Křesín - CZ042.3506.4208.0190.02 - stav 2004

 1. Obec

  Křesín

  Číslo obce PRVKUK 0190
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0190
  Kód obce 565075
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0190.02 Levousy 07606 76066
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křesín - Levousy leží u jihozápadních hranic litoměřického okresu na pravém břehu řeky Ohře, západně od Libochovic. Trvale zde žije do 70 obyvatel. Je zde 143 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím a rekreací. Jsou zde soukromí zemědělci a firma AGRI Libochovice (rostlinná výroba). Počet přechodně žijících obyvatel převyšuje počet trvale žijících obyvatel, z celkového počtu je 86 % obyvatel přechodně žijících. Levousy se rozkládají v nadmořské výšce 164 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká severovýchodně od obce. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 68 69 72 75 - - -
   přechodně bydlící 290 292 296 300 - - -
   celkem 358 361 368 375 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   53 54 57 61 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Křesín - Levousy je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.18), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/ 207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37).
   Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) nebo do vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Na větev odbočující z rozvodné sítě v Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku Ohři obec Levousy, nad obcí je umístěn vodojem za spotřebištěm – vodojem Levousy.
   Místní část obce Křesín - Levousy zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 78% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Levous se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci ocelových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 75 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Křesín - Levousech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady do dešťové kanalizace (50 %) a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V Levousech byla ve dvou etapách vybudována dešťová kanalizace, a to na počátku šedesátých let (kmenová stoka), a dále počátkem sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 300 - 1500 mm, má dostatečný spád, nezanáší se, je v dobrém technickém stavu. Na kanalizaci je přes septiky napojena polovina objektů a dále je do ní podchycena i místní, poměrně vydatná vodoteč. Z kanalizace jsou vody vypouštěny jedním vyústěním, bez čištění přímo do Ohře. Kanalizace je majetkem obce Křesín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,570 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Součástí kanalizační sítě je i jedna čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,190 km
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 0,290 km k likvidaci na ČOV obce Křesín.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 553,0 4 553,0

  Mapa