Libochovice - CZ042.3506.4208.0192.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Libochovice

  Číslo obce PRVKUK 0192
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0192
  Kód obce 565164
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0192.01 Libochovice 08312 83127
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Libochovice leží v jihozápadní části litoměřického okresu na levém břehu Ohře. Zástavba je městského typu s náměstím a přilehlými ulicemi, s parky podél Ohře, s výrobní zónou na východě a západě města a dále s rozsáhlou obytnou zónou. Ve městě jsou následující průmyslové a zemědělské podniky: Sklářská huť s.r.o., HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., FILTEMZET a.s., UNISEM s.r.o., stavební firmy a další drobné firmy. Město se rozkládá v nadmořské výšce 162 – 190 m n. m. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří, protéká zde řeka Ohře. Předpokládá se mírný rozvoj města a nárůst počtu obyvatel i rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 3 109 3 176 3 066 2 786 2 780 2 776
   přechodně bydlící 54 56 285 299 212 150
   celkem 3 163 3 232 3 351 3 085 2 992 2 926
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 068 3 143 3 269 2 945 2 933 2 926
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Libochovice je zásobováno ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.1), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov. Zdroj Poplze byl odstaven a je veden jako záložní. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Malý výškový rozdíl mezi vodojemy Poplze a Hazmburk cca 25 m při plném odběru nedává předpoklady k plnění vodojemu Hazmburk. Z toho vyplývá, že realizovaná akumulace není plně k dispozici. Skupina Libochovice je propojena mezi vodojemem Hazmburk a Slatina řadem DN 100 na skupinový vodovod Lovosice.
   Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14). Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 860 2 922 3 025 2 838 2 753 2 692
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Libochovicích je vybudována jednotná kanalizace (K-LT.015-J.C), která odvádí 92% splaškových vod do ČOV s odtokem do vodoteče. 8% splaškových vod je odváděno do bezodtokých jímek.
   Na jednotnou kmenovou stoku se napojují dílčí stoky jednotné i dílčí stoky splaškové kanalizace.

   Na stokové síti je umístěna soustava čerpacích stanic, které přečerpávají splaškovou vodu z části města Libochovice, vesnice Poplze a obce Radovesice.

   Kanalizační systém města Libochovice vychází z trasy rozvětveného páteřního kanalizačního sběrače „A“ zakončeného v ČOV, dále sběrače „B“ zakončeného ČSOV Libochovice – Purkyňova s výtlakem „V1“ a sběrače „C“ zakončeného ČSOV Libochovice – Máchova s výtlakem „V2“. Hlavní stoky se dále větví do jednotlivých uličních stok.

   Poplze jsou odkanalizovány hlavní stokou „E“ do ČSOV Poplze 1 s výtlakem „V3“, hlavní stokou „F“ do ČSOV Poplze 2 s výtlakem „V4“, stokou „G“ do ČSOV Poplze 3 s výtlakem „V5“, hlavní stokou „H“ do ČSOV Poplze 4 s výtlakem „V6“, hlavní stokou „I“ do ČSOV Poplze 5 s výtlakem „V7“. Kanalizační systém v Poplzích je vzájemně propojen a napojen dále výtlakem „V3“ na kanalizační systém v Libochovicích, který je zakončen ČOV Libochovice. Hlavní stoky se dále větví do jednotlivých uličních stok.

   Obec Radovesice je odkanalizována hlavními stokami „K“ do ČSOV Radovesice s výtlakem „V8“, „L“ do ČSOV Radovesice 1 s výtlakem „V9“, „M“ do ČSOV Radovesice 2 s výtlakem „V10“, „N“ do ČSOV Radovesice 3 s výtlakem „V11“. Hlavní stoky se dále větví do jednotlivých uličních stok. Výtlak „V8“ vede všechny odpadní vody z obce Radovesice na ČOV Libochovice. Kanalizace obce Radovesice je pouze jednotná.

   V Libochovicích je na kanalizaci ČSOV Libochovice-Máchova Q=10,3 l/s, H=5,4 m, ČSOV Libochovice - Purkyňova Q=50 l/s, H=27m

   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

   Celé město je napojeno do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. ČOV je složena z:

   • Česlový koš,
   • vertikální lapák písku,
   • česle strojně stírané Fontana s ručními česlemi na obtoku,
   • dvoulinka aktivace D-N s jemnobublinnou aerací,
   • dosazovací nádrže odsávané

   Projektovaná kapacita ČOV (dle BSK5): 4 600 EO

   Q = 420 000 m3/r

   Přebytečný kal je gravitačně zahušťován odpouštěním kalové vody a zároveň se zde i uskladňuje. Po zahuštění je fekálními vozy odvážen k dalšímu zpracování na čistírnu odpadních vod v Litoměřicích. Vyčištěná voda odtéká přes měrný Parshallův žlab do řeky Ohře.

   V roce 2019 proběhla rekonstrukce ČOV, přítok na ČOV je 51,5 l/s, na biologii pouze 30 l/s, 21,5 l/s jde do odlehčení . ČOV je ve zkušebním provozu do 30.6.2021, bude provedena úprava na zkapacitnění biologie.


   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou cca z 90 % odváděny jednotnou kanalizací, zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro zajištění odtoku z ČOV při napojení plné kapacity ČOV bude nutné dovystrojit denitrifikaci jemnobublinným aeračním systémem, posílit zdroj vzduchu a rozdělit na dva tlakové systémy, doplnit interní recirkulaci a upravit přelivnou hranu poslední OK ve vztahu k ČS.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu.
   Investiční opatření se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  ČOV Stav COV.LT 015/1 ČOV Libochovice 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav ČSOV Libochovice Máchova 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Vyust Libochovice ČOV 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Vyust Libochovice - Máchova 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 584,0 455,0 2 039,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory