Františkov nad Ploučnicí - CZ042.3502.4202.0017.02 - stav 2004

 1. Obec

  Františkov nad Ploučnicí

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0017
  Kód obce 545899
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0017.02 Mlatce 03461 34614
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Františkov n. Pl. - Mlatce se nachází jihovýchodně od Děčína, poblíž Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 264,00 – 266,00 m n. m. Jedná se o obec do 15 trvale žijících obyvatel s 3 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená, bydlení individuální. Na západním okraji obce protéká Dolský potok, který náleží do povodí řeky Labe. Obec se nachází v CHKO České středohoří.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 12 9 6 3 - - -
   přechodně bydlící 9 13 21 30 - - -
   celkem 21 22 27 33 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec není napojena na vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Objekty jsou zásobovány z individuálních studní. Nachází se zde nevýznamný vodovodní zdroj (prameniště Mlatce) s přivaděčem do VDJ Valkeřický – nový.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Mlatcích se s výstavbou vodovodu neuvažuje. Pro zásobování pitnou vodou budou dále využívány domovní studny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Mlatc ZD.DC 006/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Valke PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Valke ZD.DC 006/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Valke ZD.DC 006/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Mlatc PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Mlatc PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Mlatcích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků se vsakováním – napojeno 100 % obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Převážně pomocí septiků s doplněním o dočišťovací stupeň nebo domovních mikročistíren odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 130,0 130,0

  Mapa