Keblice - CZ042.3506.4208.0188.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Keblice

  Číslo obce PRVKUK 0188
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0188
  Kód obce 565016
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0188.01 Keblice 06469 64696
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Keblice leží jihovýchodně od Lovosic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. V obci je zemědělský závod Agrokomplex a.s. (cca 20 zam.) a závod Tremis na výrobu hromosvodů (cca 10 zam.). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Ve vzdálenosti 2,5 km od obce protéká řeka Modla, obcí procházejí závlahové trubní řady, je zde požární nádrž. Předpokládá se výstavba štěrkopískovny a mírný nárůst v počtu obyvatel – výstavba rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 313 313 371 356 343 334
   přechodně bydlící 18 18 7 7 7 7
   celkem 331 331 378 363 350 341
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   231 245 269 363 350 341
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Keblice je zásobována ze skupinového vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.28). Skupinový vodovod Lovosice je dotován ze skupinového vodovodu Velké Žernoseky. Z úpravny vody Velké Žernoseky je voda přečerpávána do vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53) a z vodojemu je gravitačně dopravována do Lovosic. Lukavec a Keblice jsou připojeny ze stávající rozvodné sítě Lovosic, z výtlaku DN 200. Rozvodná síť v obci je provedena pro celou zástavbu.  

   Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s dostavbou vodovodní síť, aby bylo zajištěno zásobování všech obyvatel.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Keblice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 015/13 KEBLICE PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   156 313 313 319 308 300
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1999 byla v obci uvedena do provozu část kanalizační sítě a dvě čerpací stanice včetně výtlaku na ČOV Lukavec. Vybudovanou kanalizací (K-LT.018.2-S.C) jsou splaškové vody dopravovány do čerpací stanice a dále čerpány na ČOV Lukavec. Na ČOV Lukavec je odváděno 50% splaškových vod, 15% do septiků s přepadem do kanalizace, 35% do bezodtokých jímek se svozem na ČOV Litoměřice.

   Kanalizace je majetkem Severočeské vodárenské společnosti a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V obci je starší dešťová kanalizace, vedená oboustranně podél hlavní silnice a vyústěna do bezodtokového rybníčku. Stoky jsou z betonových trub DN 300 - 500 , částečně zanesené, dosud funkční. Kanalizace je v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou plánovány žádné investice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Keblice - kostel PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Keblice - zastávka PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 572,0 0,0 12 572,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory