Chodovlice - CZ042.3506.4208.0184.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chodovlice

  Číslo obce PRVKUK 0184
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0184
  Kód obce 564931
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0184.01 Chodovlice 05224 52248
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chodovlice leží jihozápadně od Lovosic na pravém břehu Modly. Jedná se o obec do 140 trvale žijících obyvatel s 8 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 193 – 222 m n. m., náleží do povodí řeky Labe . Obcí protéká potok Modla a meliorační kanály. V blízkosti obce je vodní nádrž. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 134 134 134 134 - - -
   přechodně bydlící 25 25 25 25 - - -
   celkem 159 159 159 159 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   134 134 134 134 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chodovlice je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.12). Provozní části Třebenice, která náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třebenice 2x 250 m3 (279,65/276,85) se zdrojem vody z ÚV Vlastislav a z vývěru Pod kaplí. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa.
   Vodovod Třebenice zásobuje: Kololeč, Třebenice a Chodovlice.
   Pro obec Chodovlice vede zásobovací řad DN 100 z rozvodné sítě v Třebenicích. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Chodovlic se nebude v budoucnosti měnit.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chodovlice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (47 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (53 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V obci je dešťová kanalizace, byla budovaná ve dvou etapách. První v letech 1968-1968 a druhá v roce 1973 a je z betonových trub DN 300 – 600 mm. Stoky mají dostatečné spády a jsou v dobrém technickém stavu. Vyústěny jsou na dvou místech, jednou přímo do Modly a podruhé do strouhy vedoucí do Modly. Kanalizace je v majetku obce Chodovlice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Chodovlice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebenice nebo ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,420 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 0,670 km do stávající čerpací stanice na kanalizační síti obce Třebenice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Třebenicích.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV obce Třebenice a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 16 545,0 16 545,0

  Mapa