Chotěšov - CZ042.3506.4208.0185.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chotěšov

  Číslo obce PRVKUK 0185
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0185
  Kód obce 564940
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0185.01 Chotěšov 05322 53228
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chotěšov leží v jihozápadní části okresu Litoměřice, jižně od Lovosic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v zemědělské oblasti, obklopena vysoce kvalitní zemědělskou půdou. Jsou zde dnes nevyužívané závody Zemědělský dvůr Hájek (paní Vykročilová), Zemědělský obchod (Pozemkový fond ČR), objekt skladů (ZEPOS a.s. Radovesice), dále zde jsou objekty armády (VÚS Litoměřice) a bývalý objekt vojenského útvaru zrekonstruovaný na ústav sociální péče pro mentálně postižené (60 ubytovaných a personál). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře a jsou zde tři požární nádrže. Obcí procházejí meliorační kanály, západně od obce protéká ve vzdálenosti cca 0,5 km Podsedlický potok. Je uvažováno s mírným nárůstem počtu trvale žijících obyvatel i rekreantů. Další rozvoj obce je předpokládán po prodeji zemědělských zařízení Pozemkovým fondem. V místní části Hájek se předpokládá využití pro rekreaci s možností ubytování.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 453 468 480 461 444 432
   přechodně bydlící 30 34 0 0 0 0
   celkem 483 502 480 461 444 432
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   400 423 464 461 444 432
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chotěšov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.18), provozní části Čížkovice. Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina.
   Chotěšov je zásobován z tlakového vodovodního pásma vodojemu Sedlec 2 x 250 m3 (232,67 / 229,60). Do vodojemu je voda dodávána přes vodojem Čížkovice z ÚV Vlastislav a částečně z ÚV Velké Žernoseky. Při havárii lze vodu čerpat z vodojemu Hazmburk ze skupinového vodovodu Libochovice.
   Vodovod pro obec byl vybudován koncem šedesátých let, v současné době je zásobována celá obec, až na lokalitu Hájek – zemědělský dvůr (vlastní zdroj užitkové vody). Hlavní zásobní řad DN 150 je přiveden do obce z Černiv. Na vodovod je napojeno 88% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě o DN 90 z HDPE v délce 2,000 km k části obce Hájek.

   Tato investice se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 470 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chotěšov není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích (75 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (15 %).
   Vlastní nově vybudovanou čistírnu odpadních vod má ústav sociální peče, kde trvale žije 10 % obyvatel. Jedná se o ČOV – Monoblok, Q=15 m3/den, BSK5 0,75 kg/den.
   V letech 1978 - 85 byla vybudována dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 - 800 mm, v délce cca 3,5 km. Je poměrně v dobrém stavu - funkční. Mimo jednotlivých domů, které jsou na ní napojeny přes septiky, je do ní ještě zaústěn přepad z rybníka na návsi. Kanalizace je zaústěna na 3 místech do příkopu vedoucího do Podsedického potoka. Mimo tuto kanalizaci je v obci ještě jedna stará stoka vedoucí od návsi do zmíněného příkopu. Nejspíše se jedná o původní odtok z rybníka, dnes je na ni napojeno pouze několik domů. Majitelem veškeré kanalizace je obec Chotěšov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Chotěšov je navržena výstavba jednotné kanalizace z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 v délce 0,705 km a DN 400 v délce 0,157 km. Kanalizační síť bude dále rozšířena změnou stávající betonové dešťové kanalizace DN 300-800 na jednotnou v celkové délce 3,500 km. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 0,300 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Přebytečný kal bude odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podsedického potoka.
   Ze sedmi objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků, bezodtokových jímek a odvedení přepadu z vodní nádrže.

   Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Chotěšov PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Chotěšov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 162,0 162,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory