Chotěšov - CZ042.3506.4208.0185.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chotěšov

  Číslo obce PRVKUK 0185
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0185
  Kód obce 564940
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0185.01 Chotěšov 05322 53228
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chotěšov leží v jihozápadní části okresu Litoměřice, jižně od Lovosic. Jedná se o obec do 460 trvale žijících obyvatel s 5 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v zemědělské oblasti, obklopena vysoce kvalitní zemědělskou půdou. Jsou zde dnes nevyužívané závody Zemědělský dvůr Hájek (paní Vykročilová), Zemědělský obchod (Pozemkový fond ČR), objekt skladů (ZEPOS a.s. Radovesice), dále zde jsou objekty armády (VÚS Litoměřice) a bývalý objekt vojenského útvaru zrekonstruovaný na ústav sociální péče pro mentálně postižené (60 ubytovaných a personál). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře a jsou zde tři požární nádrže. Obcí procházejí meliorační kanály, západně od obce protéká ve vzdálenosti cca 0,5 km Podsedlický potok. Je uvažováno s mírný nárůst v počtu trvale žijících obyvatel i rekreantů. Další rozvoj obce je předpokládán po prodeji zemědělských zařízení Pozemkovým fondem. V místní části Hájek se předpokládá využití pro rekreaci s možností ubytování.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 453 468 494 520 - - -
   přechodně bydlící 30 34 42 50 - - -
   celkem 483 502 536 570 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   400 423 464 510 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chotěšov je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.18), provozní části Čížkovice. Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina.
   Chotěšov je zásobován z tlakového vodovodního pásma vodojemu Sedlec 2 x 250 m3 (232,67 / 229,60). Do vodojemu je voda dodávána přes vodojem Čížkovice. Při havárii lze vodu čerpat z vodojemu Hazmburk ze skupinového vodovodu Libochovice.
   Vodovod pro obec byl vybudován koncem šedesátých let, v současné době je zásobována celá obec, až na lokalitu Hájek – zemědělský dvůr (vlastní zdroj užitkové vody). Hlavní zásobní řad DN 150 je přiveden do obce z Černiv. Na vodovod je napojeno 88% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Chotěšov se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvod stáří potrubí a vzhledem k použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě o DN 90 z HDPE v délce 2,000 km k části obce Hájek.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 470 495 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chotěšov není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích (75 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (15 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Vlastní nově vybudovanou čistírnu odpadních vod má ústav sociální peče, kde trvale žije 10 % obyvatel. Jedná se o ČOV – Monoblok, Q=15 m3/den, BSK5 0,75 kg/den.
   V letech 1978 - 85 byla vybudována dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 - 800 mm, v délce cca 3,5 km. Je poměrně v dobrém stavu - funkční. Mimo jednotlivých domů, které jsou na ní napojeny přes septiky, je do ní ještě zaústěn přepad z rybníka na návsi. Kanalizace je zaústěna na 3 místech do příkopu vedoucího do Podsedického potoka. Mimo tuto kanalizaci je v obci ještě jedna stará stoka vedoucí od návsi do zmíněného příkopu. Nejspíše se jedná o původní odtok z rybníka, dnes je na ni napojeno pouze několik domů. Majitelem veškeré kanalizace je obec Chotěšov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Chotěšov započala v roce 2003 výstavba jednotné kanalizace z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 v délce 0,705 km a DN 400 v délce 0,157 km. Kanalizační síť bude dále rozšířena změnou stávající betonové dešťové kanalizace DN 300-800 na jednotnou v celkové délce 3,500 km. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 0,300 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Vzhledem k jednotné kanalizaci bude před vlastní čistírnou osazena typová odlehčovací komora doplněná vhodným lapačem písku. Vlastní technologie čistírny včetně provozního objektu bude navržena na náspu s umístěním nad hladinou Q20 včetně strojního zařízení nad hladinou Q100. Na čistírnu budou odpadní vody přečerpány výtlakem z čerpací šachty DN 1200 osazenou mělnícími čerpadly a uzpůsobenou i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešený jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů. Technologie čistírny bude nezastřešena, pouze pro zakrytí strojního vybavení čistírny (dmychadel aerátorů) bude vybudován jednoduchý provozní objekt s pultovou střechou bez zateplení. V objektu bude současně umístěn typový řídící systém čistírny.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podsedického potoka.
   Ze sedmi objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Chotěšov nebo ČOV Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků, bezodtokových jímek a odvedení přepadu z vodní nádrže.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa