Libochovice - CZ042.3506.4208.0192.01 - stav 2004

 1. Obec

  Libochovice

  Číslo obce PRVKUK 0192
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0192
  Kód obce 565164
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0192.01 Libochovice 08312 83127
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Libochovice leží v jihozápadní části litoměřického okresu na levém břehu Ohře. Jedná se o město do 3110 obyvatel, s 18 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je městského typu s náměstím a přilehlými ulicemi, s parky podél Ohře, s výrobní zónou na východě a západě města a dále s rozsáhlou obytnou zónou. Ve městě jsou následující průmyslové a zemědělské podniky: Sklářská huť s.r.o., HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., FILTEMZET a.s., UNISEM s.r.o., stavební firmy a další drobné firmy. Město se rozkládá v nadmořské výšce 162 – 190 m n. m. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří, protéká zde řeka Ohře. Předpokládá se mírný rozvoj města a nárůst počtu obyvatel i rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 109 3 176 3 288 3 400 - - -
   přechodně bydlící 54 56 59 63 - - -
   celkem 3 163 3 232 3 347 3 463 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 068 3 143 3 269 3 400 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Libochovice je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.1), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Malý výškový rozdíl mezi vodojemy Poplze a Hazmburk cca 25 m při plném odběru nedává předpoklady k plnění vodojemu Hazmburk. Z toho vyplývá, že realizovaná akumulace není plně k dispozici. Skupina Libochovice je propojena mezi vodojemem Hazmburk a Slatina řadem DN 100 na skupinový vodovod Lovosice.
   Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14). Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 99% obyvatel obce. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Libochovic se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu a vzhledem ke stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 860 2 922 3 025 3 162 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Libochovicích je vybudována jednotná kanalizace (K-LT.015-J.C), která odvádí 92% splaškových vod do ČOV s odtokem do vodoteče. 8% splaškových vod je odváděno do bezodtokých jímek s vyvážením na zemědělsky využívané pozemky.
   Jednotná kanalizace se budovala postupně podle potřeb výstavby. Páteří systému je sběrač A vedoucí přes náměstí s vyústěním u silničního mostu. Sběrač by měl podchytit podstatnou část Libochovic (cca 68 %). Další hlavní stokou je sběrač B, podchycuje prostor kolem nádraží a část rodinných domků ve východní části města (cca 21 %). Kanalizační síť byla vybudována z betonových, kameninových a PVC trub kruhových, DN 300 – DN 800 a z vejčitých stok profilů 400/600 a 600/800. Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice (Q 27 l/s, H 13,0 m) výtlačné řad DN 150 délky 1,242 km.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

   Celé město je napojeno do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Libochovice do recipientu – Ohře v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ Litoměřice, RŽP dne 29.11.2002, pod čj. 231.2-6534/02/ŽP:
   3600 EO
   Q = 327 405 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   120
   15
   30
   15
   30
   5
   10
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 12/2012.

   ČOV Libochovice je mechanicko-biologická ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a s vnořenými vertikálními dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství je řešeno aerobní stabilizací kalu, gravitačním zahuštěním a odvoz na ČOV Litoměřice k dalšímu zpracování. ČOV je kompletně v zakrytém provedení.

   Projektové parametry:
   Znečištění I. etapa/II. etapa
   BSK5kg/d144/184
   EO    3 600/4 600
   CHSKkg/d324/414
   NLkg/d216/276
   Nckg/d33,8/43,2
   Pckg/d7,7/9,8

   Průtoky
   Q24    m3/d702/897
   Qd    m3/d918/1 173
   Qh    m3/h70,38/89,93

   Na čistírnu odpadních vod jsou přiváděny odlehčené odpadní vody jednotnou kanalizací do čerpací jímky vybavené česlicovým košem, odkud jsou přečerpávány na lapák štěrku, jemné česle a lapák písku. V čerpací jímce jsou osazena dvě kalová čerpadla – první o výkonu Q = 4,0 l/s, druhé o výkonu Q = 16,5 l/s. Jemné strojně stírané česle jsou šířky 40 cm se světlostí česlic 6 mm a lisem na shrabky. Za lapákem písku bude docházet k dalšímu odlehčení. Biologická část čistírny je tvořena jednou nádrží denitrifikace s objemem 334,8 m3, zdvojenou linkou nadrží nitrifikace objemu 449,2 m3 a vestavěnými vertikálními dosazovacími nádržemi objemu 191,6 m3.
   Přebytečný kal je gravitačně zahušťován odpouštěním kalové vody a zároveň se zde i uskladňuje. Po zahuštění je fekálními vozy odvážen k dalšímu zpracování na čistírnu odpadních vod v Litoměřicích. Vyčištěná voda odtéká přes měrný Parshallův žlab do řeky Ohře.
   ČOV vykazuje v současné době dobré odtokové parametry při cca 65% projektovaného hydraulického zatížení a cca 50% projektovaného látkového zatížení.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v Libochovicích vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

   Poř. číslo
   Název producenta
   Charakter
   výroby
   Počet zam.
   Množ.OV
   m3/den
   BSK5
   kg/den
   NL
   kg/den
   CHSKCr
   kg/den
   N - celk.
   kg/den
   N - NH4+
   kg/den
   P - celk.
   kg/den
   1
   Sklářská huť s.r.o.
   výroba užitkového skla
   287
   40,00
   7,51
   6,54
   16,07
   2,53
   2,22
   0,25
   2
   Heluz cihlářský průmysl v.o.s.
   výroba cihl. zboží a ker. pref.
   75
   136,00
   9,46
   17,25
   16,00
   0,20
   0,13
   0,05

   Dešťové vody jsou cca z 90 % odváděny jednotnou kanalizací, zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místních částí města Libochovic – Duban a Poplze a z obcí Radovesice a Žabovřesky nad Ohří.
   Pro zajištění odtoku z ČOV dle NV 61/2003 Sb. při napojení plné kapacity ČOV bude nutné dovystrojit denitrifikaci jemnobublinným aeračním systémem, posílit zdroj vzduchu a rozdělit na dva tlakové systémy, doplnit interní recirkulaci a upravit přelivnou hranu poslední OK ve vztahu k ČS.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Libochovice nebo ĆOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Rekonstrukce PRVK/2020
  ČOV Stav Libochovice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Libochovice Máchova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Libochovice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Libochovice - Máchova PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 856,0 3 595,0 5 451,0

  Mapa