Jenčice - CZ042.3506.4208.0187.01 - stav 2004

 1. Obec

  Jenčice

  Číslo obce PRVKUK 0187
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0187
  Kód obce 505528
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0187.01 Jenčice 05825 58254
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jenčice leží jihozápadně od Lovosic u městečka Třebenice, v území se zemědělskou výrobou, zvláště ovocnářství. Jedná se o obec do 320 trvale žijících obyvatel, s 11 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec Jenčice jejíž součástí je i Košťálov mají bezprostřední návaznost s obcemi Kololeč a Třebenice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 272 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, na východě obce protéká Jenčický potok. Svým územím částečně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst obyvatel. Dnes je rozestavěno 40 bytových jednotek a v ÚP je uvažováno s dalšími 20 b.j.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 318 314 308 303 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 338 334 328 323 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   255 262 273 288 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jenčice jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.14), provozní části Třebenice se zdrojem vody z ÚV Vlastislav, zářezy Pod kaplí a z ÚV Třebívlice. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a zdroje jsou pro ÚV Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4. Vodovod Lovosice - Třebenice zásobuje: Třebenice, Kololeč, Chodovlice, Jenčice a přepouští vodu do vodojemu Čížkovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třebenice 2x 250 m3 (279,65 / 276,85).
   Jenčice jsou napojeny na vodojem Třebenice z přívodních řadů směr Lovosice a na bývalý čpavkovod DN 100. Síť v místní části obce Jenčice byla vybudována v letech 1981-82 a je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. s napojením 80% obyvatel.
   Nově vybudovaná ATS a vodovod pro místní část obce Košťálov je v majetku i ve správě obce s napojením cca 10% obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Jenčic se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvodu požitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 015/3 ZD.LT 015/3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   41 42 308 303 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce Jenčice je vybudován systém splaškové kanalizace (K-LT.030.2-S.C) s napojením cca 13% obyvatel na kanalizaci a ČOV Třebenice. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 65% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na pole, 20% obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a 2% obyvatel mají domovní mikročistírny s odtokem do dešťové kanalizace.
   Dešťové vody jsou z části obce zvané Košťálov odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod. Ve zbývající části je dešťová kanalizace, jejíž podstatná část byla postavena v letech 1977-78. Stoky jsou převážně z betonových trub DN 400 - 1000, po konstrukční stránce jsou v dobrém stavu. Některé šachty a části stok jsou zanesené, vzhledem k velkým profilům a dobrým spádovým podmínkám však zůstává kanalizace funkční. V současnosti neslouží pouze k odvádění dešťových vod, ale jsou do ní zaústěny i přepady od septiků. Kanalizace je vyústěna na dvou místech - jednou do příkopu podél silnice směřující do Lovosic a podruhé do polního příkopu za obcí. Majitelem kanalizace je obec Jenčice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Jenčice je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě z plastových nebo kameninových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 3,272 km, čímž bude odkanalizována celá obec.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,550 km do kanalizační sítě obce Třebenice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Třebenicích.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových jímek a septiků.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Jenčice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 630,0 0,0 1 630,0

  Mapa