Libochovice - CZ042.3506.4208.0192.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libochovice

  Číslo obce PRVKUK 0192
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0192
  Kód obce 565164
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0192.02 Dubany 03332 33324
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Libochovice - Dubany leží jihozápadně od Libochovic na levém břehu Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Dubany se rozkládají v nadmořské výšce 164 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká jižně od zástavby. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 167 174 164 175 176 178
   přechodně bydlící 215 215 249 262 278 290
   celkem 382 389 413 437 454 468
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   167 174 187 188 189 191
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Libochovice - Dubany je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.20), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov. Zdroj Poplze byl odstaven a je beden jako záložní. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Malý výškový rozdíl mezi vodojemy Poplze a Hazmburk cca 25 m při plném odběru nedává předpoklady k plnění vodojemu Hazmburk. Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) a vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37).
   Na větev odbočující z rozvodné sítě v Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku Ohři obec Levousy.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Libochovice- Dubany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Libochovice - Dubanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %). V Dubanech je několik stok dešťové kanalizace postavených ve dvou etapách začátkem sedmdesátých a osmdesátých let. Celková délka cca 2,0 km. Stoky jsou z betonových trub DN 300 – 800, mají převážně malý spád. Dešťové vody jsou z kanalizace vypouštěny do Ohře. Všechny stoky jsou majetkem obce. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části města Libochovice - Dubanech je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se místní část rozprostírá, bude odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 3,712 km bude vybudována z plastového potrubí profilů DN 50 až DN 150. Tato kanalizace bude zaústěna do kanalizační sítě města Libochovice a odpadní vody likvidovány na ČOV Libochovice. Odpadní vody ze septiků a jímek budou odváženy na ČOV Litoměřice.

   Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 228,0 0,0 11 228,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory