Děčany - CZ042.3506.4208.0181.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčany

  Číslo obce PRVKUK 0181
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0181
  Kód obce 564729
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0181.04 Solany 15232 152323
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Děčany - Solany leží v západní části litoměřického okresu, východně od Třebívlic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, se zemědělskou výrobou. Rozkládá se v nadmořské výšce 226 – 240 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde potok Žejdlík. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel v obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 173 179 172 153 147 143
   přechodně bydlící 120 122 70 82 82 82
   celkem 293 301 242 235 229 225
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   173 179 189 189 183 179
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Děčany - Solany je zásobována z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.2). Jedná se o vodovod Třebívlice – Děčany, který zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany, částečně Třebívlice a Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80). Do Děčan je z PK veden přívodní řad PVC 150 a AC 125. Pokračuje do Solan a dále po západním okraji Lukohořan vodovodní řad z AC 125 do Vojniček – okres Louny.

   Solany jsou připojeny od jihu vodovodním řadem DN 160. Voda je rozvedena vodovodní sítí po celém zastavěném území, vodovodní síť je větvená.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Děčany- Solany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Děčany - Solanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (45 %), jejichž přepady odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (36 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice, do vzdálenosti 23,00 km. 19% odpadních vod odtéká do mikročistírny s odtokem do kanalizace.
   V areálu ZD Děčany je malá ČOV typu DČB 6,3, sloužící pro jejich bytovky (19 % obyvatel). Její funkce není vždy dostatečná. Majitelem ČOV včetně související kanalizace je ZD Děčany.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně dešťovou kanalizací, stoky jsou vybudovány téměř ve všech ulicích obce. Převážně jsou z betonových trub DN 300 - 800 a mají dostatečný spád. Tato kanalizace byla postavena kolem roku 1978, je v dobrém stavu, nezanáší se. Jsou do ní zaústěny i přepady od septiků. Kmenová stoka DN 800 vede v trase bývalé místní vodoteče - jednalo se o vodoteč s malým průtokem (občasnou). Veškeré vody jsou odváděny do potoka Žejdlík.
   Od hospody vede stará stoka postavená nejspíše ve 20. letech. Její stav, materiál a profil se nepodařilo zjistit, dodnes je však funkční. Vyústěna je také do potoka Žejdlík. Všechna uvedená kanalizace je v majetku Obce Děčany.
   Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Děčany - Solany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Byl sice proveden návrh na kanalizaci v obci, ale tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Solany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 168,0 324,0 14 492,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory