Františkov nad Ploučnicí - CZ042.3502.4202.0017.01 - stav 2004

 1. Obec

  Františkov nad Ploučnicí

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0017
  Kód obce 545899
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0017.01 Františkov nad Ploučnicí 03460 34606
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Františkov n. Pl. se nachází jihovýchodně od Děčína poblíž Benešova n. Pl., v nadmořské výšce 205,00 – 230,00 m n. m. Jedná se o obec do 370 trvale žijících obyvatel s 19 rekreačními objekty a 30 lůžky v ubytovacích zařízeních (penzion Vallhalla). Zástavba rozptýlená podél Ploučnice, převládá bydlení individuální. Obcí protéká řeka Ploučnice. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci je firma EXCELENTS s.r.o. – kovovýroba (15 zaměstnanců), firma SPEDQICK a.s. – spedice, sklady (20 zaměstnanců) a firma PILA s.r.o. – dřevovýroba (10 zaměstnanců). Obec se nachází v CHKO České středohoří. Do roku 2015 se předpokládá mírný rozvoj obce i turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 366 373 386 400 - - -
   přechodně bydlící 55 66 85 105 - - -
   celkem 421 439 471 505 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   190 228 295 380 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Františkov n.Pl. má samostatný místní vodovod, který se skládá ze dvou částí.
   Část obce na pravém břehu Ploučnice má původní vodovod (M-DC.026) z roku 1904. Prameniště má dvě pramenní jímky, do kterých jsou svedeny zářezy s kopanou studnu. Voda z prameniště je svedena do sběrné jímky potrubím DN 80 do VDJ 50 m3 (231,49 a m n.m.). Rozvod v obci je potrubím DN 50 mm. Z vodovodní sítě je zásobováno 17 % trvalých obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
   Část obce na levém břehu Ploučnice má vodovod (M-DC.027) ze 70 let využívající zdroj (studna) z areálu SPEDQICK zásobuje spodní část zástavby. Voda je přes tlakovou stanici s akumulací 20 m3 vedena přímo do rozvodné sítě. Rozvod po obci je DN 50-80 mm. Z vodovodní sítě je zásobováno 35 % trvalých obyvatel. Vodovod je v majetku Obce Františkova nad Ploučnicí.
   Obě části vodovodu jsou ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Zbývající část obce (52% obyvatel) je zásobována individuálně z veřejných a domovních studní.
   Starosta obce upozorňuje na problém zásobování pitnou vodou zástavby v Terezínském údolí, vzdálené od středu obce cca 1 km. Jedná se o 8 dvojdomků pro 30 trvale bydlících obyvatel a cca 30 rekreantů, kteří jsou zásobováni z veřejné studny s kapacitou na hranici možnosti.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování pitnou vodou je nevyhovující. Doporučuje se propojení obou vodovodů vybudováním ČS s výtlačným řadem DN 80-0,2 km pro přechod řeky Ploučnice. V budoucnu se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě, ale to je podmíněno kapacitou místních zdrojů. Stávající zdroj na pravém břehu Ploučnice má nedostatečnou vydatnost a zdroj v závodu SPEDQICK nemá dostatečné hygienické zabezpečení, proto bude nutné rekonstruovat staré prameniště na pravém břehu a využít nové studny s vydatností 1,1 l/s na levém břehu Ploučnice, umístěné pod závodem Oděvy. Pak bude možné rozšíření rozvodného potrubí DN 60 v délce cca 2,1 km a vybudování další akumulace - VDJ 2x 30 m3.
   Vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu do Terezínského údolí v délce cca 1km s potřebnou redukcí tlaku, nelze z ekonomických důvodů do časového horizontu k roku 2015 doporučit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Františkov oděvy 1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Františkov U Hřbitova 1c ZD.DC 026/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Františkov U Hřbitova 1a ZD.DC 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Františkov U Hřbitova 1b ZD.DC 027/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Františkově n. Pl. není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s přepadem do povrchových vod a vsakování (88% obyvatel) a bezodtokových jímek s vyvážením na pole (12 % obyvatel). Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním odkanalizováním. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Česká Kamenice, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  999,0 0,0 999,0

  Mapa