Evaň - CZ042.3506.4208.0183.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Evaň

  Číslo obce PRVKUK 0183
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0183
  Kód obce 564834
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0183.02 Horka 03445 34452
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Evaň – Horka leží při jihozápadní hranici litoměřického okresu, západně od Evaně. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou. Rozkládá se v nadmořské výšce 280 – 306 m n. m. Svým územím obec zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního zdroje. Horka patří do povodí Ohře, která protéká ve vzdálenosti 0,5 km. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 23 23 37 36 34 34
   přechodně bydlící 90 90 0 0 0 0
   celkem 113 113 37 36 34 34
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   23 23 24 31 31 31
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horka je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (OZ-SK-LT.017.15). Do čerpací stanice Evaň je přiváděna řadem PVC 100 voda z ÚV Brníkov. Přes zásobní síť v Evani je voda čerpána řadem AC 125 mm do vodojemu za spotřebištěm – vodojem Evaň - Horka 100 m3 (308,78 / 305,07). Z vodojemu Evaň je dále zásobována přívodním řadem AC 125 mm místní část obce Evaň - Horka. Celá zastavěná část obce je pokryta vodovodní sítí. Délka vodovodu je 1,469 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Evaň- Horka předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Evaň - Horka PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Evaň – Horka není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod a následně odváženy na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 774,0 0,0 5 774,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory