Klapý - CZ042.3506.4208.0189.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klapý

  Číslo obce PRVKUK 0189
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0189
  Kód obce 565024
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0189.01 Klapý 06545 65455
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Klapý leží severozápadně od Libochovic.  Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím - ZD Klapý. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 201 – 248 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Rosovka, v částí obce procházejí meliorační kanály. Je zde rybník a požární nádrž. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 532 532 501 451 488 516
   přechodně bydlící 127 132 36 10 10 10
   celkem 659 664 537 461 498 526
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   502 506 513 461 498 526
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Klapý je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.5), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze, přes Libochovice do vodojemu Hazmburk z kterého se čerpá do vodojemu Klapý. Do obce Klapý je voda přiváděna z vodojemu Klapý 50 m3 (255,08/252,77) řadem DN 80.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se rozšíření stávajícího vodojemu Klapý 50 m3 (255,08/252,77) o 50 m3.
   Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 017/2 Klapý PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 017/4 Klapý PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 521 0 0 516
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Klapý není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (43 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, v bezodtokových jímkách (55 %), splaškové vody se dále čistí ve 2 mikročistírnách (2 %) s odtokem do vodoteče.
   V převážné části obce je dešťová kanalizace, která byla budována postupně od šedesátých let (rok 1966 – 1997). Stoky jsou z betonových trub DN 300 – 600. Celá kanalizační síť délky cca 2,1 km je funkční a v dobrém stavu. Dešťové vody jsou vypouštěny na pěti místech do Rosovky. Majitelem kanalizace je obec Klapý.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Klapý je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,599 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 0,120 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod pro 600EO.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Rosovky.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice
   Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Klapý PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Klapý PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 33 296,0 33 296,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory