Keblice - CZ042.3506.4208.0188.01 - stav 2004

 1. Obec

  Keblice

  Číslo obce PRVKUK 0188
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0188
  Kód obce 565016
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0188.01 Keblice 06469 64696
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Keblice leží jihovýchodně od Lovosic. Jedná se o obec do 320 trvale žijících obyvatel, s 5 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. V obci je zemědělský závod Agrokomplex a.s. (cca 20 zam.) a závod Tremis na výrobu hromosvodů (cca 10 zam.). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Ve vzdálenosti 2,5 km od obce protéká řeka Modla, obcí procházejí závlahové trubní řady, je zde požární nádrž. Předpokládá se výstavba štěrkopískovny a mírný nárůst v počtu obyvatel – výstavba rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 313 313 313 314 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 331 331 331 332 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   231 245 269 298 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Keblice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.28). Skupinový vodovod Lovosice je dotován ze skupinového vodovodu Velké Žernoseky. Z úpravny vody Velké Žernoseky je voda přečerpávána do Lovosic. Lukavec a Keblice jsou připojeny ze stávající rozvodné sítě Lovosic, z výtlaku DN 200.
   Na vodovod je připojeno cca 74 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Keblic se nebude v budoucnosti měnit.
   V obci je třeba dostavět vodovodní síť, aby mohlo být zajištěno zásobování všech obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 015/13 CS.LT 015/13 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   156 313 313 314 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1999 byla v obci uvedena do provozu část kanalizační sítě a čerpací stanice včetně výtlaku na ČOV Lukavec. Vybudovanou kanalizací (K-LT.018.2-S.C) jsou splaškové vody dopravovány do čerpací stanice a dále čerpány na ČOV Lukavec. Na ČOV Lukavec je odváděno 50% splaškových vod, 15% do septiků s přepadem do kanalizace, 35% do bezodtokých jímek se svozem na ČOV Lukavec nebo ČOV Litoměřice.
   Kanalizace je majetkem obce Keblice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V obci je starší dešťová kanalizace, vedená oboustranně podél hlavní silnice a vyústěna do bezodtokového rybníčku. Stoky jsou z betonových trub DN 300 - 500 , částečně zanesené, dosud funkční. Kanalizace je v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba gravitační splaškové kanalizační sítě DN 300 z korugovaného PVC v délce 0,859 km. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Keblice - kostel PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Keblice - zastávka PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa