Lhotka nad Labem - CZ042.3506.4208.0191.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lhotka nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0191
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0191
  Kód obce 565113
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0191.01 Lhotka nad Labem 08143 81434
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhotka nad Labem leží u Lovosic, navazuje na jejich severovýchodní předměstí. Jedná se o obec do 250 trvale žijících obyvatel, s 6 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci, jedná se o chaty umístěné v extravilánu obce. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, ležící na levém břehu Labe, tvoří obytnou zónu pro Lovosice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 155 – 168 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Trvalé bydlení pro zástavbové pásmo Lovosice – Lhotka - Žernoseky.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 243 243 243 243 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 261 261 261 261 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   203 209 219 231 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lhotka nad Labem je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.2), s napojením na rozvodnou síť Lovosic. Zdroj vody pro Lovosice je ÚV Vlastislav z které je voda přes vodojem Třebenice a Čížkovice dopravována do vodojemu Sulejovice 2 x 650 500 m3 (216,97/210,53). Další akumulací pro Lovosice je vodojem Lovoš 2 x 500 m3 (212,46/208,22) a vodojem Píšťany 100 m3 (151,77/148,19) do kterého je voda čerpána z ÚV Velké Žernoseky.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 84% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Lhotky nad Labem se nebude v budoucnosti měnit.
   V obci je třeba dostavět vodovodní síť.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu a vzhledem ke stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 241 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lhotka nad Labem je vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.041-J.N). Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Lhotka nad Labem.
   86% splašků je odváděno do septiků s přepadem do kanalizace, 14% odchází nečištěných jednotnou kanalizací přímo do vodoteče.
   Ve Lhotce nad Labem byla postupně vybudována dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody a v septicích předčištěné odpadní vody téměř z celé obce. Nejstarší část kanalizace je provedena z bet. trub DN 300, pochází pravděpodobně z roku 1933 a řeší odvedení výše zmíněných vod z východní části obce. Zaústěna je do Labe. V západní části obce byla vybudována kanalizace v akci "Z" v roce 1976. Tato kanalizace řeší totéž pro západní část obce a je provedena z bet. trub DN 500 - DN 600. Zaústěna je rovněž do Labe.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Lhotka nad Labem je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Splašková kanalizace v celkové délce 1,160 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny společně s odpadními vodami z Malých Žernosek do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 0,160 km do kanalizační sítě města Lovosic a odtud čerpány společně s odpadními vodami Lovosic do kanalizační sítě města Litoměřic a dále odváděny k likvidaci na ČOV Litoměřice.
   Z jednoho objektu a se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  576,0 0,0 576,0

  Mapa