Chotiměř - CZ042.3506.4208.0186.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chotiměř

  Číslo obce PRVKUK 0186
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0186
  Kód obce 564958
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0186.01 Chotiměř 05334 53341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chotiměř leží severozápadě od Lovosic. Jedná se o obec do 240 trvale žijících obyvatel s 5 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím, Farma Kresta-Jiřík. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 262 – 300 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Dobkovický potok a místní občasná vodoteč. Svým územím zasahuje částečně do CHOPAV Severočeská křída a do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 235 238 244 250 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 255 258 264 270 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   235 238 244 250 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chotiměř je připojena ze skupinového vodovodu Velemín (SK-LT.020.5), který zásobuje Velemín, Bílý Újezd a Chotiměř z vrtu+ÚV Velemín a ze zářezů v Bílém Újezdu. Ze zdroje pitné vody - zářezy Bílý Újezd, je pitná voda přiváděna do vodojemu Bílý Újezd 50 m3 (353,76/250,85) z kterého je přepouštěna do vodojemu Velemín a zásobním řadem DN 80 je dopravována do obce Bílý Újezd a dále do Chotiměře.
   Na zásobní síť je napojeno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku Obce Chotiměř, provozovatelem je KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Chotiměř se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 238 244 250 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chotiměř není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace (45%) a do vodoteče (15%). Dále jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (40%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V obci bylo od roku 1970 postupně vybudováno několik stok dešťové kanalizace, do které jsou zaústěny i přepady od septiků. Stoky jsou z betonových rub DN 300 – 500 mm, mají dostatečný spád, ale jsou většinou ve špatném technickém stavu a nevyhovují dnešním nárokům na odvádění splaškových vod. Dešťové vody z kanalizace jsou vypouštěny do místní vodoteče (vlévá se do Milešovského potoka). Kanalizace je v majetku obce Chotiměř.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Chotiměř je uvažováno s výstavbou kombinovaného kanalizačního systému s dokončením v roce 2004. Cca 30% sítě bude tvořit na jednotnou kanalizaci zrekonstruovaná dešťová kanalizace – kamenina DN 300, délky 0,520 km. Splašková kanalizace bude tvořit cca 70% sítě v délce 1,195 km a bude vybudována z plastových kanalizačních trub DN 300. Celková délka kanalizační sítě bude 1,715 km.
   Čištění odpadních vod bude zajišťovat mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu CNP 100 s kapacitou Q = 100 m3/den, BSK5 = 39,6 kg/den.
   Jedná se o čistírnu s diskontinuálním provozem, která pracuje jako monobloková čistírna s cyklickým opakováním jednotlivých fází čistícího procesu – napouštění odpadních vod, provzdušnění, provzdušnění jemnobublinným aeračním systémem, usazování kalu a odčerpání vyčištěné odpadní vody do recipientu.
   Odpadní vody přitékají do štěrbinové nádrže, v níž dochází k sedimentaci hrubých látek. Takto předčištěné odpadní vody natékají do některé z dvojice víceúčelových nádrží, v nichž dochází k cyklickému střídání procesu denitrifikace, nitrifikace, separace kalu a následného vypouštění vyčištěných odpadních vod. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje v obou nádržích systém jemnobublinné aerace.
   Přebytečný kal se odvádí přes rotační zahušťovač, který slouží k zahuštění kalů, na kalová pole.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní vodoteče. Vzhledem k tomu, že místní bezejmenná vodoteč má období, kdy je málo vodná, je v sestavě navržen i biologický filtr.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a žump.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa