Františkov nad Ploučnicí - CZ042.3502.4202.0017.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Františkov nad Ploučnicí

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0017
  Kód obce 545899
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0017.01 Františkov nad Ploučnicí 03460 34606
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Františkov n. Pl. se nachází jihovýchodně od Děčína poblíž Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 205,00 – 230,00 m n. m. Zástavba rozptýlená podél Ploučnice, převládá bydlení individuální. Obcí protéká řeka Ploučnice. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci je firma EXCELENTS s.r.o. – kovovýroba (15 zaměstnanců), firma SPEDQICK a.s. – spedice, sklady (20 zaměstnanců) a firma PILA s.r.o. – dřevovýroba (10 zaměstnanců). Obec se nachází v CHKO České středohoří a do OP vodního zdroje. Do roku 2030 se předpokládá mírný rozvoj obce i turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 366 373 373 384 395 403
   přechodně bydlící 55 66 17 20 25 30
   celkem 421 439 390 404 420 433
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   190 228 295 196 201 206
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ve Františkově nad Ploučnicí jsou dva lokální veřejné vodovody. Vodovod (M-DC.026) na pravém břehu řeky je z roku 1904. Tento vodovod má nový přívodní řád z prameniště DN 80 a nový vodojem 2 x 30 m3 (229,95/232,45 m n.m.) Zdrojem jsou dvě pramenní jímky se zářezy a kopaná studna. Celková vydatnost je velmi malá -0,12 l/sec. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Vodovod na levém břehu (M-DC.027) pochází ze 70. let minulého století, jeho zdrojem je studna v průmyslovém areálu a zářezy přivádějící vodu z jižních svahů. Vodojem je umístěn v budově a má objem 25 m3. Tento levobřežní vodovod zásobuje spodní část zástavby obce. Zbylá část obce na tomto břehu je odkázaná na vlastní studny. Podle získaných rozborů všechny tyto zdroje vody mají špatnou kvalitu a nevyhovují příslušným normám. Stávající zdroj na pravém břehu Ploučnice má nedostatečnou vydatnost a zdroj v závodu SPEDQUICK nemá dostatečné hygienické zabezpečení. Vodovod je v majetku SVS a.s.. Obě části vodovodu jsou ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

   Starosta obce upozorňuje na problém zásobování pitnou vodou zástavby v Terezínském údolí, vzdálené od středu obce cca 1 km. Jedná se o 8 dvojdomků pro 30 trvale bydlících obyvatel a cca 30 rekreantů, kteří jsou zásobováni z veřejné studny s kapacitou na hranici možnosti.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC014003- "Františkov n.P. - náhrada vodního zdroje Františkov U Hřbitova " je navřeno vybudováním nového vodovodního řadu HDPE De 90 v délce 180 m, rekonstrukce řadu HDPE De 90 v délce 640 m a HDPE De 63 v délce 117 m. Realizace se ředpokládáu 2025.

   Výhledově po roce 2030 se také uvažuje s rozšířením vodovodní sítě, ale to je podmíněno kapacitou místních zdrojů. Vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu do Terezínského údolí v délce cca 1 km s potřebnou redukcí tlaku, nelze z ekonomických důvodů doporučit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh 60 2x30 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Františkov nad Ploučnicí - Spe PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Františkov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Františkov Oděvy PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 026/1 Františkov U hřbitova PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 027/1 Františkov U hřbitova PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 027/1 Františkov U hřbitova PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Františkově n. Pl. není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s přepadem do povrchových vod a vsakování (88% obyvatel) a bezodtokových jímek s vyvážením na pole (12 % obyvatel). Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním odkanalizováním. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 056,0 0,0 13 056,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory