215 -
   celkem 382 389 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   167 174 187 200 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Libochovice - Dubany je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.20), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Malý výškový rozdíl mezi vodojemy Poplze a Hazmburk cca 25 m při plném odběru nedává předpoklady k plnění vodojemu Hazmburk. Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) a vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37).
   Na větev odbočující z rozvodné sítě v Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku Ohři obec Levousy.
   Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Duban se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 200 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Libochovice - Dubanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.V Dubanech je několik stok dešťové kanalizace postavených ve dvou etapách začátkem sedmdesátých a osmdesátých let. Celková délka cca 2,0 km. Stoky jsou z betonových trub DN 300 – 800, mají převážně malý spád. Stoka vedoucí v ulici směrem do Křesína je silně zanesena, pravděpodobně ucpaná. Ostatní stoky jsou nezanesené, ale celá kanalizace je ve špatném stavu. Dešťové vody jsou z kanalizace vypouštěny do Ohře. Všechny stoky jsou majetkem obce. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části města Libochovice - Dubanech je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se místní část rozprostírá, bude odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 3,770 km bude vybudována z plastového potrubí profilů DN 50 až DN 150. Tato kanalizace bude zaústěna do kanalizační sítě města Libochovice a odpadní vody likvidovány na ČOV Libochovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa