Křesín - CZ042.3506.4208.0190.01 - stav 2004

 1. Obec

  Křesín

  Číslo obce PRVKUK 0190
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0190
  Kód obce 565075
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0190.01 Křesín 07605 76058
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křesín leží u západních hranic litoměřického okresu na levém břehu řeky Ohře, západně od Libochovic. Jedná se o obec do 230 trvale žijících obyvatel s 33 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím a rekreací. Jsou zde soukromí zemědělci i ZD Křesín (dnes mimo provoz), AGRI Libochovice (rostlinná i živočišná výroba), Mlýn Křesín. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 164 – 173 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká jihozápadně od obce. Obcí prochází místní vodoteč. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 221 227 238 250 - - -
   přechodně bydlící 80 82 86 90 - - -
   celkem 301 309 324 340 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   206 212 224 238 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křesín je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.17), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37).
   Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) nebo do vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Na větev odbočující z rozvodné sítě v Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku Ohři obec Levousy.
   V obci Křesín zásobní síť zásobuje 93% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Křesín se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 245 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V celé obci Křesín není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. V septicích s přepady do dešťové kanalizace je zachycováno 91% splaškových vod. Sedm rodinných domků typu OKAL (bývalý majitel ZD Křesín), kde žije 9 % trvale žijících obyvatel jsou odkanalizovány do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod - DČB 6,3, která je v dobrém stavu a nejsou problémy s její funkcí. Odtok z ČOV odtéká do dešťové kanalizace.
   V sedmdesátých letech byly postupně vybudovány kanalizační stoky téměř ve všech ulicích. Kanalizace byla budována jako dešťová s tím, že je možno do ní napojit přepady ze septiků. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací třemi výustními objekty do Ohře. Stoky jsou z betonových, kameninových a PVC trub profilů 300 – 600, dl cca1,5 km. Po konstrukční stránce by měly být v dobrém stavu. Vzhledem k velmi malým spádům jsou však silně zaneseny a v ulici k železniční zastávce dochází k ucpávání stoky. Kanalizace je v majetku obce Křesín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Křesín je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,370 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Ohře.
   Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místní části Levousy.
   U dvou objektů bude odkanalizování řešeno výstavbou mikročistíren.
   Kaly z mikročistíren budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa