Klapý - CZ042.3506.4208.0189.01 - stav 2004

 1. Obec

  Klapý

  Číslo obce PRVKUK 0189
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0189
  Kód obce 565024
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0189.01 Klapý 06545 65455
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Klapý leží severozápadně od Libochovic. Jedná se o obec do 540 trvale žijících obyvatel, se 42 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím - ZD Klapý - 98 zaměstnanců a velkokapacitní kravín pro 740 ks (dnes 240 ks). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 201 – 248 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Rosovka, v částí obce procházejí meliorační kanály. Je zde rybník a požární nádrž. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 532 532 532 532 - - -
   přechodně bydlící 127 132 141 150 - - -
   celkem 659 664 673 682 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   502 506 513 521 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Klapý je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.5), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m3 (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m3 (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m3 (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m3 (200,82/197,37). Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze, přes Libochovice do vodojemu Hazmburk z kterého se čerpá do vodojemu Klapý. Do obce Klapý je voda přiváděna z vodojemu Klapý 50 m3 (255,08/252,77) řadem DN 80.
   Vodovodní síť zásobuje 94% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Klapý se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových přívodních řadů a rekonstrukci řadů z důvodu stáří potrubí.
   Dále navrhujeme rozšíření stávajícího vodojemu Klapý 50 m3 (255,08/252,77) o 50 m3.
   V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu vodovodní pro dokončenou a rozšíření sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 017/4 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 521 521 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Klapý není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (43 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, v bezodtokových jímkách (55 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, splaškové vody se dále čistí ve 2 mikročistírnách (2 %) s odtokem do vodoteče.
   V převážné části obce je dešťová kanalizace, která byla budována postupně od šedesátých let (rok 1966 – 1997). Stoky jsou z betonových trub DN 300 – 600. Celá kanalizační síť délky cca 2,1 km je funkční a v dobrém stavu. Dešťové vody jsou vypouštěny na pěti místech do Rosovky. Majitelem kanalizace je Obecní úřad Klapý.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Klapý je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,840 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 0,120 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Rosovky.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Klapý.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  605,0 0,0 605,0

  Mapa