Lhotka nad Labem - CZ042.3506.4208.0191.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lhotka nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0191
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0191
  Kód obce 565113
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0191.01 Lhotka nad Labem 08143 81434
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhotka nad Labem leží u Lovosic, navazuje na jejich severovýchodní předměstí. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, ležící na levém břehu Labe, tvoří obytnou zónu pro Lovosice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 155 – 168 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a do OPVZ Malé Žernoseky- zářezy. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Trvalé bydlení pro zástavbové pásmo Lovosice – Lhotka - Žernoseky.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 243 243 302 290 279 272
   přechodně bydlící 18 18 101 118 118 118
   celkem 261 261 403 408 397 390
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   203 209 219 408 397 390
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lhotka nad Labem je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.2), s napojením na rozvodnou síť Lovosic. Zdroj vody pro Lovosice je ÚV Vlastislav z které je voda přes vodojem Třebenice a Čížkovice dopravována do vodojemu Sulejovice 2 x 650 500 m3 (216,97/210,53). Další akumulací pro Lovosice je vodojem Lovoš 2 x 500 m3 (212,46/208,22). Dalším zdrojem pro obec je ÚV velké Žernoseky.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Lhotky nad Labem se nebude v budoucnosti měnit.
   V obci je třeba dostavět vodovodní síť.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 350 341 335
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lhotka nad Labem je vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.041-J.N). Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Lhotka nad Labem.
   86% splašků je odváděno do septiků s přepadem do kanalizace, 14% odchází nečištěných jednotnou kanalizací přímo do vodoteče.
   Ve Lhotce nad Labem byla postupně vybudována dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody a v septicích předčištěné odpadní vody téměř z celé obce. Nejstarší část kanalizace, která řeší odvedení výše zmíněných vod z východní části obce, byla v závěru roku 2018 celkově rekonstruována. Zaústěna je do Labe. V západní části obce byla vybudována kanalizace v akci "Z" v roce 1976. Tato kanalizace řeší totéž pro západní část obce a je provedena z bet. trub DN 500 - DN 600. Zaústěna je rovněž do Labe.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Lhotka nad Labem je uvažováno s napojením původní kanalizace dolní a horní části obce na kanalizační síť města Lovosice. Zatím není řešena nová část obce, kde proběhla v minulých letech výstavba rodinných domů. Tyto nové rodinné domy mají vlastní ČOV. Obec Lhotka nad Labem zahájila kroky ke vypracování studie k problematice kanalizace v obci.

   Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Lhotka nad Labem PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory