Evaň - CZ042.3506.4208.0183.01 - stav 2004

 1. Obec

  Evaň

  Číslo obce PRVKUK 0183
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0183
  Kód obce 564834
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0183.01 Evaň 03444 34444
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Evaň leží při jihozápadní hranici litoměřického okresu, jižně od Libochovic. Jedná se o obec do 240 trvale žijících obyvatel, se 36 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou, firma AGRI Libochovice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 – 300 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, ve vzdálenosti cca 150 m obtéká obec Evaňský potok, nachází se zde vodní nádrž. Svým územím zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 237 251 275 300 - - -
   přechodně bydlící 110 112 116 120 - - -
   celkem 347 363 391 420 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   200 218 249 285 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Evaň je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.14). Do čerpací stanice Evaň je přiváděna řadem PVC 100 voda z ÚV Brníkov. Přes zásobní síť v Evani je voda čerpána řadem AC 125 mm do vodojemu za spotřebištěm – vodojem Evaň-Horka 100 m3 (308,78 / 305,07).
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 84% obyvatel. Z vodojemu Evaň je také zásobována přívodním řadem AC 125 mm místní část obce Evaň - Horka.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Evaně se nebude v budoucnosti měnit.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu a vzhledem ke stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Evaň 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Evaň 2a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Evaň 1a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Evaň není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. V obci je pouze jedna krátká stoka dešťové kanalizace, která je z betonových trub DN 500. Je částečně zanešená. Zaústěna je do silničního příkopu. Jejím majitelem je obec Evaň.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovní mikročistíren a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Libochovice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  637,0 11 015,0 11 652,0

  Mapa