Křesín - CZ042.3506.4208.0190.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křesín

  Číslo obce PRVKUK 0190
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0190
  Kód obce 565075
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0190.01 Křesín 07605 76058
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křesín leží u západních hranic litoměřického okresu na levém břehu řeky Ohře, západně od Libochovic. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím a rekreací. Jsou zde soukromí zemědělci i ZD Křesín (dnes mimo provoz), AGRI Libochovice (rostlinná i živočišná výroba), Mlýn Křesín. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 164 – 173 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká jihozápadně od obce. Obcí prochází místní vodoteč. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 221 227 271 260 250 244
   přechodně bydlící 80 82 0 0 0 0
   celkem 301 309 271 260 250 244
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   206 212 224 240 240 240
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křesín je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.17), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov. Zdroj Poplze byl odstaven a je veden jako záložní. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37).
   Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m3 (220,23/216,02) a přes zásobní síť v Libochovicích do vodojemu Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14) nebo do vodojemu Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Na větev odbočující z rozvodné sítě v Libochovicích do vodojemu Levousy je postupně napojena obec Dubany, Křesín a přes řeku Ohři obec Levousy.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Křesín se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 247 238 232
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Přes opakovanou urgenci nebyly obcí poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci popisu řešení likvidace odpadních vod v obci. Z tohoto důvodu předpokládáme, že byl v celém rozsahu realizován návrh odkanalizování obce z původního PRVKUK z r.2004. 

   Znění návrhu z roku 2004:

   V obci Křesín je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,370 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Ohře.
   Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místní části Levousy.
   U dvou objektů bude odkanalizování řešeno výstavbou mikročistíren.
   Kaly z mikročistíren budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

   V sedmdesátých letech byly postupně vybudovány kanalizační stoky téměř ve všech ulicích. Kanalizace byla budována jako dešťová s tím, že je možno do ní napojit přepady ze septiků. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací třemi výustními objekty do Ohře. Stoky jsou z betonových, kameninových a PVC trub profilů 300 – 600, dl cca1,5 km. Po konstrukční stránce by měly být v dobrém stavu. Vzhledem k velmi malým spádům jsou však silně zaneseny a v ulici k železniční zastávce dochází k ucpávání stoky. Kanalizace je v majetku obce Křesín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V budoucnu se kanalizační systém obce nebude měnit.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Křesín PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory