Dlažkovice - CZ042.3506.4208.0182.01 - stav 2004

 1. Obec

  Dlažkovice

  Číslo obce PRVKUK 0182
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0182
  Kód obce 564737
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0182.01 Dlažkovice 02631 26310
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dlažkovice leží v západní části litoměřického okresu, východně od Třebívlic. Jedná se o obec do 120 trvale žijících obyvatel, se 2 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a s dětským domovem se 100 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 - 290 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, zástavbou protéká Podsedický potok, nachází se zde dvě vodní nádrže. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 117 117 117 117 - - -
   přechodně bydlící 8 10 15 20 - - -
   celkem 125 127 132 137 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   82 85 89 95 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dlažkovice jsou zásobovány z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.10). Hlavním zdrojem vody je úpravna vody v Třebívlicích. V úpravně vody je čerpací stanice, kterou je pitná voda čerpána do Podsedic a dále pokračuje zásobním řadem PVC 100 do Dlažkovic. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4.
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je odstavena.
   Rozvodná síť v Dlažkovicích je vybudována pro zástavbu v celé obci s napojením 70% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 105 105 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dlažkovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (50 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Zvláštní internátní škola – dětský domov je odkanalizována přes septik samostatnou stokou do místního potoka. Septik i stoka jsou v jejím vlastnictví.
   V obci byla v sedmdesátých letech vybudována dešťová kanalizace z betonových trub převážně DN 500. Jsou na ní napojeny i přepady ze septiků. Kanalizace je zaústěna na okraji obce přímo do potoka. Po stavební stránce je v poměrně dobrém stavu, ale je částečně zanešena, což je způsobeno nevhodnými úpravami potoka (zaplavuje část kanalizace) a také nevhodným provedením dešťových vpustí - malý usazovací prostor. Majitelem této dešťové kanalizace je Obecní úřad Dlažkovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Dlažkovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,305 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podsedického potoka.
   Na kanalizační síť a následně na čistírnu odpadních vod budou čerpány splaškové vody z obce Podsedice a místních částí Obřice a Chrášťany.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Dlažkovice nebo na ČOV Litoměřice.
   Pro případné zajištění urychleného zlepšení kvality vody v Podsedickém potoce v úseku Podsedice – Dlažkovice, kde je vybudována revitalizační nádrž, je možno variantně uvažovat s případnou náhradu ČOV Dlažkovice výtlakem na kapacitní ČOV Třebenice.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.
   V rámci dokumentace pro stavební povolení „Splašková kanalizace Dlažkovice“ z roku 2003 zpracované projekční kanceláří INDORS Litoměřice je uvažováno s výstavbou kořenové ČOV. Rákosová ČOV s podhladinovým horizontálním průtokem bude postavena ze tří kořenových polí s celkovou velikostí cca 1500 m2. Součástí celého systému budou regulační šachty a předčištění odpadních vod v podobě štěrbinové nádrže.
   Toto řešení, ale nepočítá s napojením obce Podsedice a místních částí Obřice a Chrášťany na kořenovou ČOV jako výše uvedené řešení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa