Křesín - CZ042.3506.4208.0190.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křesín

  Číslo obce PRVKUK 0190
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0190
  Kód obce 565075
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0190.02 Levousy 07606 76066
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křesín - Levousy leží u jihozápadních hranic litoměřického okresu na pravém břehu řeky Ohře, západně od Libochovic. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím a rekreací. Jsou zde soukromí zemědělci a firma AGRI Libochovice (rostlinná výroba). Levousy se rozkládají v nadmořské výšce 164 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká severovýchodně od obce. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 68 69 67 64 61 60
   přechodně bydlící 290 292 0 0 0 0
   celkem 358 361 67 64 61 60
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   53 54 57 64 61 60
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Křesín - Levousy je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.18), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov. Zdroj Poplze byl odstaven a je veden jako záložní. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/ 207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37).
   Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) nebo do vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Na větev odbočující z rozvodné sítě v Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku Ohři obec Levousy, nad obcí je umístěn vodojem za spotřebištěm – vodojem Levousy.
   Místní část obce Křesín - Levousy zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Levous se nebude v budoucnosti měnit.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 017/5 Levousy PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 64 61 60
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Přes opakovanou urgenci nebyly obcí poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci popisu řešení likvidace odpadních vod v obci. Z tohoto důvodu předpokládáme, že byl v celém rozsahu realizován návrh odkanalizování obce z původního PRVKUK z r.2004. 

   Znění návrhu z roku 2004:

   V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,570 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Součástí kanalizační sítě je i jedna čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,190 km
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 0,290 km k likvidaci na ČOV obce Křesín.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

   V Levousech byla ve dvou etapách vybudována dešťová kanalizace, a to na počátku šedesátých let (kmenová stoka), a dále počátkem sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 300 - 1500 mm, má dostatečný spád, nezanáší se, je v dobrém technickém stavu. Na kanalizaci je přes septiky napojena polovina objektů a dále je do ní podchycena i místní, poměrně vydatná vodoteč. Z kanalizace jsou vody vypouštěny jedním vyústěním, bez čištění přímo do Ohře. Kanalizace je majetkem obce Křesín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V budoucnu se kanalizační systém obce nebude měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS1 Levousy PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS2 Levousy PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 336,0 0,0 6 336,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory